Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2007 година протокол № 48 / 26.09.2007    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 48 / 26.09.2007
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 48 / 26.09.2007

1. ФС одобри следните факултативни дисциплини за Есенния триместър на уч. 2007/08 г.: Руски език (Практикум) (гл. ас. Петранка Савова) и Въведение в технологията EJB 3.0 (Практикум) (Борис Вълков, софтуерен инженер в OBS BG-София).

2. ФС избра следните хонорувани преподаватели към ФМИ за учебната 2007/08 година: доц. д-р Дончо Стефанов Дончев (за четене на лекции по учебните дисциплини "ТВ и МС"и "Математическа статистика" , с хорариум 300 часа); н. с. Таня Петрова Янкова - Лилова (за водене на упражнения по учебните дисциплини "ТВ и МС"и "Математическа статистика", с хорариум 400 часа); Антоний Красимиров Чонков (студент ІІ курс, спец. "Информатика", фак. № 0601261043) (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Програмиране", с хорариум 360 часа); Борис Вълков (софтуерен инженер в ОВS BG, София) (за водене на Факултативна дисциплина "Въведение в технологията EJB 3.0" (Практикум) през Есенния триместър на уч. 2007/08 г., с хорариум 90 часа); Елена Христова Тодорова (за водене на упражнения по учебните дисциплини - „Информационни технологии в образованието", „Училищен курс по информационни технологии", „Училищен курс по информатика" и „Интегриран практикум по информатика", с хорариум 360 часа); Стелиана Тилчева Тилева (за водене на упражнения по учебните дисциплини - „Интегриран практикум по информатика" и „Курсов проект", с хорариум 360 часа); Елена Иванова Налбантова (за водене на упражнения по учебните дисциплини - „Интегриран практикум по информатика", „Курсов проект", „Училищен курс по информатика" и „Училищен курс по информационни технологии", с хорариум 360 часа); Диляна Иванова Тоцева (студентка, III к , Инф.) (за водене на упражнения по учебната дисциплина - „Информационни технологии", с хорариум 360 часа); Мехмед Осман Хасан (магистър) (за водене на упражнения по учебната дисциплина - „Информационни технологии", с хорариум 360 часа); Георги Цветанов Иванов (студент, IV к, Инф.) (за водене на упражнения по учебната дисциплина - „Информационни технологии", с хорариум 360 часа); Христо Любомиров Ганеков (студент, II к, Инф.), (за водене на упражнения по учебната дисциплина „Операционни системи", с хорариум 360 часа); Димитър Благоев Благоев (за водене на упражнения по учебната дисциплина „Информационно моделиране", , с хорариум 360 часа); Антония Недялкова Ламбова (за водене на упражнения по учебните дисциплини - „Информационни технологии" и „Програмиране", с хорариум 360 часа); Радослав Радев Радев (студент, IV к, Инф.) (за водене на упражнения по учебната дисциплина - „Разпределени приложения", с хорариум 360 часа);
Николай Виличков Павлов (докторант) (за водене на Избираеми дисциплини през Есенния и Зимния триместри, с хорариум 200 часа); Велика Николаева Кунева (докторант) (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Алгебра" и "Линейна алгебра", с хорариум 300 часа); Марта Костадинова Теофилова (докторант) (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Линейна алгебра и аналитична геометрия", "Геометрия", "Диференциална геометрия", "Училищен курс по геометрия" и "Аналитична геометрия", , с хорариум 360 часа); Дамян Георгиев Митев (докторант) (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Курсов проект", "Софтуерни технологии" и "Програмиране на Java", , с хорариум 300 часа); Мирослав Иванов Начев (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Курсов проект", "Софтуерни технологии" и "Програмиране на Java", с хорариум 300 часа).

3. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата 2006 г. на Коста Андреев Гъров и Анна Атанасова Малинова, докторанти на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии".

4. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев да бъде отписана от докторантура с право на защита Анна Атанасова Малинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии".

5. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев да бъде отписан от докторантура с право на защита Коста Андреев Гъров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии".

6. ФС прие предложението за структура и състав за ОС на ФМИ, което ще се проведе на 10.10.2007 г. в 14:00 ч.: 114 души - 40 хабилитирани, 42 нехабилитирани, 22 студента (от всеки курс по един студент, а от специалност "Информатика" по 2 души), 2 докторанта и 8 души администрация.

7. ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ: мандатна комисия (3 души) с председател доц. д-р Иванка Касандрова и членове Снежана Ямалиева и Надя Милева; комисия за представяне на кандидатурите (3 души) с председател доц. д-р Владимир Шкуртов и членове доц.д-р Люба Попова и гл.ас. д-р Теменужка Пенева; комисия за явно гласуване (7 души) с председател доц. д-р Георги Костадинов и членове - доц. д-р Илия Макрелов, гл. ас. Коста Гъров, гл. ас. Динко Георгиев, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Асен Христов и гл. ас. Генчо Стоицов; комисия за тайно гласуване(13 души) с председател доц. д-р Манчо Манев, Зам. председател проф. д-р Петко Пройнов и членове - доц. д-р Иван Фесчиев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Кирил Коликов, доц.д-р Пенка Рангелова, доц.д-р Васил Милушев, доц.д-р Антон Илиев, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Боян Златанов, гл.ас. Ангел Голев, гл.ас. Александър Пенев и сист. админ.Тодор Чаушев.

8. ФС прие молбата на доц. д-р Снежана Георгиева Христова за 6 (шестмесечен) творчески отпуск, считано от 01.01.2008 г. до 01.06.2008 г. (включително) при условие, че си направи годишният норматив от часове.

9. ФС прие молбата на гл.ас. Дойчин Тодоров Бояджиев за 6 (шестмесечен) творчески отпуск, считано от 01.01.2008 г. до 01.06.2008 г. (включително) при условие, че си направи годишният норматив от часове.

10. ФС прие декларация в подкрепа на стачката на учителите.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ