Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2008 година протокол № 11 / 29.10.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 11 / 29.10.2008

Днес, 29.10.2008 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, доц. д-р Мария Аролска, доц.д-р Георги Кулев, проф. дмн Христо Семерджиев, доц.д-р Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров, доц. дмн Георги Тотков (рък. катедра “КИ”,  Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ), Михаела Бобилова (студентка).

Отсъствуват: доц. д-р Станимир Стоянов – в чужбина,, Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Елица Богутева и Иван Марков.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване на Избираеми и Факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2008/09 г. 
  2. Избор на хонорувани преподаватели.
  3. Дклад на Факултативната комисия по качеството.
  4. Разни:

а) предложение до АС на ПУ за избор на гост-преподавател на ¼ щат към катедра «Геометрия»;
б) мобилност на студентите от ФМИ;
в) критерии на комисията за количествена оценка за научна дейност за ДМС;
г) други критерии за ДМС;
д) информация за магистратури;
е) актуализация на учебния план за квалификация «Учител по информатика и информационни технологии»;
ж) творчески отпуск.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2008/09 година:

А) Редовно обучение
Компютърни методи за обучение по математика (проф. дмн Грозьо Станилов); Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов); Итерационни методи (проф. д-р Петко Пройнов); Въведение в адитивната теория на числата (гл.ас. д-р Теменужка Пенева); Операционно смятане (доц. д- Инатка Касандрова); Естремални задачи в теорията на реалните функции (доц. д-р Иван Фесчиев); Едновременно намиране нулите на полиноми (доц. д-р Илия Макрелов); Интерактивна математика (доц. д-р Снежана Гочева); Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев); Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript (доц. д-р Минчо Сандалски); Основи на борсовата търговия ( ст.ас. Станка Хаджиколева); Избрани въпроси от очилищната стереометрия (доц. д-р васил Милушев и гл.ас. Гинка Бизова); Борсови и извънборсови начини на търгуване (инф. Мариян Милев); Алгоритми и програми (доц. д-р Асен Рахнев, гл.ас. д-р Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев, Никола Вълчанов); Компютърно счетоводство (доц. д-р Асен Рахнев, гл.ас. Евгения Ангелова); Обектно-ориентирано програмиране със С# 3.0 (Практикум) ( Николай Павлов-докторант във ФМИ); Теория на кодирането и криптографията (ст.н.с. ІІ ст. дмн Петър Бойваленков - ИМИ на БАН); Иконометрия (проф.д-р Атанас Гешев); Геометрия на фикгурите (доц.д-р Бистра Царева).

Б) Задочно обучение
Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев); Методи и методика за съставяне на задачи (доц. д-р Васил Милушев).

В) Факултативни дисциплини
Избрани въпроси от математическия анализ (гл.ас. д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Йордан Епитропов, гл.ас. Асен Христов); Руски език - ІІ част (гл.ас. Петранка Савова).

2. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2008/09 година: проф. д-р Атанас Ангелов Гешев (за водене на избираема дисциплина "Иконометрия" през Зимния триместър (редовно обучение) на уч. 2008/09 г., с хорариум 120 часа упражнения); ст.н.с. ІІ ст. дмн Петър Бойваленков (ИМИ на БАН) за водене на избираема дисциплина "Теория на кодирането и криптографията" през Зимния триместър (редовно обучение) на уч. 2008/09 г., ) с хорариум 100 часа в упражнения); Николай Величков Павлов (докторант във ФМИ) (за водене на избираема дисциплина "Програмиране под Windows c Win32 API и Borland Delphi" (Практикум) през Зимния триместър (редовно обучение) на уч. 2008/09 г., с хорариум 100 часа в упражнения); гл.ас. Петранка Стефанова Савова (за водене на факултативна дисциплина "Руски език - 2 част", Зимния триместър(редовно обучение) на уч. 2008/09 г., с хорариум 90 часа в упражнения); Иванка Андреева Николова (за водене на упражнения към кат. "Приложна математика и моделиране" на уч. 2008/09 г., с хорариум 300 часа); Мария Бисерова Сотирова (за водене на упражнения по английски език на уч. 2008/09 г., с хорариум 240 часа); Стела Нешева Маркова (за водене на упражнения по английски език на уч. 2008/09 г., с хорариум 240 часа); Васил Георгиев Василев (студент ІV кур. И, фак. № 0601261005) (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Компютърна графика", хорариум 300 часа).

3. ФС прие да се предложи на АС на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски да бъде избран проф.дмн Грозьо Станилов Иванов (Хонорис кауза на Пловдивския университет) за гост-преподавател на ? щат във ФМИ към катедра "Геометрия", считано от 01.01.2009 г до 30.06.2009 г.

4. ФС прие предложението на доц. Милев да се разреши на студентите на слушат лекции (упражнения) и положат изпит по дадената дисциплина и в друга специалност.

5. ФС прие следните частични промени в учебния план за квалификация «Учител по информатика и информационни технологии»:

* Учебният план да се преименува от "Учител по информатика" в "Учител по информатика и информационни технологии";
* Да се направят следните промени в учебния план:

1. Хорариумът на дисциплината "Програмиране" (Въведение в информатиката и увод в програмирането) да се промени от 24 часа лекции на 12 часа лекции.
2. Хорариумът на дисциплината "Информационни системи и бази от данни" да се промени от 24 часа лекции на 12 часа лекции.
3. Всички дисциплини завършващи със "зачот" да завършват с "текуща оценка".

6. ФС прие предложението на проф. Христо Семерджиев, ръководител на катедра "Приложна математика и моделиране" за 6 (шестмесечен) творчески отпуск на гл.ас. Иван Константинов Русинов, считано от 01.11.2008 год. при условие, че направи годишен норматив от 360 часа.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ