Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 44 / 15.01.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 44 / 15.01.2014

ПРОТОКОЛ № 44 / 15.01.2014

От Декански съвет на Факултет по математика, информатика и ИТ,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 15.01.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Манчо Манев,  и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС.
 2. Разни


РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 22.01.2014 г.:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Научни.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

  РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага на ФС да утвърди разкриването на нова специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2014/2015 годинабакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.);
  РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: да бъде възстановено незаконно смененото име на специалност „Математика и информатика“ във всички информационни  масиви и документи на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
  РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 12.02.2014 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят предложенията за избираеми (редовно и задочно) и факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2013/2014 година.
  РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 12.02.2014 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят в Деканата предложения за участие в комисиите за държавни изпити за учебната 2013/2014 г., на членовете от поверената им катедра.
  РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение: във връзка с изпратено отворено писмо на колегите от ФМИ на СУ "Климент Охридски", в което се апелира за подкрепа на предложението им за задължителен втори Държавен зрелостен изпит по математика, ФС на ФМИИТ да вземе следните решения:
 • Факултетният съвет подкрепя предложението да бъдат инициирани законодателни промени, с които математиката да бъде задължителен втори държавен зрелостен изпит за завършване на средно образование. 
 • Предлага на АС на ПУ "Паисий Хилендарски" да подкрепи предложението: да бъдат инициирани законодателни промени, с които математиката да бъде задължителен втори Държавен зрелостен изпит за завършване на средно образование.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ