Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове една година Бизнес информатика с английски език    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информатика с английски език
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 16/ 29.09.2008

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 10 / 24.09.2008

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 500 300 30 60 6 200 20 1420 1920 64        
Есенен триместър 170 90 9 0 0 80 8 340 510 17            
Практика на търговските дружества 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 И 1 Е 1
Финансова математика 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 И 1 Е 1
Бизнес английски език 40 0 0 0 0 40 4 80 120 4 ТО 1 Е 1
Уеб базирано програмиране 40 30 3 0 0 10 1 80 120 4 И 1 Е 1
Практикум 30 0 0 0 0 30 3 30 60 2 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 170 120 12 30 3 50 5 340 510 17            
Счетоводство на търговските дружества 40 30 3 0 0 10 1 80 120 4 И 1 З 2
Управление и анализ на проекти 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 И 1 З 2
Бизнес комуникации на английски език 40 0 0 0 0 40 4 50 90 3 ТО 1 З 2
Европейска бизнес среда 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 1 З 2
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 1 З 2
или практикум 0 0 30 3 0 0
Пролетен триместър 160 90 9 30 3 70 7 740 900 30            
Инвестиции и инвестиционни техники 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 И 1 П 3
Електронни услуги 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 1 П 3
Бизнес информационни системи 30 0 0 0 0 30 3 60 90 3 ТО 1 П 3
Английски език в официалните документи на Европейския съюз 40 0 0 0 0 40 4 50 90 3 И 1 П 3
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 1 П 3
или практикум 0 0 30 3 0 0
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО 500 300 30 60 6 200 20 1420 1920 64            
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ