Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 30 / 20.10.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 30 / 20.10.2010

Днес, 20 октомври 2010 г. (сряда) от 15:00 ч. Се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. Д-р Снежана Гочева, доц. Д-р Димитър Мекеров, доц. Д-р Манчо Манев, проф. Дмн Нако Начев, проф. Дмн Тодор Желязков, проф. Д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. Д-р Боян Златанов, проф. Д-р Петко Пройнов, доц. Д-р Иванка Касандрова, доц. Д-р Неделчо Милев, доц. Д-р Недялка Казакова, доц. Д-р Галина Векова, доц. Д-р Люба Попова, доц. Д-р Антон Илиев, доц. Д-р Веска Нончева, доц. Д-р Станимир Стоянов, доц.дмн Васил Милушев, доц. Д-р Румяна Маврова, доц. Д-р Коста Гъров, доц. Д-р Теменужка Пенева, гл. Ас. Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров, Тодор Чаушев (рък. Звено УКЗ) и Станислав Даков (студент – 3к, И) .

Отсъствуват: доц. Д-р Мария Аролска, проф. Дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова, проф. Дмн Георги Тотков,  докторант Никола Вълчанов и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова и Мария Добрева.

Единодушно бе приет следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение за обявяване на конкурс за:
   
  а) професорпо: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни системи”.
     б) доцентпо: област на висшето образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни системи към катедра „Компютърни технологии”.
 2. Докторанти – зачисляване, отчети, отчисляване.
 3. Избор на хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
  a)  предложения до Ректора за назначаване на асистенти;
  б)  продължение на трудови договори;
  в)  допълнение към решението от 29.09.2010 г (Протокол № 29) за възстановяване на  студенти от ОКС „Магистър”;
  г)
    приемане на регламент за получаване на диплом за квалификация „Учител по….” От лица с двойно гражданство;
  д) 
  корекция в учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „Обучение по математика в училище”.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за “професор” по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Изкуствен интелект) към катедра „Компютърни системи” със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

2. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за “доцент” по: област на висшето образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Компютърни технологии” със срок 2  (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

3. ФС прие отчета за третата година от подготовката на гл.ас.д-р Евгения Делчева Ангелова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”).

4. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата през третата година от подготовката на гл.ас.д-р Евгения Делчева Ангелова (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”). 

5. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата за пълния период от подготовката на гл.ас.д-р Евгения Делчева Ангелова (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”). 

6. ФС прие предложението да бъде отчислена от докторантура с право на защита гл.ас.д-р Евгения Делчева Ангелова (докторантка на самостоятелна подготовка към катедра “Компю­тър­ни технологии).

7. ФС прие отчета за първата година от подготовката на гл.ас. Ангел Атанасов Голев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”).

8. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата през първата година от подготовката на гл.ас. Ангел Атанасов Голев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”). 

9. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата за пълния период от подготовката на гл.ас. Ангел Атанасов Голев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”). 

10. ФС прие предложението да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита гл. ас. Ангел Атанасов Голев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Компю­тър­ни технологии) поради това, че е изпълнил дейностите по обучението и успешно е положил изпитите, определени в индивидуалния учебен план.

11. ФС прие представената от гл.ас. Ангел Атанасов Голев дисертация на тема „Генериране и изследване на почти-пръстени над крайни циклични групи” да бъде официално предложена като годна за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” в област на висшето 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика.

12. ФС прие предложението – за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Ангел Атанасов Голев да се предложат следните потенциални членове:

 1. Проф. дмн Стоян Недков Капралов (от ТУ-Габрово) – по 01.01.12 Информатика;
 2. Проф. д-р Никола Петков Зяпков (от ШУ – Шумен) – по 01.01.02 Алгебра и теория на числата;
 3. Доц. д-р Боян Паскалев Бончев (от ФМИ на СУ) – по 01.01.12 Информатика;
 4. Доц. д-р Антон Илиев Илиев (от ФМИ на ПУ) – по 01.01.12 Информатика;
 5. Доц. д-р Асен Кънчев Рахнев (от ФМИ на ПУ) – по 01.01.12 Информатика.

13. ФС прие отчета за третата година от подготовката на гл.ас. Александър Пламенов Пенев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”).

14. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата през третата година от подготовката на гл.ас. Александър Пламенов Пенев (докторант на самостоя­телна подготовка към катедра „Компютърни системи”).

15. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата за пълния период от подготовката на гл.ас. Александър Пламенов Пенев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”).

16. ФС прие предложението да бъде отчислен от докторантура с право на защита гл. ас. Александър Пламенов Пенев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Компю­тър­ни системи”). 

17. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Дамян Димитров Митев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”).

18. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата през втората година от подготовката на Дамян Димитров Митев (докторант на самостоя­телна подготовка към катедра „Компютърни системи”).

19. ФС прие отчета за втората година от подготовката на ст.ас. Христо Тодоров Мелемов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Комплексен анлиз и диференциални уравнения”).

20. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата през целия период от подготовката на ст.ас. Христо Тодоров Мелемов (докторант на самостоя­телна подготовка към катедра „Комплексен анлиз и диференциални уравнения”).

21. ФС прие предложението да бъде отчислен от докторантура с право на защита ст.ас. Христо Тодоров Мелемов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Комплексен анлиз и диференциални уравнения”).

22. ФС прие предложението на проф. д-р Георги Златанов Златанов, ръководител на катедра „Геометрия” за зачисляването в задочна платена докторантура за срок от 4 години на Муса Ибрахим Айети по: област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.5 Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология  към катедра „Геометрия” на ФМИ.

23. ФС избра проф. д-р Георги Златанов Златанов за научен ръководител на Муса Ибрахим Айети (задочен докторант по: област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направле­ние  4.5 Математика; научна специалност 01.01.06 Геометрия и топология към катедра „Геометрия”).

24. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2010/2011  година:

 • Никола Велизариев Вълчанов (магистър) – с хорариум общо 562 часа в упражнения за: водене на 10 успешно защитили дипломанти на 09.10.2010 г. и една рецензия ; за Есенния триместър – упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини: „Увод в информационните технологии” с I курс БИТ (редовно), „WEB-програмиране и динамични БД” с ІV курс Биоинформатика”, избираема „Обектно-ориентирано програмиране със С# 4.0“; за Зимния и Пролетния триместри – упражнения и изпити по „Информационни технологии в Интернет с ІІ к БИТ, Информационни технологии в математиката с І к БИТ.
 • Елена Христова Тодорова (магистър) – с хорариум 180 часа в упражнения за водене на: упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини „Практикум по информатика” и „Училищен курс по информатика” с IV курс МИ (редовно) и по „Информатика” с І к „Психология”;
 • Вилислав Иванов Радев (магистър) – с хорариум 250 часа в упражнения за водене на: упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини – „Информационни технологии” с II курс Информатика (редовно), „Увод в информационните технологии” с I курс БИТ (редовно) през Есенния триместър; за водене на упражнения и участие в изпити по учебната дисциплина „Електронни таблици” с ІІ к БИТ през Зимния триместър (редовно).  
 • Мая Георгиева Стоева (магистър) – с хорариум 90 часа за водене на избираема дисциплина „Принципи при изграждане на потребителски интерфейс за Уеб и Десктоп приложени“ (редовно) през Есенния триместър.
 • Христо Илиянов Лесев (магистър) – с хорариум 390 часа за водене на упражнения и участие в изпит по учебните дисциплини през Есенния триместър – „Разпределени приложения” с ІV к „Информатика и факултативна дисциплина „Въведение в WPF” (редовно).
 • Иван Костадинов Ангелов (магистър) – с хорариум 300 часа за водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини „Курсов проект”, „Информационни технологии в Интернет” с ІІ к БИТ (редовно) през Есенния триместър и „Информационни технологии в математиката” с І курс БИТ (редовно) през Зимния триместър.
 • Десислава Андреева Захариева (магистър) – с хорариум 60 часа в упражнения за водене на упражнения и участие в изпити по учебната дисциплина „Застрахователна математика” с ІІ к БИТ (редовно и задочно)  през Зимния триместър.
 • Венцислав Асенов Дилянов (магистър) – с хорариум 40 часа за водене на упражнения и участие в изпити по учебната дисциплина „Право и правни системи” с ІІ к БИТ(редовно и задочно) през Есенния триместър.
 • Тодор Величков Величков (студент в ІІІ к МИ, фак. № 0801181017) – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини „Алгоритми и структури от данни” ІІ к МИ и „Програмиране” с  І к  МИ през Есенния триместър.
 • Инна Йоханова Първанова (магистър) – с хорариум 250 часа за водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини: „Теория на вероятностите и приложна статистика” с 2курс, спец. „Информатика, 2 курс „Математика” и 2 курс „Биоинформатика”.
 • Павлина Христова Атанасова (магистър) – с хорариум 300 часа за водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини „Числени методи” с ІІІ к МИ през Есенния триместър и „Компютърни числени методи” с ІІІ к „Информатика” през Зимния триместър.
 • Гл. ас. д-р Мария Тодорова Касабова (Стайкова) – с хорариум 120 часа в упражнения за водене на упражнения по учебната дисциплина «Синтетична геометрия» с ІV к Математика и ЛААГ с Ік «Физика и математика» през І-я семестър.
 • Петър Иванов Краевски (магистър) – с хорариум 240 часа в упражнения за водене на занятия по английски език с 1 курс М, ПМ и И (редовно) през Есенния триместър.
 • Пламен Петров Бъндев (магистър) – с хорариум  120 часа в упражнения за водене на занятия по английски език с 1 курс М, ПМ и И (редовно) през Есенния триместър.
 • Гл.ас. Величка Андреева Ташева – с хорариум 30 часа за провеждане на изпити на студентите от сп. Х, ФХ, МИ, М и ПМ.
 • Атанас Василев Василев (старши програмист във фирма ВИСКОМ) - с хорариум 100 часа за водене на факултативна дис­цип­­лина „РНР 1 част - въведение" (редовно) през Есенния триместър. 
 • Доц. д-р Стояна Димитрова Желева – с хорариум 60 часа в упражнения за водене на лекции и упражнения по учебната дисциплина ЛААГ с І курс, специалност Химия (задочно) – по 6,50 лв.
 • Радка Паскова Колева (магистър) – с хорариум 80 часа в упражнения, за водене на упражнения по учебната дисциплина ЛААГ с I курс, специалности Химия и физика и Инжинерна физика (слято), редовно през І-ви семестър.
 • Стефан Илиев Божков (магистър) – с хорариум 80 часа в упражнения, за водене на упражнения по учебната дисциплина Алгебра с теория на числата с IІ курс, специалност „Физика и математика”,  редовно през І-ви семестър.

25. ФС прие предложението за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова (от катедра “Комплексен анализ и диференциални уравнения”) с 2 (две) години, считано от датата на навършване на пенсионна възраст 08.12.2010 г. до 31.01.2013 г.

26. ФС прие предложението за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Галина Христова Сарафова-Векова (от катедра „Реален анализ) с 2 (две) години, считано от датата на навършване на пенсионна възраст 24.12.2010 г. до 31.01.2013 г.

27. ФС  прие предложението на проф. дмн Христо Семерджиев, ръководител на катедра „Приложна математика и моделиране” за назначаване на длъжност „асистент” отчислената с право на защита докторантка  Павлина Христова Атанасова в област на висшето образование 4. Природни науки, математи­ка и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката към катедра „Приложна математика и моделиране” .

28. ФС прие предложението на проф.дмн Георги Тотков, ръководител на катедра „Компютърна информатика” за назначаване на длъжност „асистент” отчисленият с право на защита докторант Димитър Благоев Благоев в област на висшето образование 4. Природни науки, математи­ка и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърна  информатика”.

29. ФС  прие предложението на доц. д-р Антон Илиев, ръководител на катедра „Компютърни технологии” за назначаване на длъжност „асистент” отчисленият с право на защита докторант Иван Костадинов Ангелов в област на висшето образование 4. Природни науки, математи­ка и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни технологии”.

30. ФС  прие следното правило за възстановяване на студентски права за ОКС „Магистър”:

      Ако студент от ОКС "Магистър": не е завършил семестриално (не е успял да положи успешно изпит по дисциплина от учебния план в срок до втория държавен изпит в годината на завършване); не е успял да положи успешно държавен изпит на една от двете посочени дати в годината на завършване или  на една от двете посочени дати в годината, следваща годината на завършване, се отстранява.

       Възстановяването на студентски права се извършва срещу дарение равно на удвоения размер на разликата между годишната такса, която е действаща в момента на възстановяване и годишната такса, която е заплатил.

Например: Действаща семестриална такса 810 лв. Годишна - 1620 лв.
                      Заплатена семестриална такса 780 лв. Годишна - 1560 лв.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Разлика:                           семестриални такси   30 лв. Годишни -      60 лв.

Удвоена разлика на годишна база               2 х 60 лв.                 -     120 лв.

31. ФС  прие следният регламент за получаване на диплом от завършилите квалификация „Учител по математика” или „Учител по информатика и информационни технологии” от лица с двойно гражданство: записалите квалификация „Учител по математика” и квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”, които имат двойно гражданство и желаят дипломата им да бъде издадена с личен идентификационен номер и данни от чуждестранната им лична карта, следва да заплатят  допълнително още две семестриални такси.

32. ФС  прие следната техническа корекция в титулната страница на учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „Обучение по математика в училище”: срещу професионална квалификация да бъде записано  „Учител по математика”, вместо „Педагог по математика”. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ