Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове една година Обучение по информатика и информационни технологии в училище    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 16/ 29.09.2008

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 10 / 24.09.2008

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                            
Есенен триместър 180 110 11 30 3 70 7 330 510 17        
Алгоритми и структури от данни 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 Е 4
Операционни системи 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 Е 4
Училищен курс по информационни технологии 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 2 Е 4
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 170 80 8 0 0 90 9 280 450 15        
Обектно-ориентирано програмиране 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 З 5
Компютърни мрежи и комуникации 50 20 2 0 0 30 3 100 150 5 И 2 З 5
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 З 5
Пролетен триместър 150 90 9 30 3 60 6 690 840 28        
Събитийно програмиране 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 П 6
Информационни технологии в образованието 60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 30 3 0 0
Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 2 П 6
ОБЩО 500 280 28 60 6 220 22 1300 1800 60        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ