Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 23 / 10.07.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 23 / 10.07.2013

ПРОТОКОЛ № 23/10.07.2013 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

        Днес, 10 юли 2013 г. /сряда/ от 14:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.

        Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, ас. Десислава Стоянова Войникова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Цветомир Иванов Андреев - студент, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.

        Отсъстват: доц. д-р Елена Петрова Сомова - сл. командировка, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, Орлин Атанасов Янакиев - студент.

        ДНЕВЕН РЕД:

  1. Учебни.
  2. Акредитация.
  3. Атестация.
  4. Докторанти.
  5. Избор на хонорувани преподаватели.
  6. Разни.

        РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие следната промяна в правилата за организация на учебния процес за учебната 2013/2014 година във връзка с провеждането на учебните дисциплини "Практика по специалността" и "Преддипломен стаж", изучавани в специалностите на ФМИ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Провеждането на практиката и стажа се реализира на групи  и формира часове за академичните наставници и менторите съгласно учебния план.

1) Академичният наставник (преподавател от ФМИ) провежда определения брой часове за всяка група, съгласно заповедта на Ректора на ПУ за броя на групите за обучение.
2)  Менторът (фирменият наставник):
  а) за всеки 20 часа от учебния план се хонорува с по 1 (един) лекторски час на студент от  обучаваната  група;
  б) получава заплащане за 1 (един) лекторски час по 2% от минималната работна заплата (в момента 6,20 лв. на час).

2. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”  за ОКС „Бакалавър” и за ОКС „Магистър”.

3. ФС прие мотивирано предложение за капацитет на професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки в ПУ “Паисий Хилендарски”:
за ОКС "Бакалавър" – 1920 (1200 редовно обучение и 720 за­дочно обучение);
за ОКС "Магистър" – 500 (400 редовно обучение и 100 задочно обучение);
общо за направлението – 2420 студенти (1600 редовно обучение и 820 задочно обучение).

4. ФС прие следното предложение: да се поставят пред Ректорското и академично ръководство на Университета проблемите свързани със състоянието и управлението на университетската информационна инфраструктура поради тяхното задълбочаване водещо до възпрепятстване на учебния процес във ФМИ.

5. ФС прие следните предложения: с цел отстраняване на възможно най-голяма част от възникналите проблеми и осигуряване на по-нататъшно развитие на университетската информационна инфраструктура във връзка с препоръка № 3 на Националната агенция за оценяване и акредитация относно дейността на Пловдивския университет в следващия акредитационен период, Факултетният съвет на Факултетът по математика и информатика приема решения за:
a. Осигуряване със собствени извънбюджетни средства на допълнителна свързаност  Ректорат – Нова сграда с цел непрекъсваемост на връзката между двете сгради за постигане на стабилност в информационната инфраструктура на Университета.
b. Разширяване със собствени извънбюджетни средства на безжичната мрежа в Нова сграда на ПУ с цел повишаване на мобилната свързаност на студенти, преподаватели и гости с компютърната мрежа и информационните услуги на Университета и подобряване качеството на работа с Интернет.
c. Обновяване и разширяване на облаковата структура на факултета с цел  подобряване качеството на обучение, чрез предоставяне на нови информационни услуги за студенти, преподаватели и партньорски организации. Осигуряване на възможност тези ресурси да бъдат достъпни и за останалите факултети. За осъществяване на тази дейност са необходими средства в размер на 75-90 хил. лв. ФМИ ще предостави 20% от необходимите средства.
d. Осигуряване на оптична свързаност със собствени извънбюджетни средства на Новата сграда с бившите сгради на Национална служба "Жандармерия" - Пловдив.
e. Изграждане на алтернативна услуга за електронна поща за преподаватели, студенти и служители от ФМИ.

6. ФС прие предложените от Факултетната комисия по атестация положителни оценки и препоръки на атестираните през 2013 година трима преподаватели и един служител от Факултета по математика и информатика. (Протоколи № 7 и № 8 на ФКА).

7. ФС прие отчета за първата година от подготовката на докторант Диана Руменова Стефанова, съгласно мнението на научните ръководители проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Пенка Петрова Рангелова.

8. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии": да се атестира Диана Руменова Стефанова с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.

9. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии": докторант Диана Руменова Стефанова да бъде отчислена от докторантура с право на защита, считано от 10.07.2013 г.

10. ФС прие следното  предложение от катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии": да бъде зачислена Елиза Михран Петрова в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма „Методика на обучението по математика“.

11. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на Елиза Михран Петрова: „Формиране на математически умения у ученици 1.- 4. клас с увредено зрение“;

12. ФС избра проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев за научен ръководител на Елиза Михран Петрова.

13. ФС прие индивидуалния учебен план за работата през трите години от подготовката по докторантурата на Елиза Михран Петрова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма „Методика на обучението по математика“.

14. ФС прие следното предложение от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: на основание чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ, да бъде прекъсната докторантурата на Нина Иванова Иванова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” за срок от 3 (три) месеца, по семейни причини, считано от 01.09.2013 г. до 30.11.2013 г.

15. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да бъде избран проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев за втори научен ръководител на Станислава Тодорова Колева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика с тема на дисертационен труд: „Създаване на интерес към обучението по математика у ученици от ромски произход“.

16. ФС прие представеният от Стоян Георгиев Златев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” дисертационен труд, на тема „Локален анализ и асимптотични свойства на решенията на класове диференциални уравнения с приложение в популационната динамика” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения.

17. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Стоян Георгиев Златев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”:

1) Проф. д-р  Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София,  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.5. Математика; научна специалност Математика;
2) Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
3) Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
4) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
5) Доц. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
6) (резервен външен член) Доц. д-р Светослав Иванов Ненов – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
7) (резервен вътрешен член)  Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

18. ФС прие  следното предложение: защитата на дисертационния труд на Стоян Георгиев Златев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” пред научното жури да бъде на 21.09.2013 г.

19. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година, Пролетен триместър:
 Тодор Минков Рачовски (магистър) – хорариум 90 часа за водене на упражнения по дисциплината „Курсов проект 3”, редовно и задочно обучение;
 Вилислав Иванов Радев (магистър) –  хорариум 40 часа за водене на упражнения по дисциплината „Издателски системи” с І. Курс, БИТ, редовно обучение; за изпитани студенти по ИД; за рецензии на успешно защитили дипломанти-бакалаври;
 Даниела Ваклушева Димитрова (магистър) – хорариум 80 часа за рецензии на успешно защитили дипломанти-бакалаври;
 Боряна Любомирова Игнатова (магистър) – хорариум 20 часа за рецензии на успешно защитили дипломанти-бакалаври;
 Мая Василева Стоева (магистър) – хорариум 100 часа за ръководство на дипломанти-бакалаври, успешно защитили;
 Мария Тонкова Василева (магистър) – хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплината „Математически анализ 1”, сп. Химия и Химия и физика с І курс, редовно обучение.

20. ФС утвърди следния състав на научното жури за провеждане на конкурсен изпит за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 50 от 07.06.2013 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика:

1) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
2) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
3) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на СУ „Св. Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
4) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
5) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
6) (резервен член) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
7) (резервен член) Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

21.Проф. Рахнев информира членовете на ФС за:
изпълнението на индивидуалните планове за работа;
наднормените часове по катедри, като прочете решенията на АС от 15.10.2012 г. и от 21.01.2013 г. за ставката на изпитани кандидат-докторанти и докторанти;
два проблема за неизпълнение на годишен норматив: от катедра „Алгебра и геометрия” –  гл.ас. Йордан Епитропов и от катедра „Компютърни системи” –  доц. д-р Димчо Димов.

22. Проф. Рахнев напомни, че до 15 юли 2013 г. ще трябва да се освободят още някои кабинети, за да се нанесат други колеги.

23. ФС утвърди следното решение от ДС: не е възможно пълно комбиниране на задачите от трите предложени кандидатстудентски теми за изпити по математика и по информатика, поради тяхната специфика. Комбинирането на възможните задачи по отделните части на темите е направено при съставянето на изпитните теми.

24. ФС прие следните решения във връзка с учебната натовареност в другите факултети:
при изпълнението на учебната натовареност да се ръководим от законните учебни планове;
тъй като специалност „Физика и математика”, която се обучава от двата факултета – ФФИТ и ФМИ, а се обслужва административно от ФФИТ, да бъде представен актуалният учебен план на тази специалност, приет от двата ФС и заверен от двамата декани, както и  утвърден от АС и подписан от Ректора на ПУ.

25. ФС прие: следващото заседание на ФМИ да е през месец септември 2013 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ