Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Информатика (старо)    English
Факултет по математика и информатика - Информатика (старо)
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«ИНФОРМАТИКА»

 

Специалността „Информатика” е от областта на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионалното направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” има редовна и задочна форма с продължителност 4 години. Завършилите бакалаври по тази специалност придобиват професионална квалификация „Информатик“.

   Обща характеристика на специалността. Специалността е както с теоретична, така и с приложна насоченост. Тя осигурява базова широкопрофилна подготовка по информатика чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област в информатиката, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. Завършилите специалността притежават базови математически познания, необходими на професионалните информатици в областта на линейна алгебра, алгебрични структури, геометрия, математически анализ, диференциални уравнения, вероятности, приложна статистика, дискретна математика, числени методи, моделиране. Те имат задълбочени познания върху основите на информационните процеси и модели, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти. Освен необходимите научни познания, учебният план предвижда придобиване на основните за професионалните информатици технически умения. В процеса на обучение те са придобили и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необходима информация в литературни източници и в Интернет, мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

   Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бакалавърската степен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии;
 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения живот;
 • да използва математическия апарат за създаване на формални модели в различни предметни области;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.

Наред с математическата и дигитална компетентности характерни за професионалното направление, всеки дипломиран информатик трябва да е придобил и следните ключови умения и компетентности:

 • Способност за логическо мислене и математическо моделиране.
 • Способност за работа в екип.
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания.
 • Способност за прилагане на математическия апарат в различни предметни области с помощта на най-новите информационни технологии.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Умения за създаване на софтуерни приложения.
 • Умения за професионална комуникация на английски език.

   Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да прилагат знанията си в различни области на човешката дейност. Бакалаврите по информатика се реализират като специалисти в компютърни и софтуерни фирми, научни организации, банки, застрахователни дружества и други, където проектират, създават, оценяват и внедряват различните софтуерни системи, обучават потребителите на такива системи и прилагат информационните технологии в различни области на човешката практика. След завършване и на магистърска степен те имат възможност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

   Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени параметрите, гарантиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по математика”, „Учител по информатика и информационни технологии”; придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

   Условия за прием по специалността. Приемът за всички бакалавърски специалности във Факултета по математика и информатика е въз основа само на конкурсната оценка (т. е. балът съвпада с конкурсната оценка). За конкурсна оценка се зачита всяка от следните оценки (при наличие на повече от една се взема максималната): а) от конкурсен изпит по математика; б) от конкурсен изпит по информатика; в) от положена матура по математика; г) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, формирана по следния начин: над 70% от точките на дванадесетия – 6; над 66% от точките на дванадесетия – 5,90; над 62 % от точките на дванадесетия – 5,80; над 58 % от точките на дванадесетия – 5,70; над 54 % от точките на дванадесетия – 5,60; над 50 % от точките на дванадесетия – 5,50; д) от регионални състезания на зрелостници (организирани съвместно с ФМИ) по математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, формирана по следния начин: І награда – 6; награда – 5,80; IІІ награда – 5,60.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в програмите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация присъства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на факултета.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ