Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2020 година Протокол №5 / 22.01.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №5 / 22.01.2020

ПРОТОКОЛ № 5 / 22.01.2020

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 22 януари 2020 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев, проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Марта Теофилова, доц. д-р Николай Павлов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

            ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС на ФМИ.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от  дневен ред на ФС на 22.01.2020 г.:

 1. Учебни.
  • Утвърждаване на избираеми дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2019/20 г. (редовно и задочно);
  • Утвърждаване на учебни програми за нови избираеми дисциплини;
  • Записване на студентите в ИД;
  • Комисии и дати за Държавни изпити;
  • Академичен календар за уч. 2020/2021 г.;
  • Във връзка с изготвяне разписанията на задочно, Пролетен триместър – в срок до  05.02.2020 г. (сряда), ръководителите на катедри и щатните преподаватели поанглийски език да изпратят актуализирани заявки и точните преподаватели по съответните дисциплини;
  • Комисии и дати за ДИ на спец. „Математика и информатика” и спец. „ИТМОМ” във филиала на ПУ- гр. Смолян;
  • Учебни планове за програма „Мотивирани учители“;
  • Програма „Мотивирани учители“ – учебен план и учебни програми.
 2. Докторанти.
  • Зачисляване в докторантура на новите докторанти;
  • Избор на научни ръководители;
  • Утвърждаване на теми, срок за обучение  и индивидуални планове за работа на новоизбраните докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
  • Учебници, учебни помагала и рецензенти;
  •  Допълване съставите на ФКА, ФКК и ФКЕ;
  • Съобщение за индивидуални отчети за научноизследователската дейност на преподавателя, 2019 г. – в срок до 5.02.2020 г.
  • Съобщение за предстоящата Акредитация на ПУ – на 4, 5 и 6 февруари по 4.6.; на 10, 11 и 12 февруари по 4.5.
  • Прием за 2020/2021 г. -  информация;
  • Следващ ФС – 12.02.2020 г.;
  • Отпуски – отпадат отпуските от 2017 година;
  • Присъствени форми за преподаватели и служители – решение.
  • Напомняне – да се изпращат документите за ФС по ел. поща.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване на избираемите дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2019/20 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ (25 за редовно и 21 за задочно).

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: ръководителите на четирите информатични катедри да изпратят в Деканата по още една допълнителна избираема дисциплина за редовно обучение.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: записването за избираеми дисциплина за ОКС „Бакалавър“ да става автоматично от следващата учебна година (ако е възможно още за Пролетния триместър). Студентите ще се записват онлайн, като след записването ще се приложат критерии за успех, курс. 

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за редовно обучение, учебна 2020/2021 година;
 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за задочно обучение, учебна 2020/2021 година;
 • Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика, учебна  2020/2021 година.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие:в срок до 05.02.2020 г. (сряда) ръководителите на  катедри и щатните преподаватели по английски език да изпратят актуализирани заявки с преподавателите (щатни и хонорувани) по съответните дисциплини, във връзка с изготвяне разписанията за задочно и редовно обучение за Пролетния триместър, учебна 2019/2020 година. 

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2020 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2020 година: за бакалавърските програми – 3, 6 юли 2020 г и 3, 4 октомври 2020 г.; за магистърските програми – 27 юни 2020 г. и 10 октомври 2020 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит по математика за спец. „Физика и математика“ – 18.02.2020 г., 03.07.2020 г. и 14.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2020 г., за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян:
Председател: проф. д-р Боян Георгиев Златанов.
Членове: 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
2. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през календарната 2020 г., за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян. 
Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров.
Членове:

 1. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов;
 2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 3. Гл. ас. д-р Христо Тодоров Мелемов;
 4. Ас. Илияна Петрова Чакърова;
 5. Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян;
 6. Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.


РЕШЕНИЕ 10: ДС прие следното предложение за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 07.07.2020 г. и  на 06.10.2020 г. от 11:00 ч.

РЕШЕНИЕ 11: ДС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните учебни планове за:

 • професионална квалификация „Учител по математика“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, без придобита учителска квалификация;
 • професионална квалификация „Учител по математика“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, с придобита учителска квалификация;
 • професионална квалификация „Учител по информационни технологии“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, без придобита учителска квалификация;
 • професионална квалификация „Учител по информационни технологии“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, с придобита учителска квалификация.

РЕШЕНИЕ 12: ДС прие предложените от катедрените съвети нови и актуализирани учебни програми за задължителни и избираеми дисциплини.

РЕШЕНИЕ 13: ДС прие: следващото заседание на ФС да бъде на 12.02.2020 г., на което ще се приемата индивидуалните планове за работа на зачислените докторанти.

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик            

22.01.2020 г. 
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ