Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2004 година протокол № 33 / 01.12.2004    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 33 / 01.12.2004
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 33 / 01.12.2004


1. ФС одобри следните избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2004/05 г. (редовно обучение):

А) Избираеми дисциплини - Обща алгебра (проф. д-р Стоил Миховски), Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов ), Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript (доц. д-р Минчо Сандалски, ФИСН на ПУ ), Приложение на диференциалните уравнения (доц. д-р Недялка Казакова), Интерактивна математика (д оц. д-р Снежана Гочева), Събитийно програмиране (доц. д-р Владимир Шкуртов и ст. ас. Стефка Анева), Едновременно намиране нулите на полиноми (д оц. д-р Илия Макрелов), Алгоритми и програми (д оц. д-р Асен Рахнев, гл. ас. Коста Гъров и гл. ас. Ангел Голев), Компютърно счетоводство (д оц. д-р Асен Рахнев и гл. ас. Евгения Ангелова), Еволюция на представите за Вселената (гл. ас. д-р Иван Попов, ФФ на ПУ), Задачи за математически състезания (доц. д. м. н. Дойчин Толев), Интелигентна обработка на данни (Георги Фурнаджиев, ИМИ на БАН), Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев), Синоптична метеорология (Димитър Терзийски, главен специалист в НИМХ - БАН), Дизайн на документа (доц. д-р Бисер Дамянов);

Б) Факултативни дисциплини - Въведение в MICROSOFT.NET (Иван Давидов, програмист), Обучение в ефективно родителство (гл. ас. д-р Елена Събева, ПФ на ПУ).

2. ФС избра за учебната 2004/05 г. следните хонорувани преподаватели и лектори: н. с. Георги Василев Фурнаджиев (за водене на избираема дисциплина "Интелигентна обработка на данни", с хорариум 100 ч.), Димитър Терзийски (за водене на избираема дисциплина "Синоптична метеорология", с хорариум 100 ч.), Иван Деянов Давидов (за водене на факултативна дисциплина "Въведение в MICROSOFT.NET ", с хорариум 100 ч.), Мая Василева Стойкова (за водене на факултативна десциплина "Въведение в езика Actionscript MX за Flash MX ", с хорариум 100 ч.), Никола Димитров Дачев (за водене на факултативна десциплина "Практика по динамични структури данни", с хорариум 100 ч.), Николай Любомиров Манчев (за водене на факултативна дисциплина "Теория на компресията", с хорариум 100 ч.), Стефан Тодоров Джукелов (за водене на упр. по "Интерактивна математика" и "Компютърни числени методи" към катедра "ПММ", с хорариум 250 ч.), Добринка Костадинова Щърбева (за водене на упр. по учебните дисциплини "Училищен курс по геометрия", "Синтетична геометрия" и "Диференциална геометрия" към катедра "Геометрия", с хорариум 200 ч.), Малина Георгиева Трендафилова (за водене на упр. по учебната дисциплина "Бази данни" с ІІІ и І V к., Информатика, с хорариум 300 ч.), Даниела Стоянова Чаушкова (за водене на упр. по учебната дисциплина "Софтуерни технологии" с ІІІ и ІV к., Информатика, с хорариум 300 ч.), Георги Николов Чолаков (за водене на упр. по учебната дисциплина "Бази данни" с ІІІ и ІV к., Информатика, с хорариум 300 ч.), гл. ас. Петранка Савова - Стефанова (за водене на факултативна десциплина "Руски език", с хорариум 120 ч.), доц. д-р Минчо Пенков Сандалски (за водене на избираема дисциплина "Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript ", с хорариум 100 ч.), гл. ас. д-р Иван Илиев Попов (за водене на избираема дисциплина "Еволюция на представите за Вселената", с хорариум 100 ч.), доц. д-р Бисер Дамянов (за водене на избираема дисциплина "Дизайн на документа", с хорариум 100 ч.), гл. ас. д-р Елена Стефанова Събева (за водене на факултативна дисциплина "Обучение в ефективно родителство", с хорариум 100 ч.).

3. ФС прие отчета за извършената работа за периода 10.10.2003 - 10.10.2004 г. на Мария Николова Брънчева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Геометрия".

4. ФС реши да бъде отчислена с право на защита Мария Николова Брънчева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Геометрия".

5. ФС реши да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката, към катедра "Приложна математика и моделиране" гл. ас. Дойчин Тодоров Бояджиев.

6. ФС избра доц. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева (от ФМИ на ПУ) за научен ръководител на докторанта Дойчин Тодоров Бояджиев.

7. ФС прие темата на дисертационната работа на докторанта Дойчин Тодоров Бояджиев да бъде: "Приложение на математико-статистически методи за моделиране на произход".

8. ФС одобри две такси в размер на 125 лева за провеждане на 100-часов кандидатстудентски курс по математика.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ