Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен научен съвет Протоколи от заседания протокол № 3    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 3
П Р О Т О К О Л № 3

 

Днес, 02.07.2008 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на ПУ "Паисий Хилендарски" се проведе Научен съвет на Факултета по математика и информатика. По решение на ПВАК от 05.12.2007 год. (Протокол № 34) НФС на ФМИ получи права за провеждане на избори за собствени нужди за научното звание "ДОЦЕНТ" на кандидатите с научна степен "доктор" по следните специалности:

01.01.02 - Алгебра и теория на числата
01.01.04 - Математически анализ
01.01.05 - Диференциални уравнения
01.01.06 - Геометрия и топология
01.01.09 - Изчислителна математика
01.01.12 - Информатика
01.01.13 - Математическо моделиране и приложение на математиката
05.07.03 - Методика на обучението по математика и информатика

Правомощията, които се дават на ФС на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" са на основание на представения списъчен състав.

 

СПИСЪЧНИЯТ СЪСТАВ НА НФС НА ФМИ - 27 ЧЛЕНА.

Присъстваха: професорите: дмн Христо Семерджиев, дмн Тодор Желязков, дмн Нако Начев д-р Георги Златанов, д-р Стоил Миховски, д-р Петко Пройнов и доцентите: д-р Асен Рахнев, д-р Владимир Шкуртов, д-р Христо Крушков, д-р Снежана Гочева, д-р Манчо Манев, д-р Димитър Мекеров, д-р Неделчо Милев, д-р Бистра Царева, д-р Галина Векова, д-р Георги Кулев, д-р Иванка Касандрова, д-р Иван Фесчиев, д-р Недялка Казакова, д-р Антон Илиев, д-р Люба Попова, д-р Снежана Христова, д-р Васил Милушев, д-р Румяна Маврова.

Отсътваха: доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Веска Нончева.

Присъстваха специалистите по научната специалност 01.01.12 - Информатика - доц. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков и доц. д-р Антон Илиев.

Заседанието бе открито от председателя на НФС проф. дмн Христо Семерджиев. Той обяви, че от СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ от 27 души, присъствуващите са 24 души, което е необходимият КВОРУМ (2/3 от 27) и заседанието може да бъде проведено.
Проф. дмн Христо Семерджиев предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на РЕЦЕНЗЕНТИ на обявения конкурс за ДОЦЕНТ по 01.01.12 Информатика (Компютърна химия).

Други предложения за ДНЕВЕН РЕД не бяха направени и се пристъпи към разглеж­дане на ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред.

Председателят на НФС Проф. д.м.н. Христо Семерджиев запозна присъстващите с доклада на доц.д-р Антон Илиев - ръководител катедра "Компютърни технологии", в който се предлагат следните рецензенти за конкурса за доцент по 01.01.12 Информатика (Компютърна химия).

1. Акад. проф. дтн Иван Петков Попчев - ИМИ при БАН, София

2. Доц. д-р Антон Илиев Илиев - ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

Други предложения за рецензенти не бяха направени и се пристъпи към явно гласуване, при което се получиха следните резултати:

От 24 гласували: 24 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ".

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

НФС НА ФМИ ИЗБРА ЗА КОНКУРСА ЗА РЕДОВЕН ДОЦЕНТ ПО 01.01.12 ИНФОР­МА­ТИКА (КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ):

 

1. Акад. проф. дтн Иван Петков Попчев - ИМИ при БАН, София

2. Доц. д-р Антон Илиев Илиев - ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

 

 

 

 

Председател на НФС на ФМИ:

(проф. дмн Христо Семерджиев)

 

Научен секретар на НФС:

(доц. д-р Снежана Гочева)

 

Протоколирал:

(Сн. Ямалиева)


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ