Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2019 Протокол №123 / 04.12.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №123 / 04.12.2019

ПРОТОКОЛ № 123/04.12.2019
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев (с право на съвещателен глас), проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов
Отсъстващи: доц. д-р Павлина Атанасова (в отпуск)

Дневен ред:

  1. Обсъждане на изпитните комисии за предстоящата сесия.
  2. Обсъждане на часовете за Б триместър.
  3.  Разни

Доц. д-р В. Нончева откри заседанието и обяви, че има кворум и може да се проведе.
Доц. д-р В. Нончева предложи да се гласува дневният ред, като се включи нулева точка за гласуване правото на съвещателен глас на гост-преподавателите към катедрата.
РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

Доц. д-р В. Нончева предложи да се гласува следното предложение: комисиите за провеждане на изпитната сесия и часовете от триместър А редовно и триместър Б задочно обучение за 2019/2020.:
Триместър А редовно

КЧМ   Инф ІV  (11.12 14'00 446кз и 531кз,   21.12 14'00 446кз и 531кз):     доц. д-р Д. Бояджиев и хон. ас. Стефани Панайотова
ОМИ   БИТ ІV (17.12  14'00 446кз,  03.01 9'00ч  346 к.з.):   доц. д-р Х. Кулина  и  гл. ас. д-р П. Копанов
Прил.мат. 2 СТД IV (17.12 9'00ч 547кз и 447кз, 03.01 9'00 547,447к.з.):  проф. дмн С. Гочева-Илиева   и доц. д-р Х. Кулина  и гл. ас. д-р Д. Войникова

МО   М IV (11.12  14'00  446кз, 21.12  14'00  446кз): доц. д-р Д. Бояджиев и хон. ас. Стефани Панайотова
Изч.мат. 2 БМ IV (17.12  547  9'00, 03.01  9'00  547кз):  проф. дмн С. Гочева-Илиева и доц. д-р Х. Кулина 
СтМет за Вреш.  БМ IV (13.12  9'00  434кз,  21.12  9'00  434кз):   доц. д-р В. Нончева и гл. ас. д-р П. Копанов
МС  БМ III (13.12  9'00  434кз,  21.12 9'00  434кз):   доц. д-р В. Нончева и гл. ас. д-р П. Копанов
ЧМ   ИТМОМ III (18.12  14'00  431кз и 432кз, 03.01 14'00  431кз и 431кз):   доц. д-р Д. Бояджиев и хон. ас. Стефани Панайотова
МИ  БМ III (15.12 14'00 447кз, 04.01  9'00 533кз): гл. ас. д-р Д. Войникова и доц. д-р В. Нончева
Триместър Б задочно
ВПС  Софт Инж III: проф. дмн С. Христова и гл. ас. д-р П. Копанов
ВПС  Инф ІІІ:  Нончева и гл. ас. д-р П. Копанов
Софт.сист.  СТД I :  проф. дмн С. Гочева-Илиева и доц. д-р Х. Кулина

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2:
Доц. д-р В. Нончева предложи да се гласува следното предложение:
Разпределение на часовете за 2019-2020 година:

ВПС  Инф ІІІ,    (90 + 120):   проф. дмн С. Христова, гл. ас. д-р П. Копанов и хон. ас. Радослава Терзиева
ВПС  СофтИнж III, (60 + 120): проф. дмн С. Христова, гл. ас. д-р П. Копанов и хон. ас. Радослава Терзиева
Софт. Системи, СТД I (40 + 100):   доц. д-р Х. Кулина и гл. ас д-р А. Иванов
ТеорИгри, МIV+БМIII, проф. дмн С. Христова и  хон. ас. Галя Иванова
СтатСофт  БМ III: Нончева
ОМИ      БМ III: Бояджиев
МИИТ  II, ТВМС, Нончева

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 3:
3.1 КС към катедра ПММ предлага до ФС на ФМИ за триместър Б на учебна година 2019/2020 година следния хоноруван асистент: Галя Иванова с хорариум 100ч.
3.2 КС към катедра ПММ предлага до ФС на ФМИ за триместър Б на учебна година 2019/2020 година следния хоноруван асистент: Радослава Терзиева с хорариум 100ч.
3.3 Катедра ПММ прие гл. ас. д-р Петър Копанов да отчете  20 часа (упражнения) за допълнителна/научна работа със студенти. Мотивировката е:
Подготовка на студенти за участие в олимпиада.

3.4 Доц. д-р В. Нончева предложи да се гласува следното предложение:
Да не се прекъсва трудовия договор на проф. дмн С. Христова.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 4, „против“ – 2, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието.

04.12.2019 г.   Научен секретар: ……………………........................
    /гл. ас. д-р А. Иванов/
     
    Ръководител катедра ПММ: ………………...............................
    /доц. д-р Веска Нончева /
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ