Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2009 година Протокол № 19 / 07.10.2009    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 19 / 07.10.2009

Днес, 7 октомври 2009 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.  д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Мария Аролска,  доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Георги Кулев, проф. дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Снежана Христова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, доц.д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас.д-р Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ), Димитър Благоев

Отсъствуват: доц. дмн Васил Милушев – в чужбина, доц. д-р Люба Попова – в болнични, проф.дмн Георги Тотков – участие в акредитационна комисия, студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева и Иван Марков.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение за обявяване на конкурс за “професор” по научната специалност 05.03.07 “Методика на обучението по математика”.
 2. Докторанти.
 3. Избор на хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

а) продължаване на трудов договор;
б) актуализиране на информацията в графа “онлайн обучение” в сайта на ФМИ;
в) абонамент на български и чуждестранни периодични и продължаващи издания;
г) разпределение на групи и подгрупи на специалностите към ФМ; приемане на административни правила за работа в Учебен отдел и УКЗ; учебни разписания;
д) информация за КСК;
е) информация от комисията по наука (за ДМС) съобщение за семинар;
ж) компютри.

        

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за "професор" по научната специалност 05.07.03 "Методика на обучението по математика" към катедра "Методика на обучението по математика и информатика" със срок 3 месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
 2. ФС прие отчета за втората година от работата на Александър Пламенов Пенев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи").
 3. ФС прие отлична оценка за работата на докторанта Александър Пламенов Пенев през втората година от докторантурата.
 4. ФС прие молбата на Марияна Цветанова Соколова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърна информатика на ФМИ) за удължаване на прекъсването на докторантурата с 6 (шест) месеца, поради излизане в майчинство.
 5. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2009/2010 година:
  1) Проф. дтн Стойчо Димитров Стойчев (от ТУ, София), с хорариум 90 часа за водене на избираема дисциплина "Теория на алгоритмите" през Есенния триместър (редовно обучение) .
  2) Доц. д-р Иван Христов Фесчиев, с хорариум 280 часа за лекции и упражнения по Комплексен анализ с III курс, специалност "Математика", редовно обучение и III курс, специалност "Математика и информатика", задочно обучение и Избираема дисциплина през Есенния триместър.
  3) Доц. д-р Никола Петков Зяпков (от Шуменски университет), с хорариум 300 часа за водене на лекции по учебната дисциплина "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с І курс, спец. "Физика" и "Инженерна физика" през Есенния триместър.
  4) Доц. д-р Стояна Димитрова Желева, с хорариум 300.часа за водене на лекции по учебната дисциплина "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с І курс, спец. "Химия" и "Химия и физика" през Есенния триместър.
  5) Гл.ас. Паскал Димитров Балючев, с хорариум 300 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини "Алгебра" с 2 курс, спец. "Математика и информатика" и "Алгебра и теория на числата" с 2 курс, спец. "Физика и математика" през Есенния триместър.
  6) Гл. ас. д-р Мария Тодорова Стайкова, с хорариум 100 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с І курс, спец. "Информатика" през Есенния триместър.
  7) Никола Велизариев Вълчанов (магистър), с хорариум 360 часа за научно ръководство на дипломанти, водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини - „Разпределени приложения", „Информационно моделиране".
  8) Елена Христова Тодорова (магистър), с хорариум 360 часа за водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини - „Информационни технологии в образованието", „Училищен курс по информационни технологии", „Училищен курс по информатика", „Интегриращ практикум по информатика";
  9) Антония Недялкова Ламбова (магистър), с хорариум 360 часа за водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини - „Информационни технологии", „Програмиране";
  10) Вилислав Иванов Радев (магистър), с хорариум 360 часа за водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини - „Информационни технологии", „Програмиране" ;
  11) Стелиана Тилчева Тилева (магистър), с хорариум 360 часа за водене на упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини - „Интегриран практикум по информатика", „Курсов проект" и други;
  12) Димитър Благоев Благоев (магистър), с хорариум 160 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина "Основи на компютърната информатика" с І курс, спец. "Бизнес информационни технологии" (редовно и задочно).
  13) Христо Марчов Инджов (магистър), с хорариум 200 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини "Основи на компютърната информатика" с І курс, спец. "Бизнес информационни технологии" (редовно) и "Управление на проекти" с ІV курс, спец. "Информатика" (редовно и задочно).
  14) Йорданка Атанасова Стойнова (ІV курс, МИ, фак. № 0601181022), с хорариум 360 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини "Програмиране", "Алгоритми и структури от данни", "Обектно-ориентирано програмиране" с 1 и 2 курс МИ (редовно) и с 2 курс "Биоинфор¬матика" (редовно);
  15) Гл.ас. Петранка Драганова Савова-Стефанова, с хорариум 90 часа за водене на избираема дисциплина "Руски език-1 част" през Есенния триместър.
  16) Стела Нешева Маркова (магистър), с хорариум 240 часа за водене на упражнения по английски език с І курс, спец. М, МИ, ПМ (редовно и задочно).
  17) Мария Бисерова Сотирова, с хорариум 240 часа за водене на упражнения по английски език с І курс, спец. М, МИ, ПМ (редовно и задочно).
  18) Станка Николова Петрова (магистър), с хорариум 240 часа за водене на упражнения по английски език с І курс, спец. М, МИ, ПМ (редовно и задочно).
  19) Николай Величков Павлов (магистър), с хорариум 360 часа за научно ръководство на дипломанти, рецензии на дипломни работи, водене на избираема дисциплина и участие в изпити по учебните дисциплини.
 6. ФС прие предложението за удължаване на трудовия договор на проф. дмн Нако Ангелов Начев (от катедра "Алгебра") с 3 (три) години, считано от 04.12.2009 г. до 31.01.2013 г.
 7. ФС прие следните правила и решения:
  1) Предстоящият семинар на ФМИ ще се състои на 27 и 28.10.2009 г. или на 28 и 29.10.2009 г. Пропуснатите часове е необходимо да се вземат извънредно в удобно за студентите и преподавателя време. За целта преподавателят трябва да осигури зала чрез съгласуване с Деканата;
  2) Участието в семинара е задължително. Ако някой има основателни причини и е възпрепятстван да участва е необходимо да напише писмено обяснение до Декана, в което да опише причините, удостоверени чрез подпис. Срок за подаване - 22.10.2009 г. в Деканата;
  3) Всеки преподавател се задължава да си изтрива дъската след проведените от него занятия. Забранено е да се използват химикали, перманентни маркери, моливи и други неподходящи средства за писане върху бели дъски;
  4) Всеки преподавател се задължава да се подписва в официалната тетрадка при системните организатори (А. Димов и С. Габарева) при започване и приключване на съответното занятие.
  Материалната отговорност за техниката в съответната зала се прехвърля върху преподавателя провел занятия за съответния интервал от време;
  5) При системните организатори (А. Димов и С. Габарева) се въвежда официална тетрадка, в която се регистрират всички установени проблеми от хардуерно и софтуерно естество в учебните компютърни зали. Проблеми, свързани с компютрите в кабинетите на препо¬давате-лите, се завеждат в официална тетрадка при администраторите на компютърните мрежи;
  6) При нужда от специализиран софтуер преподавателят описва в официална тетрадка поне 7 дни предварително при системните организатори тези нужди и ако е необходимо предоставя съответните софтуерни продукти и лицензи;
  7) До 13.10.2009 г. всеки преподавател е длъжен да си постави табелка на вратата (при липса на такава) и да упомене приемното си време (ден от седмицата и интервал време) за съответния триместър (минимум 60 мин.). За целта е необходимо ръководителите на катедри да представят в деканата информация за приемното време и номера на кабинета на всички членове от катедрата. Списъкът ще бъде изнесен и в Интернет;
  8) До 10.10.2009 г. в деканата ръководителите на катедри да подадат заявки за абонамент за периодични списания;
  9) В тридневен срок след семестриален изпит преподавателят се задължава да върне изпитния протокол в учебен отдел. Оценките от изпитите да се вписват в студентските книжки и съобщават на студентите от преподавателите, а не от Учебен отдел. Да не се допуска невнесени оценки в протоколите;
  10) Ако в учебния план формата на изпитване по дадена дисциплина е "текуща оценка" преподавателят е длъжен да изпита студентите по време на занятията през семестъра.
  11) Графикът за сесиите за редовно обучение да се изготвят централно съобразно заетостта на залите както при задочно обучение. Изпитите във ФМИ да са с предимство пред другите специалности в ПУ, филиали, колежи и друг ВУЗ;
  12) Във връзка с допълнителното материално стимулиране е необходимо до 16.10.2009 г. ръководителите на катедри да изпратят на e-maila на доц. Снежана Гочева актуализирана справка за научната продукция на преподавателите за периода от 01.11.2008 г. до 31.10.2009 г., като:
  а) изнасяне на доклад се брои само веднъж (при повече от един съавтор) и носи точки за човека, който го е изнесъл. При наличие на излязла статия, свързана с изнесения доклад (печатно или електронно) тя се отчита от всички съавтори;
  б) цитати за минало време (преди 01.11.2008 г.) открити след миналогодишната справка не се броят за нови, т.е. те се добавят над разделителната черта в съответния раздел;
  в) всякаква неотчетена дейност за периода преди 01.11.2008 г. не се точкува и не бива да се слага като неотчетена в съответния раздел. Тя се добавя към дейностите за минал период.
  г) статии приети за печат, но не излезли преди 01.11.2008 г. и отчетени в предишния отчет също не бива да се включват в настоящия, тъй като не могат да се отчитат втори път;
  д) при приета, но неизлязла статия, всеки който я отчита праща на ръководителя катедра по електронен път документ удостоверяващ, че статията е приета;
 8. В сайта на ФМИ да се актуализира информацията в графа "онлайн обучение", като неактивните материали се премахнат.
 9. ФС прие предложението на доц. дмн Снежана Христова, а именно: вместо абониране за списания на хартиен носител, Университета да бъде абониран за Science Direct (базата данни от електронни версии на всички реномирани международни списания).
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ