Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2019 година Протокол № 42 / 20.11.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 42 / 20.11.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 42 / 20.11.2019 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 20 ноември 2019 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Николай Маринов Касъклиев, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христина Николова Кулина, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Отсъстващи – 1; Присъстващи – 34.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Докторанти.

3) Отчети на Факултетни комисии.

4) Хонорувани.

5) Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2019/2020 г., редовно и задочно обучение:

I. Редовно обучение

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.  

Математически основи на компютърната графика

за всички

доц. д-р Добринка Грибачева,
гл. ас. д-р Ива Докузова

2.  

Приложни алгебрични модели

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Йордан Епитропов

3.  

Аналитична бизнес икономика

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4.  

Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията

за всички

проф. дмн Тодор Желязков Моллов

5.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. дмн Нако Начев

6.  

Линейни оператори във функционални пространства

за БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M

проф. дмн Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

7.  

Въведение в математическите методи за вземане на решение

за всички

доц. д-р Георги  Костадинов

8.  

Въведение в теоретичната информатика

за СТД и БИТ

доц. д-р Христо Кискинов

9.  

Теория на стойността в пазарната икономика

за всички

проф. д-р Боян Златанов

10.  

Основи на сигурността в киберпространството

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев
и доц. д-р Златогор Минчев (от ИИКТ
и ИМИ на БАН)

11.  

Сделки и интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. преп. д-р Владимир Вълев

12.  

Използване на динамичен софтуер в обучението по математика

за ИТМОМ И МИИТ 3 курс

доц. д-р Стефка Анева,
гл. ас. д-р Елена Тодорова,
гл. ас. д-р Десислава Войникова

13.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

14.  

Въведение в маркетинговите изследвания

без БИТ 3, 4 и БМ

проф.дмн Снежана Гочева-Илиева,
доц. д-р Христина Кулина

15.  

 Бизнес право, II част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на
дирекция „Правно-нормативно
обслужване” в общ. Пловдив)

16.  

Основи на облачнотo програмиране със Salesforce

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
д-р Георги Илиев

 

17.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

18.  

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi 

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

19.  

Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++) 

за И, БИТ, СТД и СИ

гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева

20.  

Уеб програмиране с JavaScript и jQuery 

за всички

проф. дмн Георги Тотков
и ас. Юри Хоптериев

21.  

Валути и валутни сделки 

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

22.  

Създаване на видео реклами 

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
хон. ас. Калин Георгиев

23.  

Моделиране на ERP системи за управление на предприятия 

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков
док-т Георги Палешников

24.  

Следене и управление на космически апарати (с Java)

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
гл. ас. д-р Георги Пашев,
д-р Христо Инджов

25.  

Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

 

 

26.  

 

Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java

 

 

за всички

доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев
и хон. ас. Илия Илиев (техн.рък.
 в „Проекти“ в Проксиад)

IІ. Задочно обучение

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.  

Аналитична бизнес икономика

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

2.  

Въведение в математическите методи за вземане на решение

за всички

доц.д-р Георги  Костадинов

3.  

Теория на стойността в пазарната икономика

за всички

проф. д-р Боян Златанов

4.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

5.  

Въведение в маркетинговите изследвания

без БИТ 3, 4 и БМ

проф. дмн Снежана Гочева-Илиева,
доц. д-р Христина Кулина

6.  

Синтез на антени и филтри в програмната среда Математика 

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

7.  

Конволюционни невронни мрежи за компютърно зрение (Convolutional Neural Networks for Computer Vision)

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. д-р Димитър Благоев

8.  

Основи на облачнотo програмиране със Salesforce

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
д-р Георги Илиев

9.  

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi 

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

10.  

Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++) 

за И, БИТ, СТД и СИ

гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева

11.  

Графови бази данни с Neo4j

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева
и Мария Борисова

12.  

Валути и валутни сделки 

за всички

доц. д-р Елена Сомова
и хон. ас. Светлозар Гледачев

13.  

Създаване на видео реклами 

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева
и Калин Георгиев

14.  

Модели и средства за прогнозиране на явления и събития (на базата на R и Python) 

За 3 и 4 курс

проф. д.м.н. Георги Тотков
и докторант Бояна Бонева

15.  

Сделки и интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
х. ас. д-р Владимир Вълев

16.  

 

Live Object Programming and advanced design with Pharo 

 

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
Gordana Rakić, University
of Novi Sad, Serbia
и Stéphane Ducasse, INRIA Lille,
France

17.  

Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

18.  

Програмиране в среда Arduino за напреднали

за всички

доц. д-р Светослав Енков

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие: в срок до 25.11.2019 г. (понеделник) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Есенен триместър, учебна 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за утвърждаване на учебна програма за задължителноизбираема дисциплина №2 от група Б „Използване на динамичен софтуер в обучението по математика“ на бакалавърските специалности „Математика, информатика и информационни технологии“ и Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

РЕШЕНИЕ 4: Проф. Илиев напомни: в срок до 02.12.2019 г. (понеделник) е необходимо ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2019/2020 година) в 2 (два) екз.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде възстановена докторантурата на Хасан Шюкрю Гюлюстан, редовен докторант към „Компютърни технологии“, с научни ръководители проф. д-р Антон Илиев Илиев и доц. д-р Светослав Христосов Енков, считано от 01.12.2019 г.    

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде възстановена докторантурата на Веселина Василева Карапеева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, с научни ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, считано от 01.01.2020 г.    

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“ за следната промяна на темата на Георги Димчев Спасов, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

 • от „Разпределени потребителски приложения за оценка качеството на софтуер“,
 • на „Модели за оценка надежността на софтуера“.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии": съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник на мястото на проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов да бъдат избрани проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Олга Добрева Рахнева за научни ръководители на Георги Димчев Спасов, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии".

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следната промяна на темата на Боян Боомилов Костов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

 • от „Семантичен модел на хардуерната поддръжка на виртуално образователно пространство“,
 • на „Система за обработка на данни от околната среда чрез сензори в парадигмата на IoT“. 

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Милен Пламенов Близнаков, редовен докторант към „Компютърна информатика“, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за срок от 6 (шест) месеца, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.12.2019 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Слави Станчев Глухов, редовен докторант към „Компютърна информатика“, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за срок от 6 (шест) месеца, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.12.2019 г., по здравословни причини.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Стоян Петев Атанасов, редовен докторант към „Компютърна информатика“, с научни ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева за срок от 6 (шест) месеца, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.12.2019 г., по здравословни причини.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Мария Минева Жекова, редовен докторант към „Компютърна информатика“, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за срок от 1 (една) година, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.12.2019 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 14: Проф. Боян Златанов напомни, че: до 30.11.2019 г. катедрените съвети трябва да гласуват заявки за прием на докторанти за учебната 2020/2021 година; на Факултетния съвет на 11.12.2019 г. (сряда) ще се гласуват Научните журита за главни асистенти на ас. Ася Тоскова и ас. Веселин Кюркчиев.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие отчета на Факултетната комисия по акредитация за периода: 16.05.2019 – 19.11.2019 година.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие отчета на Факултетната комисия по качество за периода: април 2019 – ноември 2019 година.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие отчета на Факултетната комисия по атестация за периода: април 2019 – ноември 2019 година и атестационната оценка на атестирания през този период преподавател доц. д-р Николай Величков Павлов – положителна.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие отчета на Факултетната комисия по етика за периода: април 2019 – ноември 2019 година.

РЕШЕНИЕ 23: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) и ментори за провеждане на практика по специалността на 3.курс БИТ и 3.курс СТД, задочно обучение през учебната 2019/2020 година:

 1. Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – с хорариум 400 часа в упражнения за водене на ИД, водене на лекции и упр. по дисциплините: „Училищен курс по геометрия“ (4. МИ и 4. ИТМОМ), „Училищен курс по алгебра“ (3. МИИТ и 3. ИТМОМ), провеждане на семестриални изпити и преглеждане на курсови работи през А, Б и В триместри (двоен хонорар).
 2. Петя Цветанова Василева – с хорариум 100 часа в упражнения, за водене на упр. в бакалавърските програми, редовно и задочно.
 3. Веселина Руменова Тавкова (магистър) – с хорариум 510 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи, и провеждане на симистриални изпити през А, Б и В триместри по дисциплините „ЛААГ“ на 1И, „Линейна алгебра“ на 1МИИТ и 1ИТМОМ, „Геометрия“ на 2И, „Математически основи на макроикономиката“ на 3БМ, „Математически методи в логистиката“ на 4.БМ и „Теория на графите“ за 3.БМ, редовно и задочно обучение.
 4. Слави Станчев Глухов (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упр. по дисциплината „Операционни системи“, редовно и задочно обучение;
 5. Георги Илийчев Илиев, (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина „Основи на облачното програмиране със Salesforce“ – за всички специалности, редовно и задочно  обучение;
 6. Тодор Йорданов Иванов (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упр. по дисциплината „Създаване на графичен потребителски интерфейс (С#)“ на 1.СТД, редовно обучение.
 7. Николай Атанасов Чочев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO Оптимизацияна всички специалности, редовно обучение;
 8. Ива Димитрова Ганчева (бакалавър) – с хорариум 200 часа за водене на упр. по дисциплината “Застрахователна математика", редовно и задочно обучение.
 9. Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 180 часа упражнения (150 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационните технологии”, Инф, 1 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 10. Лазар Тодоров Бораджиев (бакалавър) – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по  дисциплината „Моделиране и анализ на софтуер”, 3СИ, редовно обучение и за изпитване на студенти. 
 11. Ментори, провеждащи практика по специалността на 3.курс БИТ и СТД, редовно, Есенен триместър:
 • Ваня Михайлова Михайлова – с хорариум 180 часа;
 • Васил Димитров Конзонов – с хорариум 180 часа;
 • Веселин Емилов Гичев – с хорариум 180 часа;
 • Вихра Данчева Димитрова – с хорариум 180 часа;
 • Галина Симеонова Новакова – с хорариум 180 часа;
 • Георги Анастасов Янев – с хорариум 180 часа;
 • Георги Димитров Бонев – с хорариум 180 часа;
 • Диана Красимирова Цуцекова – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Стефанов Станев – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Стоянов Тропчев – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Христов Панайотов – с хорариум 180 часа;
 • Добрена Йорданова Митева – с хорариум 180 часа;
 • Елисавета Симеонова Даскалова-Дойчевска– с хорариум 180 часа;
 • Ема Фердова Миткова – с хорариум 180 часа;
 • Жанет Славчева Бабачева – с хорариум 180 часа;
 • Иван Васков Атанасов – с хорариум 180 часа;
 • Иван Дамянов Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Иван Николов Филипов – с хорариум 180 часа;
 • Иван Стоянов Илиев – с хорариум 180 часа;
 • Илия Калчев Петков – с хорариум 180 часа;
 • Илияна Петрова Тодорова – с хорариум 180 часа;
 • Йордан Делчев Делчев – с хорариум 180 часа;
 • Красимир Иванов Трайков – с хорариум 180 часа;
 • Лиляна Манолова Шокова – с хорариум 180 часа;
 • Людмила Николаева Христова – с хорариум 180 часа;
 • Мария Пламенова Ангелова – с хорариум 180 часа;
 • Мария Стаменова Друнина – с хорариум 180 часа;
 • Мария Стаменова Друнина – с хорариум 180 часа;
 • Милена Николова Ряпова – с хорариум 180 часа;
 • Недялка Спасова Попова – с хорариум 180 часа;
 • Николай Димитров Дечевски – с хорариум 180 часа;
 • Пламен Ангелов Войнов – с хорариум 180 часа;
 • Радослава Димитрова Спасова – с хорариум 180 часа;
 • Робърт Иванов Танев – с хорариум 180 часа;
 • Светлин Делянов Съев – с хорариум 180 часа;
 • Станимир Стоянов Стайков – с хорариум 180 часа;
 • Танко Георгиев Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Таня Илиева Митева – с хорариум 180 часа;
 • Теодора Николова Марчева – с хорариум 180 часа;
 • Тодор Христов Николов – с хорариум 180 часа;
 • Даниел Динков Динев – с хорариум 180 часа;
 • Йордан Димитров Танев – с хорариум 180 часа;
 • Иван Атанасов Стефанов – с хорариум 180 часа;
 • Андрей Николов Николов – с хорариум 180 часа;
 • Тодор Христов Николов – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 24: Проф. Антон Илиев напомни, че Общото събрание на ФМИ за избор на факултетно ръководство ще се проведе на 21.11.2019 г. (четвъртък) от 13:00 във 2. аула – Нова сграда на ПУ, а регистрацията е от 12:30 ч.; присъствието е задължително за всички преподаватели на основен трудов договор и служители на факултета, както и на студентите и докторантите, включени в състава на ОС със заповед от проф. д-р Коста Гъров, Председател на ОС на ФМИ; учебните занятия на 21.11.2019 г. от 12:00 часа нататък се отменят и ще бъдат проведени в удобно за студентите и преподавателите време и място, съгласувано с Деканата.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие предложението за гласуване на 3 (три) годишен неплатен отпуск на доц. д-р Павлина Христова Атанасова. 

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за  издаване от Пловдивското университетско издателство на учебното помагало „Бази от данни“, с автори гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков и гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие резензиите от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Ася Георгиева Стянова-Дойчева за учебното помагало „Бази от данни”, с автори гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков и гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова. 

РЕШЕНИЕ 28: Доц. Ивайло Старибратов информира членовете на ФС за 49. Конференция на СМБ, която ще е в периода 13 – 17 април 2020 година в гр. Варна. Членският внос е променен на 18 лв., а за докторанти и пенсионери е 9 лв. До 10.01.2020 година е срокът за плащане при Гергана Колева. 

РЕШЕНИЕ 29: Проф. Ангел Голев информира членовете на ФС за следните предстоящи събития:

 • Тържествената промоция на Випуск 2019, ще се проведе на 28 март 2020 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще е в основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург“ от 19:00 ч.;
 • Коледното тържество на ФМИ ще е на 18.12.2019 г. (сряда) в ресторант „Хитър Петър“, за целта в срок до 25.11.2019 г. (понеделник) ръководителите на катедри да подадат в Деканата последна информация за желаещите да присъстват на тържеството.

РЕШЕНИЕ 30: Проф. Антон Илиев багодари на проф. Голев за поетия ангажимент за тези мероприятия и информира за:

 • Предстоящото ДТВ във ФМИ, като поясни, че се запазва финансирането за участие във ФС, АС, участие в различни комисии, финансирана е по достойнство комисията по акредитация, което е един допълнителен стимул;
 • Голямо мероприятие на университетско равнище, на каето се дискутираше системата за антиплагиатство;
 • Лицензите с Майкрософт са задействани, подновен е договорът, по-голямата част на финансирането се поема от университетите;
 • Комисия по качество – изпратил съм писмо във връзка с това как ще се определя финансирането по факултети, за ДТВ ще има минимални изисквания, но всеки факултет ще може да надгражда; 200 000 лева ще се гласуват на АС за стимулиране на научната дейност в целия университет и тази година нещата ще са много по-прецизни – голяма тежест се дава на индексираните в Скопус, на писането на проекти, на монографиите, другото важно нещо е, че вече се дели на броя автори, които са от университета.

РЕШЕНИЕ 31: Проф. Антон Илиев пожела на всички членове на ФС здраве, сили и на следващия ФС да е по-успешен.

 

Вярно с оригинала:                                                                                       

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/ 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ