Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2006 година протокол № 42 / 05.07.2006    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 42 / 05.07.2006
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 42 / 05.07.2006


1. ФС прие отчетите за извършената работа през изтеклата учебна година на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): гл. ас. Олга Добрева Рахнева, ст. ас. Ася Георгиева Стоянова - Дойчева, гл. ас. Коста Андреев Гъров, гл. ас. Анна Атанасова Малинова , Николай Величков Павлов и Чавдар Алексиев Джеферов .

2. ФС прие следната тема на докторанта Кирил Митев Филипов, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика"): "Когнитивно и психо-физическо моделиране в системи за електронно обучение".

3. ФС прие индивидуалния план за работа на Кирил Митев Филипов, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика (за периода 01.03.2006 г. - 01.03.2010 г.).

4. ФС избра следните хонорувани преподавтели: за учебната 2005/06 и 2006/07 година: Невена Севдалинова Узунова ­(за водене на упражнения по учебната дисциплина "Изкуствен интелект" с 3 курс, спец. "Информатика", задочно обучение през Пролетен триместър на уч. 2005/06 г., ­с хорариум 30 часа); Елена Христова Тодорова за водене на упражнения по учебните дисциплини "Курсов проект" и "Операционни системи" през Пролетния триместър на уч. 2005/06 г., с допълнителен хорариум 200 часа); Татяна Стефанова Димитрова (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Компютърна лингвистика", "Алгоритми и структури от данни", "Обектно-ориентирано програмиране" и "Управление на проекти" през Есенния триместър на уч. 2006/07 г., с хорариум 360 часа); Никола Велизариев Вълчанов (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Разпределени приложения" и "Информационно моделиране" през Есенния триместър на уч. 2006/07 г., с хорариум 360 часа).

5. ФС прие следната тема на докторанта Кирил Митев Филипов (задочен докторант към катедра "Компютърна информатика"): "Когнитивно и психо-физическо моделиране в системи за електронно обучение".

6. ФС прие индивидуалния план за работа на задочния докторант Кирил Митев Филипов (за периода 01.03.2006 г. - 01.03.2010 г.).

7. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за доцент по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърна информатика" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

8. ФС прие предложението от катедра "Геометрия" да бъде избран за гост-преподавател доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев за срок от 9 (девет) месеца, считано от 01.10.2006 г. до 30.06.2007 г.

9. ФС прие учебните планове на следните магистърски програми към ФМИ: "Обучение по информационни технологии в начален етап на основната образователна степен" (3 семестъра задочно обучение) и "Обучение по информационни технологии в прогимназиален етап на основната образователна степен" (3 семестъра задочно обучение), обучение по които да се провежда и във филиалите на ПУ в гр. Кърджали и гр. Смолян.

10. ФС прие следните такси за новоприетите магистърски специалности:

* "Обучение по информационни технологии в начален етап на основната образователна степен" - 3 семестриални такси по 270 лв.;
* "Обучение по информационни технологии в прогимназиален етап на основната образователна степен"- 3 семестриални такси по270 лв. (завършилите специалност "Математика и информатика" и допълнителна квалификация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ при ПУ заплащат 2 семестриални такси по 270 лв.).

11. ФС прие Академичния календар на ФМИ за учебната 2006/2007 година.

12. ФС прие предложението от доц. Шкуртов, ръководител на катедра "Компютърна информатика" да бъде записана в докторантура на самостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра" Компютърна информатика" Марияна Цветанова Соколова.

13. ФС прие предложението от доц. Шкуртов, ръководител на катедра "Компютърна информатика"да бъде записан в докторантура на самостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра" Компютърна информатика" Даниел Денев.
14. ФС избра доц. дмн Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на докторантите Марияна Цветанова Соколова и Даниел Денев.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ