Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2008 година протокол № 8 / 21.05.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 8 / 21.05.2008

Днес, 21 май 2008 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц.д-р Снежана Гочева, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова,  гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Коста Гъров, гл. ас. Ангел Голев и Тодор Чаушев.

Отсъствуват: доц.д-р Манчо Манев – в чужбина, доц.д-р Станимир Стоянов – в чужбина, доц.д-р Снежана Христова – в чужбина, проф. д-р Стоил Миховски – в Смолян, доц. дмн Георги Тотков, проф. дмн Христо Семерджиев – в чужбина,  Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева и Иван Марков.

 

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Доклад на Факултетната комисия по качеството.
  2. Утвърждаване на Избираеми дисциплини за Есенния триместър на учeбната  2008/09
  3. Докторанти.
  4. Избор на хонорувани преподаватели.
  5. Разни.

           а) приемане на предложение за представител на ФМИ в УС на фонд “Научни изследвания” при ПУ;
      
    б) предложение за продължение на трудов договор;
     
     в) приемане на правила за ДМС (допълнително материално стимулиране).

РЕШЕНИЯ:

1 ФС прие доклад на Факултетната комисия по качество към Факултета по математика и информатика (резултати и анализ на анкети № 1 (относно обучението по отделна дисциплина) и № 3 (на завършилите обучението си студенти през 2007 г.).

2. ФС дава отлична оценка за дейността на Факултетната комисия по качество към Факултета по математика и информатика и на неговото ръководство.

3. ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2008/09 година:

А) Редовно обучение
Непрекъснат аналог на метода на Нютон и неговото прилагане (проф. дфмн Игор Пузинин, проф. дфмн Таисия Пузинина и проф. дмн Христо Семерджиев); Приложни математически модели (доц. д-р Снежа­на Христова); Увод в теорията на реалните функции (доц. д-р Иван Фесчиев); Моделиране на еволю­цион­ни процеси (доц. д-р Недялка Казакова); Приложни задачи от математическия анализ (доц. д-р Милка Найденова); Геометрия на фракталите (доц. д-р Боян Златанов); Теория на графите (доц. д-р Манчо Манев); Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика (доц. д-р Пенка Рангелова); Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев); Системи уравнения (доц. д-р Румяна Маврова); Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5 (доц. д-р Минчо Сандалски); Теория на алгоритмите (проф. дмн Стойчо Стойчев).

Б) Задочно обучение
Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов); Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика (доц. д-р Пенка Рангелова); Java - базирани технологии за сървърни приложения (Практикум) (докторант Иван Ангелов); Динамични страници с JScript и PHP (Практикум) (докторант Димитър Благоев).

4. ФС прие отчета за извършената работа през изтеклата учебна 2006/2007 г. на Николай Величков Павлов (задочен докторант към катедра "Компютърни технологии").

5. ФС прие предложението на доц. д-р Антон Илиев да бъде отписан от докторантура с право на защита от 30.03.2008 г. докторанта Николай Величков Павлов.

6. ФС одобри предложенияиндивидуален план за работа на Дамян Димитров Митев, задочен докторант към катедра "Компютърни системи".

7. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2007/08 година (Пролетен триместър): Кремена Василева Стефанова (студентка 2 курс, спец. "Математика", фак. № 0601051005) (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Математически анализ 2" с І курс спец. "Математика и информатика", с хорариум 60 часа); Стела Славчева Глухчева (студентка 2 курс, спец. "Математика", фак. № 0601051022) (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Математически анализ 2" с І курс спец. "Информатика", с хорариум 60 часа); гл. ас. Паскал Димитров Балючев (за водене на часове и провеждане на изпити по учебната дисциплина "Алгебра" с 1 и 2 курс "Математика и информатика" (задочно обучение), допълнително хорариум 200 часа); гл. ас. д-р Атина Георгиева Блянтова (за четене на лекции на учебната дисциплина "Педагогика" (задочно обучение) с 2 курс, специалност "Математика и информатика"през Зимния триместър на учебната 2007/08 година, с хорариум 80 часа); Тодорка Атанасова Глушкова (за водене на упражнения по учебните десцеплене "Изкуствен интелект" и "Курсов проект" с 3 и 4 курс, спец. "Информатика" (редовно и задочно обучение)през Пролетния триместър на учебната 2007/08 година, с хорариум 300 часа); Дамян Димитров Митев (за водене на упражнения по учебните десцеплене "Изкуствен интелект" и "Курсов проект" с 3 и 4 курс, спец. "Информатика" (редовно и задочно обучение)през Пролетния триместър на учебната 2007/08 година, , с хорариум 300 часа); Иван Георгиев Минов (за водене на упражнения по учебните десцеплене "Изкуствен интелект" и "Курсов проект" с 3 и 4 курс, спец. "Информатика" (редовно и задочно обучение)през Пролетния триместър на учебната 2007/08 година, с хорариум 300 часа);Надежда Христова Говедарова (за водене на упражнения по учебните десцеплене "Изкуствен интелект" и "Курсов проект" с 3 и 4 курс, спец. "Информатика" (редовно и задочно обучение)през Пролетния триместър на учебната 2007/08 година, с хорариум 300 часа);Георги Цветанов Иванов (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Информационни технологии" към катедра "Компютърни технологии" и упражнения по учебната дисциплина "Обектно-ориентирано програмиране" с 1 к. МИ (редовно) към катедра "Компютърна информатика", с хорариум 440 часа); Кирил Митев Филипов (задочен докторант) (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Управление на проекти" с 4 курс, спец. "Информатика", с хорариум 260 часа); Ивелина Наскова Нанева (студентка, 3 курс И, фак. № 0426006) (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Езици за програмиране" с 2 курс, спец. "Информатика", с хорариум 200 часа); Лиляна Евгениева Шаркова (студентка, 4 курс И, фак. № 0526006) (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Обектно-ориентирано програмиране" с 3 курс, спец. "Математика и информатика", с хорариум 200 часа).

8. ФС избра доц.д-р Неделчо Велев Милев за представител на ФМИ в Управителния съвет на фонд "Научни изследвания" при ПУ "Паисий Хилендарски".

9. ФС прие предложението на катедра "Реален анализ" за продължаване на трудовия договор на доц. д-р Милка Славова Найденова с 2 (две) години от датата на навършване на пенсионна възраст, считано от 05.08.2008 г. до 31.01.2011 г. (в съответствие с решението на АС на ПУ и чл. 20, ал. 4 от КТД).

10. ФС прие одобрените от РДС правила за ДМС (допълнително материално стимулиране) за преподавателите и служителите на основен трудов договор към ФМИ (Приложение към протокола).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ