Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2003 година протокол № 24 / 15.10.2003    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 24 / 15.10.2003
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 24 / 15.10.2003

1. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за професор по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топология (Диференциална геометрия) към катедра "Геометрия" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

2. ФС прие предложението за структура и състав за ОС на ФМИ, което ще се проведе на 22.10.2003 г.: 119 души - 40 хабилитирани, 46 нехабилитирани, 21 студента (от всеки курс по един студент), 4 докторанта и 8 души администрация.

3. ФС прие предложението до ОС на ФМИ да бъде избран проф. д. м. н. Тодор Желязков Моллов за Председател на ОС на ФМИ.

4. ФС прие предложението до ОС на ФМИ да бъде избран проф. д-р Стоил Василев Миховски за Зам. председател на ОС на ФМИ.

5. ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ: мандатна комисия (3 души) с председател доц. д-р Иванка Касандрова и членове Снежана Ямалиева и Надя Милева; комисия за представяне на кандидатурите (3 души) с председател доц. д-р Владимир Шкуртов и членове доц. д-р Снежана Гочева и гл. ас. д-р Манчо Манев; комисия за явно гласуване (7 души) с председател доц. д-р Георги Костадинов и членове - доц. д-р Илия Макрелов, гл. ас. Коста Гъров, гл. ас. Динко Георгиев, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Асен Христов и ст. ас. Генчо Стоицов; комисия за тайно гласуване (13 души) с председател доц. д-р Асен Рахнев, Зам. председател проф. д-р Петко Пройнов и членове - доц. д-р Иван Фесчиев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Васил Милушев, доц. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Боян Златанов, гл. ас. Ангел Голев, ст. ас. Александър Пенев и сист. орг.Тодор Чаушев.

6. ФС прие предложението за състав на Факултетния съвет на ФМИ за мандата 2003-2007 година: 35 души, от които 27 хабилитирани, 1 нехабилитиран и 7 студенти.

7. ФС прие предложението до ОС на ФМИ да се номинира гл. ас. д-р Манчо Христов Манев за участие в изборите на ОС на ФМИ за член на новия ФС на ФМИ (мандат 2003-2007) от квотата на нехабилитираните преподаватели .

8. ФС прие предложението: Начинът на гласуване на ОС на ФМИ да бъде със зачеркване и като се спазва принципът "50%+1". При равен брой гласове да се проведе БАЛОТАЖ, като технологията на балотажа се реши на ОС на ФМИ.

9. ФС прие предложението до ОС на ФМИ да бъде предложен проф. д. м. н. Тодор Желязков Моллов за Председател на Контролния съвет на ПУ.

10. ФС прие предложението до ОС на ФМИ да бъде предложена доц. д-р Галина Христова Векова за член на Контролния съвет на ПУ, в случай че проф. д. м. н. Тодор Желязков Моллов бъде избран за Председател на Контролния съвет на ПУ "Паисий Хилендарски".

11. ФС прие предложението до ОС на ФМИ да бъдат предложени за членове на Академичния съвет на ПУ "Паисий Хилендарски" следните петима преподаватели от ФМИ: проф. д. м. н. Христо Илиев Семерджиев, проф. д-р Георги Златанов Златанов, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, доц. д-р Димитър Георгиев Мекеров и доц. д-р Асен Кънчев Рахнев.

12. ФС прие предложението списъкът за кандидатури за ФС на ФМИ - хабилитирани, да бъде подреден по направления и азбучен ред.

13. ФС прие предложението за следния дневен ред на ОС на ФМИ:
1. Предложения и обсъждане на кандидатурите за председател и зам. председател на ОС на ФМИ.
2. Доклад на председателя на мандатната комисия.
3. Избор на председател и зам. председател на ОС на ФМИ.
4. Отчетен доклад на декана за изтеклия мандат.
5. Разисквания и предложения по отчетния доклад и приемането му.
6. Предложения и гласуване за численост и структура на ФС на ФМИ.
7. Предложения, обсъждане и гласуване за състава на ФС на ФМИ.
8. Предложения, обсъждане и гласуване на кандидатурите за декан на ФМИ.
9. Предложения, обсъждане и гласуване за член на контролния съвет на ПУ.
10. Предложения, обсъждане и гласуване за представители на академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски".
11. Предложения, обсъждане и гласуване за представители на нехабилитирани преподаватели и студенти за ОС на ПУ.
12. Разни.
13. Закриване на ОС на ФМИ.

14. ФС прие следното предложението за корекция към учебния план за специалност "Приложна математика" - магистри: обучението на студентите от тази специалност да се извършва по профилиращ индивидуален учебен план, като се запазва задължителния модул "Математическо моделиране".

15. ФС прие предложението на доц. д-р А. Рахнев за преминаване на индивидулен план на обучение (считано от началото на уч. 2003/04 г.) на студентите Станислав Тошков Николов, ІV курс, фак. № 0126107 и Николай Любомиров Манчев, ІV курс, фак. № 9926056.

16. ФС прие следния списък за изготвяне на издателския план за учебници и учебни помагала за 2004 година:
Учебник Изкуствен интелект, Иван Попчев и Станимир Стоянов;
Ръководство за упражнение по изкуствен интелект,Иван Попчев, Станимир Стоянов, Емил Хаджиколев, Станка Хаджиколева;
Ръководство по числени методи - 2 част, Снежана Гочева, Люба Попова, Дойчин Бояджиев;
Учебник Лекции по теория на полиномите, Нако Ангелов Начев;
Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра, Кирил Коликов, Паскал Балючев, Атанаса Стоянова - Венкова.

17. ФС одобри следните две факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2003/04 г.: Руски език (Петранка Савова), Основи на Java (Николай Манчев).

18. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2003/04 г.:
А) Редовно обучение - Екстремални задачи в геометрията (проф. д. м. н. Олег Мушкаров), Теория на групите (проф. д. м. н. Тодор Желязков и проф. д-р Стоил Миховски), Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript (доц. д-р Минчо Сандалски), Приложение на диференциалните уравнения (доц. д-р Недялка Казакова), Интерактивни професионални системи по математика (доц. д-р Снежана Гочева), Събитийно програмиране (доц. д-р Владимир Шкуртов и ст. ас. Стефка Анева), Английски език в маркетинг мениджмънта (ст. преп. Иван Шотлеков и ст. преп. Ваня Иванова), Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов), Увод във функционалния анализ (доц. д-р Георги Кулев), Едновременно намиране нулите на полиноми), Алгоритми и програми (доц. д-р Асен Рахнев, гл. ас. Коста Гъров и гл. ас. Ангел Голев), Компютърно счетоводство (доц. д-р Асен Рахнев и гл. ас. Евгения Ангелова), Графични стандарти (OpenGL) (доц. д-р Димчо Димов и ст. ас. Александър Пенев), Системи (алгебрични и трансцендентни) уравнения (доц. д-р Румяна Маврова), Редици и редове (доц. д-р Мария Аролска), Еволюция на представяне на Вселената (гл. ас. д-р Иван Попов), Технология на вероятностното мислене (гл. ас. д-р Ана Велева), Задачи за състезания по информатика (доц. д-р Красимир Манев и н. с. ІІ ст. Емил Келеведжиев);
Б) Задочно обучение - Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов).

19. ФС избра за учебната 2003/04 г. следните хонорувани преподаватели и лектори: Марияна Георгиева Младенова (за водене на упражнения по Английски език, с хорариум 240 ч.); доц. д-р Георги Димитров Джелепов (научен ръководител на докторант, с хорариум 60 ч.); гл. ас. Стефан Дончев Ангелов (за водене на упражнения по Математически анализ, с хорариум 300 ч.); Таня Петрова Янкова (за водене на упражнения по ТВ и МС, с хорариум 360 ч.); Мариян Неделчев Милев (за водене на упражнения по ТВ и МС и ЧМ, с хорариум 360 ч.); Зорница Петрова Козарева (за водене на упражнения по ТВ и МС и МО, с хорариум 300 ч.); Славчо Николов Сомов (за водене на упражнения по МО и ЧМ, с хорариум 300 ч.); доц. д-р Тодор Любенов Бояджиев (научен ръководител на редовен докторант и водене на Избираема дисциплина през Пролетния триместър, с хорариум 200 ч.); проф. д. м. н. Олег Кръстев Мушкаров (за водене на Избираема дисциплина през Зимния триместър, с хорариум 130 ч.); доц. д-р Красимир Недялков Манев (за водене на Избираема дисциплина през Зимния триместър, с хорариум 100 ч.); н. с. ІІ ст. д-р Емил Келеведжиев Манев (за водене на Избираема дисциплина през Зимния триместър, с хорариум 100 ч.); проф. д. ф. н. Никола Стефанов Балабанов (за водене на Избираема дисциплина през Есенния триместър, с хорариум 130 ч.); доц. д-р Минчо Пенков Сандалски (за водене на Избираема дисциплина през Есенния и Зимния триместър, с хорариум 260 ч.); гл. ас. д-р Иван Илиев Попов (за водене на Избираема дисциплина през Зимния триместър, с хорариум 130 ч.); гл. ас. Петранка Драганова Савова (за водене на Факултативна дисциплина през Есенния триместър, с хорариум 130 ч.); гл. ас. Анна Стефанова Велева (за водене на Избираема дисциплина през Зимния триместър, с хорариум 130 ч.); Николай Любомиров Манчев (за водене на Факултативна дисциплина през Есенния триместър, с хорариум 130 ч.).
20. ФС прие молбата на гл. ас. д-р Теменужка Пенева Пенева (от катедра "Комплексен анализ и ДУ") за двугодишен неплатен отпуск в периода 16.12.2003 г. - 15.12.2005 г., във връзка със заминаването u на следдокторска научна специализация в Университета в Цукуба, гр. Цукуба, Япония.

21. ФС одобри 100 часа годишен норматив за учебната 2003/04 г. на гл. ас. д-р Теменужка Пенева Пенева (от катедра "Комплексен анализ и ДУ").

22. ФС прие Индивидуалния план за работа (ИПР) на зачислената (към катедра "Геометрия", по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топология) докторантка на свободна подготовка Ива Руменова Докузова.

23. ФС прие рецензиите на учебното помагало "Ръководство по софтуерни технологии" (с автори Станимир Стоянов, Ася Стоянова - Дойчева, Малина Трендафилова и Емил Дойчев).


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ