Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2007 година протокол № 46 / 23.05.2007    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 46 / 23.05.2007
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 46 / 23.05.2007

1. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление "4.5 Математика" за специалностите:
а) Математика (ОКС Бакалавър).
б) Приложна математика (ОКС Бакалавър).
в) Приложна математика (ОКС Магистър).

2. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация на обучението по ОНС "Доктор" по групата научни специалности "01.01.00 Математика" за специалностите:
а) 01.01.02 Алгебра и теория на числата;
б) 01.01.04 Математически анализ;
в) 01.01.05 Диференциални уравнения;
г) 01.01.06 Геометрия и топология;
д) 01.01.09 Изчислителна математика;
е) 01.01.12 Информатика;
ж) 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката.

3. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация на обучението по ОНС "Доктор" по групата научни специалности "05.07.00 Педагогика" за специалността:
05.07.03 Методика на обучението по математика".

4. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на уч. 2007/08 г.:
А) Редовно обучение - Геометрия на фигурите (доц. д-р Бистра Царева), Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна ма­тематика (доц. д-р Пенка Рангелова), Теория на стойността в пазарната икономика (гл. ас. д-р Боян Златанов), Сингулярни интеграли и приложения (доц. д-р Иван Фесчиев), Въведение в теория на множествата и общата топология (доц. д-р Неделчо Милев), Приложни математически модели (доц. д-р Снежана Христова), Системи уравнения (доц. д-р Румяна Маврова), Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев), Визуално програмиране с Borland C ++ Builder 5 (доц. д-р Минчо Сандалски).
Б) Задочно обучение - Неевклидови геометрии ( проф. д-р Георги Златанов), Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна ма­тематика (доц. д-р Пенка Рангелова), Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев), Windows-базирани приложения с Visual C# .NET (Практикум) (Николай Павлов, докторант).

5. ФС прие доклада на Факултетната комисия по качество към Факултета по математика и информатика.
6. ФС дава много добра оценка за дейността на Факултетната комисия по качество към Факултета по математика и информатика и на неговото ръководство.

7. ФС утвърди избора на доц. д-р Антон Илиев Илиев за ръководител на катедра "Компютърни технологии".

8. ФС прие предложението на катедра "Алгебра" да не се прекратяват трудовите правоотношения на проф. дмн Тодор Желязков Моллов с Университета до 31.07.2007 г. (в съответствие с решението на АС на ПУ и чл. 20, ал. 4 от КТД).

9. ФС прие отчета за извършената работа през изтеклата 2006 г. на Ася Георгиева Стоянова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи".

10. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов да бъде отписана от докторантура с право на защита от 18.06.2007 г. докторантката Ася Георгиева Стоянова.

11. ФС прие индивидуалния план за работа на Александър Пламенов Пенев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи" за периода 01.05.2007 - 01.05.2010 г.

12. ФС прие следното предложение: за студентите от специалност "Физика и математика" да не се подават в Учебен отдел отделни избираеми дисциплини. Тези студенти могат да избират от списъците на обявяваните във ФМИ избираеми дисциплини, но само математически, които не се провеждат в компютърни зали, независимо от определените бройки за студентите от ФМИ. Организацията по записването и издаването на индивидуални изпитни протоколи да се извършва от Физическия факултет, като имената на записаните студенти се предават на съответните преподаватели до началото на провеждане на курса.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ