Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2020 Протокол № 9 / 17.01.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 / 17.01.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 9 / 17.01.2020 г.

Днес, 17.01.2020г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Енков, доц. Хаджиколева, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, ас. Хоптериев, ас. Иванов, и гост-професор - проф. Тотков.   

Отсъстващи: 

няма

 
Дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини.
 2. Докторанти.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 4. Разни.

Решения:

 1.  КС избира доц. Ст. Хаджиколева за протоколчик на катедра „Компютърна информатика“.
    Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 2.  По т. 1, КС утвърди учебни програми за избираемите дисциплини:
  • „Основи на невронните мрежи“ – за всички специалности, задочно обучение;
  • „Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB“ – за всички специалности, задочно обучение;
  • „Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB“ – за всички специалности, редовно обучение. 


  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 3. По т. 1, КС утвърди и предлага за гласуване на ФС следните избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2019/2020 година:

  • “Графови бази данни с Neo4j” с преподаватели доц. Ст. Хаджиколева и хон. ас. Мария Борисова, за всички специалности, задочно обучение;"
  • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери", с преподавател доц. д-р Светослав Енков, за задочно и редовно обучение, за всички специалности;
  • „Икономическа политика на България и света” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и хон. ас. Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности;
  • „Създаване на видео реклами” с преподаватели доц. Ст. Хаджиколева и хон. ас. Калин Георгиев, редовно и задочно обучение, за всички специалности;
  • „Основи на невронните мрежи“, с преподаватели доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов, за задочно обучение, за всички специалности;
  • „Въведение в невронните мрежи с Python“, с преподаватели доц. д-р Емил Хаджиколев и докт  Мирослав Трънков, за задочно обучение, за всички специалности;
  • „Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB“, с преподаватели доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов за редовно обучение, за всички специалности.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 4. По т. 2. за редовния докторант Владимир Хариев Цветков бяха приети тема на дисертационния труд „Адаптивност в система за електронно обучение, базирана на педагогически патерни“, научен ръководител доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева и индивидуален план.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 5. По т. 2. за редовния докторант Росен Руменов Герасимов бяха приети тема на дисертационния труд „Модел и система за мониторинг на повърхностни води на речни басейни в реално време“, научен ръководител проф. дмн Георги Атанасов Тотков и индивидуален план.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 6. По т. 2. за редовния докторант Георги Иванов Гочев бяха приети тема на дисертационния труд „Система за разпознаване на патерни чрез анализ на сензорни данни в облака, агрегирани чрез интернет на нещата“, научен ръководител доц. д-р Светослав Христосов Енков и индивидуален план.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 7. По т. 2, КС взе решение за стриктно спазване на разпоредбите на чл. 23 ал. 2 от Правилника за РАС на ПУ, а именно: в края на всяка академична година, докторантите  да представят  пред  КС  отчет  за  извършените  дейности. Ръководител-катедра няма да подписва годишните отчети на докторантите, които не са представили пред членовете на катедрата отчет за научно-изследователската си дейност.

  Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 8. По т. 3, КС прие и предлага за утвърждаване от ФС обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66 ал. 1 от Правилника за РАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник

  Гласували 9, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 2

 9. По т. 3, КС прие и предлага за утвърждаване от ФС обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“, съгласно чл. 55 ал. 1 от Правилника за РАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика"

  Гласували 9, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 1


18.01.2020 г.   
Ръководител на катедра: ………………………………
(доц. д-р Е. Сомова) 
 
Протоколирал: ……………………………………
(доц. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ