Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Частични промени в учебни планове    English
Факултет по математика и информатика - Частични промени в учебни планове

ЧАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ

1)Протокол № 9 от 02.07.2008 г. – частична промяна в учебния план на специалност “Обучение по информатика и  информационни технологии в училище” (магистър 1 и 2 години) . 

ФС прие предложението за следната промяна в учебния план на специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (магистър 1 и 2 години):  обучението завършва  с “Практико-приложен държавен изпит, който се състои в изнасянето и защита на разработени от студента уроци или защита на дипломна работа”.

2) Протокол № 10 от24.09.2008 г. частични промени в учебни планове
След единодушно гласуване, ФС РЕШИ:
Приема следните частични промени в учебните планове за специалностите във ФМИ (бакалаври и магистри)
      1.  РЕШЕНИЕ: Оценяването на държавния изпит (писмен или защита на дипломна работа) да става само с цели числа (в сила от учебната 2008/09 г.).
         2.  РЕШЕНИЕ: Да се направят следните промени в учебните планове (за бакалаври и магистри)

 1. В учебните планове на всички бакалавърски специалности, кредитите за държавен изпит се променят на 10, а за магистърските – на 15 (съгласно НАРЕДБА    № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, чл.10).
 2. В дипломата за завършване на всяка специалност, дисциплината “Обзорни лекции” да бъде на отделен ред и в графата “форма на изпитване” да се постави “–“.  В преамбюла на учебните планове да се впише, че кредити за дисциплината “Обзорни лекции” се дават при успешно положен държавен изпит.
 3. Във всички учебни планове в графа “форма на изпитване” думата “заверка” да се замени с “–“.
 4. В учебните планове на всички специалности в преамбюла  да се промени изречението в 8ми абзац така: “Дисциплината спорт е факултативнадисциплина. Кредити от спорт се получават, ако студентът има оценка. В противен случай тези кредити могат да се набавят отдруги факултативни или от допълнителни избираеми дисциплини”.
 5. Формата на изпитване за дисциплината “Спорт” през пролетния триместър на ІІ курс да бъде променена на “текуща оценка”.
 6. В учебните планове на специалностите “Математика и информатика” и “Информатика” за редовно и задочно обучение броят на учебните дисциплини и кредитите по тях да е един и същ (съгласно Наредба    № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, чл. 9). Уеднаквяването да стане поетапно по курсове.
 7. На специалност “Математика и информатика”, хорариумът на дисциплината “Хоспитиране” за редовно обучение да бъде променен от 0+30 на 0+0+30, а за задочно обучение от 0+20 на 0+0+20 и да завършва с “текуща оценка”; на дисциплината “Текуща педагогическа практика” за редовно обучение да бъде променено от 0+50 на 0+0+50, а за задочно от 0+30 на 0+0+30;
 8. Един кредит се присъжда за 25-30 академични часа, а не астрономически (съгласно тълкование на Началника на Учебен отдел г-н Бойков на наредба  № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, ал. 9).
 9. В учебния план на магистърската специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (2 години) дисциплината “Хоспитиране” да завършва с “текуща оценка”.
 10. В учебния план на магистърската специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (1 и 2 години) да се промени последният ред по следния начин:

 - в графата “наименование на дисциплина” да се замени “Подготовка и полагане на     практико-приложен държавен изпит” с “Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа”;
 - в графата “хорариум” да се замени “0+40” с “–“.

3) Протокол №11 от 29.10.2008 г. – актуализация на учебния план за квалификация “Учител по информатика и информационни технологии”.

След единодушно гласуване, ФС РЕШИ:
Приема следните частични промени в учебния план за квалификация «Учител по информатика и информационни технологии».
1. РЕШЕНИЕ: Учебният план да се преименува от “Учител по информатика” в “Учител по информатика и информационни технологии”
2. РЕШЕНИЕ: Да се направят следните промени в учебния план:

- Дисциплината “Програмиране (Въведение в информатиката и увод в програмирането) от 24 часа лекции на 12 часа лекции.
- Дисциплината “Информационни системи и бази от данни” от 24 часа лекции на 12 часа лекции.
- Всички дисциплини завършващи със “зачот” да завършван с “текуща оценка”.

4) Протокол № 13 от 04.02.2009 г. – приемане на Учебен план за нова специалност.
ФС прие  да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди откриването, учебните планове и квалификационните характеристики на новата бакалавърска специалност “Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) за КСК-2009 към Факултета по математика и информатика.

5) Протокол № 17 от 24.06.2009 г. частични промени в учебни планове 
ФС прие следните частични промени в учебните планове за специалнос­тите във ФМИ:
І. За специалностите Математика и информатика, Математика, Приложна математика, Информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплината Английски език в I курс от 2 триместъра по 60 часа упражнения да стане 2 триместъра по 50 часа упражнения.
 • Дисциплината Спорт в I и II курс от 6 триместъра по 20 часа упражнения да стане 4 триместъра по 20 часа упражнения, които да са в Зимен и Пролетен триместър на I курс и Есенен и Зимен триместър на II курс.
 • Дисциплината Обзорни лекции в IV курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции да стане 20 часа лекции.

ІІ. За специалността Математика и информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплината Интегриран практикум по информатика в IV курс, Есенен триместър, от 40 часа упражнения да стане 30 упражнения.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в обучението в IV курс, Зимен триместър, от 20 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 10 часа лекции и 10 часа упражнения.
 • Дисциплината Текуща педагогическа практика в IV курс, Зимен триместър, от 50 часа упражнения да стане 45 часа упражнения.
 • Дисциплината Преддипломна педагогическа практика в IV курс, Пролетен триместър, от 80 часа упражнения да стане 75 часа упражнения.
 • Избираемата дисциплина от IV курс, Пролетен триместър, да се премести в IV курс, Зимен триместър.

ІІІ. За специалностите Математика и Приложна математика:

 • Дисциплината Математически анализ 4 във II курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Диференциална геометрия в III курс, Есенен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Механика в IV курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 40 часа упражнения.

ІV. За специалността Математика:

 • Дисциплината Алгебра 2 в III курс, Есенен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 40 часа упражнения.

V. За специалността Приложна математика:

 • Дисциплината Алгебра във II курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.

VІ. За специалността Информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплините Курсов проект 1, Курсов проект 2, Курсов проект 3, Курсов проект 4, Курсов проект 5 от по 40 часа упражнения да станат по 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Дискретна математика във II курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Операционни системи във II курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Бази от данни в III курс, Есенен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Компютърна лингвистика в IV курс, Есенен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Методи на транслация в IV курс, Зимен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Управление на проекти в IV курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.

VІІ. За специалността Бизнес информационни технологии в редовна форма на обучение:

 • Дисциплините Курсов проект 1, Курсов проект 2, Курсов проект 3 от по 40 часа упражнения да станат по 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Право и правни системи от I курс, Есенен триместър, да се премести във II курс, Есенен триместър.
 • Дисциплината Основи на компютърната информатика от I курс, Зимен триместър, да се премести в I курс, Есенен триместър.
 • Дисциплината Програмиране от I курс, Пролетен триместър, да се премести в I курс, Зимен триместър.
 • Дисциплината Обектно-ориентирано програмиране от II курс, Есенен триместър, да се премести в I курс, Пролетен триместър.

VІІІ. За специалностите Математика и информатика, Информатика и Бизнес информационни технологии в задочна форма на обучение:

 • Всички дисциплини да бъдат с хорариум 50% от хорариума на съответните дисциплини в редовната форма на обучение.

След частичните промени учебните планове на редовна форма на обучение стават с общ хорариум съответно:


Математика и информатика

2430 часа

Математика

2250 часа

Приложна математика

2270 часа

Информатика

2260 часа

Бизнес информационни технологии

2260 часа

 

6) Протокол № 22 от 10.02.2010 г. Приемане на приравнителни Учебни планове за бакалавърска специалност „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно) към ФМИ.
 ФС прие  да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди два нови приравнителни учебни планове и квалифика­ционните характеристики за бакалавърска специалност “Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) към Факултета по математика и информатика, отнасящи се за професионални бакалаври, завършили колежи от направления 3.7 Администрация и управления или 3.8 Икономика. 

7) Протокол № 23 от 10.03.2010 г. – частични промени в учебен план
ФС прие да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди преработения учебен план на професионална квалификация „Учител по математика”.

8) Протокол № 30 от 20.10.2010 г. корекция в учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „Обучение по математика в училище”.
ФС  прие следната техническа корекция в титулната страница на учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „Обучение по математика в училище”: срещу професионална квалификация да бъде записано  „Учител по математика”, вместо „Педагог по математика”.

9) Протокол № 40 от 13.07.2011 г.промяна в учебния план на магистърска програма „Софтуерни технологии”; предложение за разкриване на нова трета специалност «Бизнес математика» в направление 4.5. Математика; частични промени в учебните планове на специалностите «Математика» и «Приложна математика»;

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” промяната в учебните планове на магистърска специалност „Софтуерни технологии” (1г. и 2 г.).

 2. ФС прие предложението за разкриване на нова трета специалност „Бизнес математика” в направление 4.5. Математика.
3. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” следните частични промени в учебните планове на специалностите „Математика и „Приложна математика”:

 •  Да се преименува дисциплината „Числени методи 1” в „Компютърни методи на числения анализ” за ІІІ курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Числени методи 2” в „Числено решаване на диференциални уравнения” за ІV курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Механика” в „Аналитична механика” за ІV курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Механика” в „Аналитична механика” за ІV курс, специалност „Математика”.

10) Протокол № 42 от 21.09.2011 г. приемане на нов учебен план.

ФС прие Учебен план и квалификационна характеристика на спец. „Бизнес математика” (ОКС бакалавър).

11) Протокол № 6 от 30.03.2016 г. – частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно  обучение, влизаща в сила от началото на учебната 2016/2017 година:

1) За специалност „Информатика“, редовно и задочно обучение:

•  дисциплината „Софтуерни технологии“ да се чете през пролетния триместър на втори курс, вместо през пролетния триместър на трети курс. Дисциплината „Шаблони за проектиране“ да се чете през Пролетен триместър на трети курс,  вместо през Пролетен триместър на втори курс.

2) За специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно и задочно обучение:

•  дисциплината „Право и правни информационни системи“ да се чете през Зимния триместър на първи курс, вместо през Есенния триместър на втори курс;

•  дисциплината „Маркетингови изследвания“ да се чете през Есенния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на първи курс;

•  дисциплината „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ да се чете през Пролетния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на втори курс;

•  дисциплината „Бази от данни“ да се чете през Зимния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.

3) За специалност „Бизнес математика“, редовно обучение:

•  дисциплината „Спорт“ да се провежда през Есенния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ