Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове две години Бизнес информатика с английски език    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информатика с английски език
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 16/ 29.09.2008

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 10 / 24.09.2008

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

  • Учебният план е разработен съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър",  "магистър" и "специалист" от 2002 г., а от началото на учебната 2004/05 е в съответствиеи с Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на  кредити във висшите училища. Изготвен е от комисия, включваща ръководителите на катедри (или оторизирани от тях представители на катедрата), обсъден е по катедри, приет  е от Факултетния съвет и е утвърден от Академичния съвет.
  • Учебният план е съобразен с мисията, целите и задачите на Пловдивския университет, актуализирани с решение на АС (Протокол № 9, 19.12.2011 г.).
  • Една академична година се състои от три триместъра (Есенен, Зимен и Пролетен). 
  • Аудиторната заетост през всеки триместър за редовна форма на обучение е в рамките на 10 седмици, а за задочната форма на обучение - в рамките на 3 седмици.
  • Учебният план съдържа задължителни дисциплини, фундаментални за специалността.  Избираемите дисциплини профилират обучението на студента в избрана от него област  по специалността. С факултативните дисциплини студентите придобиват познания  в различни области като: математиката, икономиката, правото, бизнеса, психологията,  философията, езиковото обучение и други.
  • Ако студент е положил изпити по повече избираеми дисциплини, то те се вписват в дипломата. За избираеми или факултативни дисциплини може да се признаят и  дисциплини, невключени в учебния план, по които са положени вече изпити в друга  специалност на ФМИ на ПУ (или на друг факултет или друг университет, ако студентът се  е прехвърлил), както и от специализации у нас или в чужбина по академичен обмен.
  • Обучението завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. 
  • Оценяването по дадена дисциплина се извършва на изпитните сесии след всеки триместър  или с текуща оценка по време на триместъра.
  • 1 ECTS кредит отговаря на около 22½ астрономически часа студентска натовареност (= 30 учебни часа студентска натовареност: аудиторна + извънаудиторна).
Сравнение на традиционните и ECTS оценки

 

Традиционна оценка

ECTS оценка

цифрова

словесна

буквена

словесна

6

ОТЛИЧЕН

A

EXCELLENT

5

МНОГО ДОБЪР

B

VERY GOOD

4

ДОБЪР

C

GOOD

3

СРЕДЕН

D

SATISFACTORY

3

СРЕДЕН

E

SUFFICIENT

2,5

СЛАБ

FX

FAIL

2

СЛАБ

F

FAIL

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 500 240 24 20 2 240 24 1300 1800 60        
Есенен триместър 190 90 9 0 0 100 10 470 660 22            
Компютърни архитектури 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 1 Е 1
Структури от данни и програмиране 70 30 3 0 0 40 4 170 240 8 И 1 Е 1
Обектно-ориентирано програмиране 70 30 3 0 0 40 4 170 240 8 И 1 Е 1
Зимен триместър 160 60 6 20 2 80 8 440 600 20            
Бази от данни 70 30 3 0 0 40 4 170 240 8 И 1 З 2
Дискретна математика 50 30 3 20 2 0 0 130 180 6 И 1 З 2
Практикум 40 0 0 0 0 40 4 140 180 6 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 150 90 9 0 0 60 6 390 540 18            
Изкуствен интелект 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 1 П 3
Софтуерни технологии 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 1 П 3
Компютърни мрежи и комуникации 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 500 300 30 60 6 200 20 1420 1920 64        
Есенен триместър 170 90 9 0 0 80 8 340 510 17            
Практика на търговските дружества 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 И 2 Е 4
Финансова математика 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 И 2 Е 4
Бизнес английски език 40 0 0 0 0 40 4 80 120 4 ТО 2 Е 4
Уеб базирано програмиране 40 30 3 0 0 10 1 80 120 4 И 2 Е 4
Практикум 30 0 0 0 0 30 3 30 60 2 ТО 2 Е 4
Зимен триместър 170 120 12 30 3 50 5 340 510 17            
Счетоводство на търговските дружества 40 30 3 0 0 10 1 80 120 4 И 2 З 5
Управление и анализ на проекти 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 И 2 З 5
Бизнес комуникации на английски език 40 0 0 0 0 40 4 50 90 3 ТО 2 З 5
Европейска бизнес среда 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 2 З 5
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 2 З 5
или практикум 0 0 30 3 0 0
Пролетен триместър 160 90 9 30 3 70 7 740 900 30            
Инвестиции и инвестиционни техники 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 И 2 П 6
Електронни услуги 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 2 П 6
Бизнес информационни системи 30 0 0 0 0 30 3 60 90 3 ТО 2 П 6
Английски език в официалните документи на Европейския съюз 40 0 0 0 0 40 4 50 90 3 И 2 П 6
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 30 3 0 0
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 2 П 6
ОБЩО 1000 540 54 80 8 440 44 2720 3720 124            
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ