Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB    English
Факултет по математика и информатика - Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB
 Лектори

доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов

Анотация

Учебната дисциплина е фокусирана върху скриптовите възможности на софтуера за математичес-ки изчисления MATLAB по отношение на моделирането на изкуствени невронни мрежи. Целта е студентите да придобият начални познания както за средата MATLAB, така и за скриптовия език, позволяващ реализирането на различни изчислителни задачи. В курса се дават знания за същността на изкуствения неврон, механизмите на работа на система от неврони и тяхната скрип-това реализация. Прави се преглед на ядрото и допълнителните елементи на MATLAB. Последо-вателно се разглеждат основните операции и математически функции, дефиниране на вектори и многомерни матрици, разглеждат се условните конструкции и реализацията на цикли. Специал-но внимание се отделя на редактора за скриптове и възможностите за моделиране на изкуствени невронни мрежи. Практическото обучение се организира чрез самостоятелни проекти, чрез които студентите разработват основите и конструират невронни мрежи за решаване на различни проб-леми. В края на курса всеки студент представя разработения проект. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат знания и умения, съответст-ващи на Държавните изисквания за средните училища в България по информатика и информа-ционни технологии. Необходимо е да са преминали базов курс на обучение по Висша математи-ка и да знаят добре поне един език за програмиране.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ