Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2003 година протокол № 22 / 14.05.2003    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 22 / 14.05.2003
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 22 / 14.05.2003

1. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за доцент по научната специалност 01.01.12 Информатика (Компютърни мрежи и комуникации) към катедра "Компютърни системи" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

2. ФС прие предложението на доц. д-р Иванка Касандрова за повишаване на ст. ас. Асен Христов Христов от катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения" в научно звание "главен асистент".

3. ФС прие предложението на доц. д-р Владимир Шкуртов за повишаване на ст. ас. Кирил Иванов Иванов от катедра "Компютърна информатика" в научно звание "главен асистент".

4. ФС прие предложението на доц. д-р Владимир Шкуртов за повишаване на ас. Тодорка Желязкова Терзиева от катедра "Компютърна информатика" в научно звание "старши асистент".

5. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на уч. 2003/04 г.:
А) Редовно обучение - Теория на полиномите (доц. д. м. н. Нако Начев), Теория на мярката и интеграла (доц. д-р Тодорка Николова), Геометрия на фигурите (доц. д-р Бистра Царева), Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика (доц. д-р Пенка Рангелова), Теория на графите (гл. ас. д-р Манчо Манев), Операционно смятане (доц. д-р И. Касандрова), Увод в теорията на реалните функции (доц. д-р Иван Фесчиев), Методи на транслация (доц. д-р Димчо Димов и ст. ас. Александър Пенев), Английски език в маркетинга (ст. преп. Иван Шотлеков и ст. преп. Ваня Иванова), Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5 (доц. д-р М. Сандалски), Математиката и поведението на природата (проф. д. ф. н. Никола Балабанов).
Б) Задочно обучение - Графично решаване на уравнения и неравенства (доц. д-р Петко Раднев).

6. ФС прие Академичния календар на ФМИ за учебната. 2003/04 година.

7. ФС прие предложението на проф. д-р Георги Златанов да бъде зачислена в докторантура на свободна подготовка към катедра "Геометрия" гл. ас. Ива Руменова Докузова (от Филиал "Любен Каравелов" на ПУ - Кърджали).

8. ФС избра доц. д-р Георги Димитров Джелепов (от Аграрен университет - Пловдив) за научен ръководител на докторантката Ива Руменова Докузова.

9. ФС прие темата на дисертационната работа на докторантката Ива Руменова Дукузова да бъде: "Върху някои подкласове риманови многообразия с почти комплексна структура или със структура на почти произведения".

10. ФС избра доц. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на зачислените към катедра "Компютърни системи" задочни докторанти - Георги Николов Чолаков, Малина Георгиева Трендафилова, Тодорка Атанасова Глушкова и Лъчезар Стефанов Пашов.

11. ФС избра доц. д-р Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на зачислената към катедра "Компютърна информатика" редовна докторантка Татяна Стефанова Димитрова.

12. ФС прие темата на дисертационната работа на докторантката Татяна Стефанова Димитрова да бъде: "Лингвистично моделиране в среди за обработка на текстове".

13. ФС прие индивидуалния план за работа на докторантката Татяна Стефанова Димитрова (за периода 01.03.2003 г. - 01.03.2007 г.)

14. ФС избра за учебната 2002/03 г. следните хонорувани преподаватели: гл. ас. Стефан Дончев Ангелов (за водене на упражнения по Математически анализ с хорариум 300 ч.), Марта Костадинова Теофилова (за водене на упражнения по Алгебра и по Диференциална геометрия с хорариум 90 часа), Мариян Неделчев Милев (за водене на упражнения по ЛААГ с хорариум 60 часа).

15. ФС избра за рецензенти:
- на "Ръководство за решаване на задачи по комплексен анализ" - доц. д-р Иван Фесчиев и доц. д-р Ваня Хаджийски (от ФМИ, София);
- на учебниците "Софтуерни технологии", "Съвременни софтуерни технологии"
"Ръководство по софтуерни технологии" - чл. кор. проф. Иван Попчев (от ИИТ при БАН, София) и ст. н. с. ІІ ст. Аврам Ескинази (от ИМИ при БАН, София).

16. ФС прие рецензиите на:
- учебника "Синтетична геометрия" (с автор Бистра Царева);
- "Ръководство по теория на числата" (с автори Нако Начев и Дойчин Толев);
- "Ръководство по теория на вероятностите и статистика"(с автори Веска Нончева, Мария Дилчева и Виолета Кинова);
- "Ръководство по Числени методи 1" (с автори Дойчин Бояджиев, Снежана Гочева, Илия Макрелов и Люба Попова).


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ