Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2011 Протокол № 2    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2

Протокол № 2

На 2.12.2011 г. от 12:30 ч. в 236. с. з. се проведе заседание на Катедрния съвет на катедра „Алгебра и геометрия".

Присъстваха: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Тодор Желязков, проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.

Отсъстваше: проф. д-р Стоил Миховски – водене на часове във Филиала на ПУ в Смолян.

Дневен ред:

 1. Организация дейността на катедрата.
 2. Докторанти.
 3. Други.

По точка 1. Единодушно бяха взети следните решения:

 • за секретар на катедрата бе избран гл. ас. Епитропов, за негов заместник – гл. ас. Теофилова;
 • за материално-отговорно лице на катедрата бе избрана гл. ас. Докузова, за неин заместник – гл. ас. Градева (отговарящ за справката за присъствие на отдел УЧР);
 • комисия с председател доц. Манев и членове: доц. Рангелова (м.о.л. на кат. „Геометрия"), гл. ас Епитропов (м.о.л. на кат. „Алгебра"), гл. ас. Докузова, гл. ас. Градева да направи инвентаризация и приемане на материалните активи от бившите катедри „Алгебра" и „Геометрия";
 • за членове на Комисията по качеството във ФМИ бяха избрани гл. ас. Грибачева и гл. ас. Христов;
 • за член на Комисията по акредитацията бе избран доц. Манев.
 • да се започне нова Протоколна книга на катедрата, отговорник секретаря.
 • да се започне нова Материална книга за часовете на катедрата, отговорник материално-отговорно лице.
 • да провежда ежемесечен Научен семинар по агебра и геометрия с ръководител доц. Манев и секретар гл. ас. Грибачева. Първата сбирка на семинара да бъде на 16.12.2011 и на нея ще докладват доц. Манев и докторант Мирослава Иванова.
 • актуализира се разпределението (приложено) на часовете за учебната 2011/2012 год. на членовете на катедрата.

По точка 2. Катедреният съвет одобри единодушно:

 • предложения от доц. Коликов Конспект за конкурсен изпит за докторантура по научната специалност 01.01.02. „Алгебра и теория на числата".
 • предложения от доц. Манев Конспект за докторантския изпит по специалността на редовната докторантка Мирослава Иванова по научната специалност „Геометрия и топология", специализация „Гладки многообразия".
 • предложения от проф. Начев Конспект за докторантския изпит по специалността на задочната докторантка Нели Керанова по научната специалност „Алгебра и теория на числата".
 • заявката за една нова редовна докторантура по 01.01.06. „Геометрия и топология" за учебната 2012/13 г. с евентуален научен ръководител доц. Манев.

По точка 3. Ръководителят на катедрата напомни:

 • Материалната книга за часовете да се попълва редовно след завършване на съответния триместър или семестър;
 • Лекторите по различните дисциплини да си предават в деканата и на доц. Гъров заявките за необходимите им зали и времетраене за изпити;
 • Всеки член на катедрата да подготвят отчет за научната си дейност за втората половина на 2011 год., както и обобщение за периода от 2007 г. до 2011 г. във връзка с институционалната акредитация като срокът ще бъде съобщен допълнително.

Катедреният съвет бе закрит поради изчерпване на дневния ред. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ