Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Избрани оптимизационни модели и приложения    English
Факултет по математика и информатика - Избрани оптимизационни модели и приложения

 Лектор  гл. ас. Татяна Дичева
Анотация
      Изключително широк кръг проблеми от най-разнообразни области на реалния живот се свеждат до математически модели, представляващи екстремални задачи от специфичен тип, които са предмет на математическата дисциплина "Изследване на операциите". В рамките на курса са подбрани едни от най-популярните и широко приложими класове модели от тази област. Курсът запознава с процесите на моделирането, с идеологията на създаването на методите, с методите и алгоритмите за решаване, отчитайки и най-малките специфични особености и цели. Ще бъдат включени конкретни реални илюстративни примери. Предвиждат се курсови проекти по темите с компютърна реализация.
Съдържание
А. Детерминирани модели.
      1.
Целенасочени оптимизационни методи.
      2. Параметрични оптимизационни модели.
      3. Задача на хиперболичното оптимиране.
      4. Задача на квадратичното оптимиране.
      5. Избрани задачи от теорията на игрите.
      6. Избрани задачи на динамичното оптимиране.
      7. Нестандартни линейни оптимизационни модели, икономическа интерпретация на понятията "цена" и "устойчивост" в линейното оптимиране.
Б. Стохастични оптимизационни модели.
      1.
Класификация на моделите според понятието "план".
      2. Класификация на моделите според показателя на качеството на решението на задачата.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ