Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове една година Обучение по информационни технологии в началното училище    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информационни технологии в началното училище
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 16/ 29.09.2008

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 10 / 24.09.2008

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                            
Есенен триместър 130 80 8 0 0 70 7 410 540 18            
Компютърни системи, мрежи и комуникации 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 Е 1
Обучение по информационни технологии в началния етап 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 Е 1
Аудио-визуални  и  информационни технологии в обучението 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 1 Е 1
Графика и анимация 30 10 1 0 0 20 2 90 120 4 И 1 Е 1
Избираема дисциплина или практикум 1 20 20 2 0 0 0 0 70 90 3 И 1 E 1
0 0 0 0 20 2
Зимен триместър 130 60 6 0 0 90 9 410 540 18        
Текстообработка 30 10 1 0 0 20 2 90 120 4 И 1 З 2
Електронни таблици 30 10 1 0 0 20 2 90 120 4 И 1 З 2
Компютърни презентации 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 1 З 2
Игрова култура в информационна среда 30 10 1 0 0 20 2 90 120 4 И 1 З 2
Избираема дисциплина или практикум 2 20 20 2 0 0 0 0 70 90 3 И 1 E 2
0 0 0 0 20 2
Пролетен триместър 100 70 7 0 0 50 5 770 870 29        
Интегриране на дейности 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 1 П 3
Училищен курс по информационни технологии в началния етап 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 П 3
Методика на обучението по информационни технологии в началния етап 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 П 3
Избираема дисциплина или практикум 3 20 20 2 0 0 0 0 70 90 3 И 1 E 3
0 0 0 0 20 2
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО 360 210 21 0 0 210 21 1590 1950 65            
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ