Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 59 / 17.12.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 59 / 17.12.2014

ПРОТОКОЛ № 59/ 17.12.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 17.12.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане дневния ред на ФС.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред за ФС:

0)  Връчване на:

 • поздравителен адрес на проф. Нако Начев за неговата 70-а годишнина;
 • връчване на дипломите за ОНС "доктор" на гл. ас. Мариана Крушкова и Габриела Кирякова;свидетелства на Андрей Захариев, Стефка Анева, Христо Кискинов.
 • Учебни.
 • утвърждаване на избираеми за магистри; решение за минимален брой в една ИД - 12 души;(ХК)
 • Докторанти.
 • отчет и отчисляване;
 • комисия по английски език;
 • заявка за прием на докторанти за 2015/2016 г.
 •  Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за НС "Доктор на науките".
 •  Обявяване на конкурс за академичната длъжност "главен асистент".
 •  Хонорувани.
 •  Разни.
 • научно жури за академичната длъжност "доцент";
 • научно жури за академичната длъжност "главен асистент";
 • продължение на трудови договори (първо за проф. Гочева и за доц. Казакова);
 • разширяване състава на Факултетната комисия по акредитация;
 • съобщение във връзка с представянето на документация в Деканата;
 • съобщение за Коледно парти - на 19.12.2014 от 19 ч.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: да се предложат на ФС за утвърждаване на 21 редовни и 8 задочни докторантури през предстоящата 2015/2016 година.

РЕШЕНИЕ3: ДС прие следното предложение: за да се стартира провеждане на всяка избираема дисциплина за ОКС „Магистър“, минималният брой записани студенти е 12 (дванадесет души).

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение за разширяване състава на Факултетната комисия по акредитация: като представител на катедра „Софтуерни технологии“ да бъде включена гл. ас. д-р Тодорка Живкова Терзиева в състава на ФКА (Факултетна комисия по акредитация). 

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение: хонорувани и докторанти да представят документи в Деканата след като са подписани от ръководителите на катедри и/или научните ръководители.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение до ФС за състав на научните журита за предстоящи процедури за развитие на академичния състав на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“: над 50% от членовете на състава от всяко научно жури да притежават поне един техен документ (диплома за ОНС „Доктор“, диплома за НС „Доктор на науките“, свидетелство за „Доцент“, свидетелство за „Професор“), където научната специалност по процедурата по избор да фигурира.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: Коледното парти на ФМИ да се проведе на 19.12.2014 г. (петък) от 19:00 ч. в зала „България“ на Конгресен център, Международен панаир – Пловдив.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ