Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2002 година протокол № 18 / 16.10.2002    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 18 / 16.10.2002
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 18 / 16.10.2002

1. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за доцент по научната специалност 01.01.12 ИНФОРМАТИКА (Информационно моделиране) към катедра "Компютърна информатика" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

2. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за редовен асистент по научната специалност 01.01.04 Математически анализ, със срок на конкурса 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

3. ФС избра за учебната 2002/03 год. следните хонорувани преподаватели:
Атанаса Николова Стоянова - за водене на упражнения (хорариум 300 ч. в упр.);
Стефан Дончев Ангелов - за водене на упражнения (хорариум 400 ч. в упр.);
Евгения Анкова Ришева - за водене на упражнения (хорариум 400 ч. в упр.);
Славян Стефанов Сапарев - за водене на избираема дисциплина (хорариум 180 ч. в упр.);
Марияна Цветанова Соколова (ІІІ И, фак. № 0026002) - за водене на упражнения (хорариум 360 ч. в упр.);
Ваня Ангелова Ангелова (ІV И, фак. № 9926008) - за водене на упражнения (хорариум 360 часа в упр.);
Олег Мушкаров - за водене на избираема дисциплина (хорариум 200 ч. в упр.);
Станчо Генчев Димиев - за водене на избираема дисциплина (хорариум 200 ч. в упр.).

4. ФС прие следния списък за изготвяне на издателския план за учебници и учебни помагала за 2003 година:
Учебник Алгебра, Генов, Ст. Миховски, Т. Моллов;
Учебник Адитивна теория на числата, Дойчин Иванов;
Ръководство за решаване на задачи по Комплексен анализ, Иванка Касандрова;
Учебник Софтуерни технологии, Станимир Стоянов, Ася Стоянова - Дойчева, Емил Дойчев, Малина Георгиева;
Учебник Съвременни софтуерни технологии, Станимир Стоянов, Ася Стоянова - Дойчева, Емил Дойчев, Малина Георгиева;
Ръководство по софтуерни технологии, Станимир Стоянов, Ася Стоянова - Дойчева, Емил Дойчев, Малина Георгиева;
Учебник Среди за разработка на разпределени приложения, Станимир Стоянов, Емил Хаджиколев, Емил Дойчев;
Ръководство по среди за разработка на разпределени, Станимир Стоянов, Емил Хаджиколев, Емил Дойчев;
Ръководство по JAVA практикум 1, Станимир Стоянов, Иван Димитров, Генчо Стоицов, Емил Хаджиколев;
Ръководство по JAVA практикум 2, Станимир Стоянов, Иван Димитров, Генчо Стоицов, Емил Хаджиколев;
Учебник Методи и методика за решаване на математически задачи (ІІ част), Васил Милушев и колектив;
Помагало по проблеми на методиката на обучението по математика, Румяна Маврова.

5. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов за повишаване на ас. Александър Пламенов Пенев от катедра "Компютърни системи" в научно звание "старши асистент".

6. ФС прие молбата на ст. ас. д-р Христо Танев Танев за удължаване на неплатения му отпуск с още една година, считано от 23.08.2002 г. до 23.08.2003 г.

7. ФС прие молбата на доц. д-р Степан Иванов Костадинов за осеммесечен творчески отпуск, считано от 01.11.2002 г. до 30.06.2003 г.

8. ФС прие молбата на гл. ас. Светослав Христосов Енков от катедра "Компютърна информатика" за продължаване на прекъснатата му (от 01.11.2001 г. до 01.11.2002 г.) докторантура.

9. ФС прие предложението на доц. д-р А. Рахнев за преминаване на индивидулен план на обучение (считано от началото на уч. 2002/03 г.) на следните студенти:
Атанас Илиев Луднев, ІІІ курс, спец. "Математика и информатика" (ред.), фак. № 0018067,
Валя Спасова Арнаудова, ІІІ курс, спец. "Информатика" (зад.), фак. № 0126543.

10. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на уч. 2002/03 г.:
А) Редовно обучение - Екстремални задачи в геометрията (проф. Олег Мушкаров), Теория на групите (проф. Желязков и проф. Миховски), Производна и интеграл в неравенства, уравнения и тъждества (доц. Аролска), Сингулярни интеграли (доц. Фесчиев), Интерактивни професионални системи по математика (доц. Гочева), Сферични кодове и дизайни (доц. Гочева и ст. ас. Килимова), Едновременно намиране нулите на полиноми (доц. Макрелов), Алгоритми и програми (доц. Рахнев и гл. ас. Гъров), Графични стандарти (доц. Димов), Теория на хаоса и компютърни приложения (доц. Рахнев и ст. ас. Кискинов), Английски език в управлението на проекти (ст. преп. Шотлеков), Компютърно счетоводство (доц. Рахнев и гл. ас. Ангелова), Неевклидови геометрии (доц. Златанов),
Б) Задочно обучение - Неевклидови геометрии (доц. Златанов).

11. ФС прие следните правила относно заверките на студентите от ФМИ:
Студентите се допускат до редовна сесия само след заверка на съответния триместър от Учебен отдел. Тази заверка се получава при:
- платена семестриална такса;
- записана избираема дисциплина за следващия триместър (ако има такава по учебен план).
Студентите се допускат до изпит на редовната сесия само след:
- заверка на съответния триместър от Учебен отдел;
- заверка от водещия семинарните занятия, която се получава след задължително изпълнение на поставените задачи.
Неполучилите заверка от ръководителя на семинарните занятия могат да се явят на изпит на поправителната сесия.

12. ФС одобри такса за квалификационния курс Събитийно програмиране чрез Visual Basic 6.0 в размер на 95.00 лв. (деветдесет и пет лева).

13. ФС одобри по принцип включването на част от учебните програми на фирмата Microsoft в учебните програми на ФМИ.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ