Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2020 Протокол № 01 / 21.01.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 01 / 21.01.2020

ПРОТОКОЛ № 01 / 21.01.2020 г.

Днес, 21.01.2020 г. (вторник), от 10.30 ч. в 441 с.з. в Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстват: проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Милена Петкова, ас. д-р Атанас Илчев.
С право на съвещателен глас и неучастващи в гласуванията са поканени да присъстват гост-преподавателите към катедрата: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Петко Пройнов.
Отсъстващи: гл. ас. д-р Слав Чолаков, гост-преподавател проф. д.м.н. Петко Пройнов.

Предложен бе следният дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини за пролетния триместър за бакалаври.
 2. Хонорувани преподаватели.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 4. Докторанти.
 5. Учебни програми
 6. Разни.

Гласували „за“ - 6, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложеният дневен ред бе приет.

 

По точка 1:

 1.  
  1.  Предложена за обсъждане и утвърждаване от Катедрения съвет беше учебна програма за нова избираема дисциплина „Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения” с лектори проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева за всички бакалавърски специалности, редовно обучение.

   Направеното предложение бе подложено на явно гласуване.
   Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
   Учебната програма бе утвърдена единодушно.

  2. Предложени за обсъждане и утвърждаване от Катедрения съвет бяха следните избираеми дисциплини за бакалаври за пролетния триместър на учебната 2019-2020 година:

   Избираема дисциплина

   Преподавател

   Форма на обучение

   Специалности

   Итерационни методи за корени на полиноми

   Проф. дмн Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков

   Редовна

   Всички

   Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения

   Доц. д-р Атанаска Георгиева

   Редовна

   Всички

   Математически основи на автоматизираното управление

   Доц. д-р Георги Костадинов

   Редовна, задочна

   Всички

   Въведение в теоретичната информатика

   Доц. д-р Христо Кискинов

   Редовна

   СТД и БИТ

   Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

   Проф. д-р Боян Златанов

   Редовна

   Всички

   Предложените избираеми дисциплини бяха подложени на гласуване.
   Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
   Избираемите дисциплини бяха утвърдени единодушно.

По точка 2:

Предложени бяха следните хонорувани преподаватели за зимния и пролетния триместър на академичната 2019-2020 година:

 1. Докторант Ива Тодорова Йончева-Найденова (магистър) – с хорариум 40 часа упражнения за водене на дисциплината МА1, Б триместър, 1 курс, спец. Математика, редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 2. Доц. д-р Георги Димитров Костадинов  - с хорариум 90 часа упражнения (двоен хонорар) за водене на избираемата дисциплина „Математически основи на автоматизираното управление” и за изпитване на студенти по нея.
 3. Гл.ас. д-р Стоян Георгиев Златев – с хорариум 170 часа упражнения (двоен хонорар)  за лекции, упражнения и изпитани студенти по дисциплините: „Анализ на инвестиционни проекти“, Б триместър 4 курс редовно обучение  и „Инвестиции и инвестиционни техники”, В триместър, 3 курс редовно обучение, спец. Бизнес Математика,. Адрес: с. Войводиново, бул. „Христо Ботев” № 58; GSM: 0887261474 e-mail: szlatev@uni-plovdiv.bg.
 4. Доц. д-р Неделчо Велев Милев – с хорариум 130 часа в упражнения (двоен хонорар), за лекции, упражнения и изпитани студенти по дисциплините: „Частни диференциални уравнения” и  „Уравнения на математическата физика“ за 3 курс редовно обучение спец. М+ПМ. Адрес: гр. Пловдив, жк Тракия, бл. № 72; GSM: 0889120684, e-mail: milevn@uni-plovdiv.bg.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ - 6, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Направеното предложение бе прието.

По точка 3:

Доц. д-р Хр. Кискинов предложи на Катедрения съвет съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ да се инициира обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, научна специалност: Математически анализ към катедра „Математически анализ“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник с потенциален кандидат ас. д-р Атанас Илчев. На спечелилия конкурса е осигурен годишен норматив от 360 учебни часа.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ - 6, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Направеното предложение бе прието.

По точка 4:

Във връзка с успешно издържан конкурс за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ, обявена в ДВ бр. 73/17.09.2019 г., се предлага на Катедрения съвет да одобри следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Мира Лъчезарова Спасова за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Математически анализ” със срок на обучение 3 (три) години.
 2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Мира Лъчезарова Спасова – доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.
 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди следната тема за дисертационния труд на Мира Лъчезарова Спасова – Аналитични методи за решаване на някои класове размити интегро-диференциални уравнения”.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Мира Лъчезарова Спасова за работа през периода на подготовката по докторантурата.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ - 6, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Направеното предложение бе прието.

По точка 5:
Предложени за обсъждане и утвърждаване от Катедрения съвет бяха учебни програми за следните дисциплини за Квалификация по национална програма „Мотивирани учители“:

 1. „Училищен курс по анализ” с лектор доц. д-р Атанаска Георгиева.
 2. „Развитие на творческото мислене в часовете по геометрия с помощта на динамичен геометричен софтуер” с лектор проф. д-р Боян Злоатанов.

Направеното предложение бе подложено на явно гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Учебните програми бяха утвърдени единодушно.

По точка 6:

 1.  
  1. Доц. д-р Кискинов напомни на членовете на катедрата за изтичащия срок за предаване на таблиците с наукометричните данни.
  2. Доц. д-р Кискинов запозна членовете на катедрата с Поименна справка за платените годишни отпуски.

Заседанието бе закрито поради изчерпване на дневния ред.

21.01.2020г.
гр. Пловдив

Подпис:………………………………
доц. д-р Христо Кискинов
Ръководител на катедра „Математически анализ“

 

Подпис:……………………………
гл. ас. д-р Милена Петкова
Секретар на катедра „Математически анализ”

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ