Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Финансова математика    English
Факултет по математика и информатика - Финансова математика

 Лектор  доц. д-р Андрей Захариев
Анотация 
   Предлаганият курс има за цел да запознае студентите с финансовите изчисления - процентни, лихвени, дисконтни, рентни и анюитетни изчисления, както и с някои непосредствените практически приложения на финансовите изчисления при оценката на стойността и доходността на различните видове ценни книжа като акции, облигации, изчисленията при валутни операции, както и при съставянето на погасителни планове на заеми и кредити. Освен това в курса ще бъдат разгледани и основните практически приложения на финансовите изчисления при анализа на кредитните и форфетните операции.  
Съдържание  

1. Процентни изчисления.
Основни понятия и видове процентни изчисления. Проценти "от сто", "над сто" и "под сто".

2. Лихва и лихвени изчисления.
Видове лихви. Проста и сложна лихва. Изчисляване на елементите на простата и сложна лихва. Номинален и реален лихвен процент. Ефект на Фишер. Връзка между антиципативна и декурсивна лихва. Ефективен, релативен и конформен лихвен процент.

3. Дисконтни изчисления.
Същност на дисконтирането. Дисконтиране с проста и сложна лихвена ставка. Математическии банков дисконт. Връзки между сконтов и лихвен процент, , NPV, IRR, break-even point.

4. Рента и рентни изчисления.
Видове финансови ренти. Изчисления при ренти, откупени с миза. Изчисления при ренти, откупени с премия. Вечни ренти.

5. Финансови потоци. Анюитетни изчисления.
Понятие за анюитет и видове анюитети. Приложения. 

6. Непосредствени практически приложения на финансовите изчисления.
Погасителни планове на различни типове заеми и кредити. Ипотечни и потребителски кредити. Курсове и рентабилност на заемите. Амортизациoнни изчисления. Облигации и държавни ценни книжа - обща характеристика и видове. Акции - обща характеристика и видове акции. Оценка на видовете акции.  

7. Финансови изчисления при операции с ценни книжа.
Анализ на ефективността на кредитните и форфетни операции. Анализ на търговски и опционни контракти . 

 

ЛИТЕРАТУРА:

1.  Bosch, Karl: Finanzmathematik, München, 2002.

2. Caprano, Eugen / Wimmer, Konrad: Finanzmathematik, München 1999.

3.  Leiser, Wolf: Angewandte Wirtschaftsmathematik, Stuttgart 2000.

4. Н. П. Николов. Финансови изчисления. Университетско издателство „Стопанство”, София, 1997.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ