Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2019 година Протокол № 40 / 10.07.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 40 / 10.07.2019 г.

 

ПРОТОКОЛ № 40 / 10.07.2019 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 10 юли 2019 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Николай Маринов Касъклиев, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христина Николова Кулина, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, док-т Веселина Руменова Тавкова.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав – 35; Отсъстващи – 2; Присъстващи – 33.

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Докторанти.

3) Научни.

4) Акредитация.

5) Хонорувани.

6) Разни.

7) Избор на главен асистент.

8) Назначаване на асистенти. 

РЕШЕНИЕ 1: Проф. Антон Илиев запозна членовете на ФС с кандидатстудентския прием за уч. 2019/2020 година: на първо място са специалностите от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в което има 949 кандидати по първо желание за 500 места. Специалност „Софтуерно инженерство“ (редовно обучение), за която по първо желание кандидатите са 337 за 90 места е на второ място в ПУ; спец.  „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение е на трето място от всички специалности в ПУ, 275 кандидати по първо желание за 90 места; на второ място са предпочитаните специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., кандидатите са 31 по първо желание за 45 места; на трето място са специалностите от професионално направление 4.5. Математика, в което по първо желание кандидатите са 12 за 30 места.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие: в срок до 20.07.2019 г. (петък) да се подават в Деканата предложения (в определената за тази цел тетрадка) за предстоящата ликвидационна сесия, за редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 3: Проф. Илиев напомни, че срокът за предаване на Индивидуалните планове за работа е 10.07.2019 г. и апелира за внимателна проверка от страна на ръководители катедри. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следните учебни програми за новата магистърска специалност „Технология на софтуерното производство и внедряване“, редовно обучение: „Дизайн, базиран на услуги“, „Системно управление на услуги и процес“, „Автоматизация на внедряването на софтуер“, „Същност на виртуализацията“, „Инструменти за оркестрация на услуги“, „Управление на виртуални машини в облака“, „Управление на софтуерни контейнери в облака“, „Конфигурация на клъстери от услуги“ , „Програмно управление на задачи“, „Диагностика на проблеми в компютърни мрежи“ – ИД, „Мониторинг на компютърни мрежи“ – ИД.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следните учебни програми, предложени от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за:

 • § дисциплината „Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии“ на бакалавърската специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“;
 • § дисциплината „Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии“ на бакалавърската специалност „Математика, информатика и информационни технологии“:
 • § дисциплината „Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии“ на бакалавърската специалност „Математика и информатика“.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложената от КС на катедра „Софтуерни технологии“ актуализирана учебна програма по дисциплината „Събитийно програмиране“ за бакалавърската специалност „Математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следните учебни програми, предложени от КС на катедра „Компютърни технологии“:

 • за избираема дисциплина „Въведение в генеративната визуализация“, редовно обучение;
 • ·   за избираема дисциплина „Въведение в генеративната визуализация“, задочно обучение; 
 • за избираема дисциплина „Визуално програмиране с Processing, редовно обучение;
 • за избираема дисциплина „Визуално програмиране с Processing“, задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следните предложения за:

 • трансформиране на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения в 1 бройка за редовен докторант в сходна област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика;
 • трансформиране на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ в 1 бройка за редовен докторант в сходна област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за възстановяване на докторантурата на Петя Цветанова Василева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ с научни ръководители доц. д-р Димчо Димов и доц. д-р Александър Пенев, считано от 01.07.2019 г., съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.    

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за възстановяване на докторантурата на Боян Богомилов Костов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ с научни ръководители проф. д-р Станимир Стоянов и проф. д-р Иван Ганчев, считано от 01.07.2019 г., съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.    

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: на основание чл.15. (4) от ППЗАСРБ и чл.21. (3) от ПРАСПУ да бъде освободен доц. д-р Димчо Стойков Димов от научно ръководство на Петя Цветанова Василева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи", считано от 01.07.2019 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Светослав Иванов Чонков, редовен докторант към „Софтуерни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Христо Крушков за срок от 1 (една) година, считано от 01.08.2019 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Костадин Емилов Цветанов, задочен докторант към „Софтуерни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Христо Крушков за срок от 1 (една) година, считано от 01.08.2019 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 14: ФС избра Желязко Петров Терзийски за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 15: ФС избра доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева за научен ръководител на Желязко Петров Терзийски, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 16: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Желязко Петров Терзийски: Използване на техники от изкуствения интелект за анализ на бизнес данни“.

РЕШЕНИЕ 17: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Желязко Петров Терзийски.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Желязко Петров Терзийски, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева.  

РЕШЕНИЕ 19: ФС избра Костадин Пламенов Неврокоплиев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 20: ФС избра доц. д-р Светослав Христосов Енков за научен ръководител на Костадин Пламенов Неврокоплиев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 21: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Костадин Пламенов Неврокоплиев: „Рамка за проектиране и провеждане на интелигентен бизнес анализ в ERP системи“.

РЕШЕНИЕ 22: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Костадин Пламенов Неврокоплиев.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Костадин Пламенов Неврокоплиев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител доц. д-р Светослав Христосов Енков.  

РЕШЕНИЕ 24: ФС избра Боряна Петкова Бонева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“; 

РЕШЕНИЕ 25: ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Боряна Петкова Бонева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 26: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Боряна Петкова Бонева: „Адаптивни управленски модели на кредитния риск“.

РЕШЕНИЕ 27: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Боряна Петкова Бонева.

РЕШЕНИЕ 28: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Боряна Петкова Бонева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.  

РЕШЕНИЕ 29: ФС избра Цветомира Иванова Иванова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 30: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Цветомира Иванова Иванова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 31: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Цветомира Иванова Иванова: „Изследвания за създаване на семантични модели в областта на културно-историческото наследство на България.

РЕШЕНИЕ 32: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Цветомира Иванова Иванова.

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Цветомира Иванова Иванова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов. 

РЕШЕНИЕ 34: ФС избра Стефан Танев Стайнов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 35: ФС избра доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева за научен ръководител на Стефан Танев Стайнов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 36: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Стефан Танев Стайнов: „Изграждане на система за самообучение в персонален туристически екскурзовод.

РЕШЕНИЕ 37: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Стефан Танев Стайнов.

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Стефан Танев Стайнов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева. 

РЕШЕНИЕ 39: ФС избра Георги Костадинов Костадинов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 40: ФС избра доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева за научен ръководител на Георги Костадинов Костадинов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 41: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Георги Костадинов Костадинов: „Изследвания за разработване на амбиент-ориентиран генератор на маршрути;

РЕШЕНИЕ 42: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Георги Костадинов Костадинов.

РЕШЕНИЕ 43: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Георги Костадинов Костадинов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева. 

РЕШЕНИЕ 44: ФС избра Пенка Георгиева Караджова за задочен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;

РЕШЕНИЕ 45: ФС избра доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина за научен ръководител на Пенка Георгиева Караджова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 46: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Пенка Георгиева Караджова: „Синергетични аспекти на приемствеността в обучението по математика в средното училище (5. – 7. клас)“;

РЕШЕНИЕ 47: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Пенка Георгиева Караджова.

РЕШЕНИЕ 48: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Пенка Георгиева Караджова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина. 

РЕШЕНИЕ 49: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „професор“, по обявения в ДВ, брой 31 от 12.04.2019 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ“ на Факултет по математика и ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.м.н. Надежда Костадинова Рибарска – ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика (Математически анализ);

2) Доц. д-р Първан Евтимов Първанов – ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика (Математически анализ);

3) Доц. д-р Борислав Радков Драганов – ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика (Математически анализ);

4) Проф. д.м.н. Гено Петков Николов – ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика (Изчислителна математика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

2) Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

3) Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика (Изчислителна математика).

Резервни членове:

1) (външен) Проф. д.м.н. Дойчин Иванов Толев – Факултет по математика и информатика при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.5. Математика (Математически анализ);

2) (вътрешен) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.5. Математика (Изчислителна математика).

РЕШЕНИЕ 50: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 31 от 12.04.2019 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) към катедра „Приложна математика и моделиране“ на Факултет по математика и ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. дмн Стефка Николаева Димова – от Институт по математика и информатика, БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;

2) Проф. дмн Гено Петков Николов – от СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ - София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

3) Проф. дфзн Ана Йовкова Пройкова – от СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ - София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност Теоретична и математическа физика;

4) Доц. д-р Румен Костадинов Улучев – от СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ - София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);

2) Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);

3) Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика).

Резервни членове:

1) (външен) Проф. д-р Евгения Димитрова Попова – от Институт по математика и информатика, БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

2) (вътрешен) Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения).

РЕШЕНИЕ 51: ФС прие следното мотивирано предложение за капацитет на професионално направление
4.5. Математика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”:

 • за ОКС "Бакалавър" – 600 студенти;
 • за ОКС "Магистър" – 120 студенти;
 • общо за направлението – 720 студенти (редовна форма на обучение).

РЕШЕНИЕ 52: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на:  

        1.  ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на
             професионално направление 4.5. Математика, утвърдени от НАОА.
        2.  АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при
             програмната акредитация по професионално направление 4.5. Математика.  

 

РЕШЕНИЕ 53: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на:  

 1. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнение на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3.  Педагогика на обучението по ... във ФМИ.
 2. АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... във ФМИ.  

РЕШЕНИЕ 54: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на:

 1. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Алгебра и теория на числата.
 2. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Алгебра и теория на числата.  

РЕШЕНИЕ 55: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на:

           ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално
           направление 4.5. Математика, докторска програма Математически анализ.

РЕШЕНИЕ 56: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на:

 1. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по математика.
 2. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 57: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на:

 1. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информатика.
 2. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информатика.

РЕШЕНИЕ 58: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на:

 1. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информационни технологии.
 2. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 59: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на:

 1. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 2. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 60: ФС прие  и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на:

 1. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии.
 2. ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 61: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) и ментори за провеждане на практика и стаж по специалността през Пролетния триместър на учебната 2018/2019 година:

1)   Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – с хорариум 100 часа за участие в комисии за Държавни изпити (двоен хонорар).

2)   Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – с допълнителен хорариум 100 часа за участие в Държавни изпити и ръководство на дипломанти (двоен хонорар).

3)   Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – с хорариум 100 часа за участие в комисии за Държавен изпит на спец. БИТ, за провеждане на изпити за докторантски минимум (двоен хонорар).

4)   Петър Маринов Диков – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплината „Операционни системи“ на 1. курс, спец. Информатика, редовно обучение.

5)   Ментори, провеждащи практика и стаж по специалността, редовно и задочно обучение:

 • Александър Антонов Атанасов – с хорариум 180 часа;
 • Александър Йорданов Петров – с хорариум 180 часа;
 • Александър Чавдаров Василев – с хорариум 180 часа;
 • Анна Михайлова Михайлова – с хорариум 180 часа;
 • Антония Дончева Близнакова – с хорариум 180 часа;
 • Апостол Асенов Тричков – с хорариум 180 часа;
 • Борислав Иванов Петров – с хорариум 180 часа;
 • Васил Георгиев Георгиев – с хорариум 180 часа;
 • Векил Емилов Найденов – с хорариум 180 часа;
 • Вельо Русев Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Венелин Петьов Петров – с хорариум 180 часа;
 • Вилиана Александрова Панчева – с хорариум 180 часа;
 • Владислав Александров Янакиев – с хорариум 180 часа;
 • Владислав Борисов Антонов – с хорариум 180 часа;
 • Георги Илиев Соколов – с хорариум 180 часа;
 • Гергана Димитрова Янакиева – с хорариум 180 часа;
 • Гергана Цанкова Пенева – с хорариум 180 часа;
 • Данаил Дончев Динев – с хорариум 180 часа;
 • Деян Ненков Близнаков – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Кирилов Андреев – с хорариум 180 часа;
 • Дона Евгениева Вълчкова-Магрисо – с хорариум 180 часа;
 • Евгения Руменова Карадаиева – с хорариум 180 часа;
 • Ерол Хасан Ибрям – с хорариум 180 часа;
 • Златка Атанасова Войнова – с хорариум 180 часа;
 • Ивайло Йовков Пеев – с хорариум 180 часа;
 • Ивайло Петров Бедров – с хорариум 180 часа;
 • Иван Георгиев Славчев – с хорариум 180 часа;
 • Иво Димитров Дуков – с хорариум 180 часа;
 • Йордан Димитров Адамов – с хорариум 180 часа;
 • Маргарита Еней Димитрова – с хорариум 180 часа;
 • Мария Василева Томова – с хорариум 180 часа;
 • Мария Русланова Лечева – с хорариум 180 часа;
 • Мая Йорданова Максимова-Гочева – с хорариум 180 часа;
 • Милена Георгиева Бизерева-Бончева – с хорариум 180 часа;
 • Михаил Иванов Павлов – с хорариум 180 часа;
 • Михаил Петров Резов – с хорариум 180 часа;
 • Надежда Ангелова Пунчева – с хорариум 180 часа;
 • Найден Рашков Райчинов – с хорариум 180 часа;
 • Незабравка Асенова Бошнакова – с хорариум 180 часа;
 • Николай Иванов Касапов – с хорариум 180 часа;
 • Николай Иванов Кръстев – с хорариум 180 часа;
 • Павлин Ефремов Илиев – с хорариум 180 часа;
 • Петко Юри Стоянов – с хорариум 180 часа;
 • Петромир Пламенов Пенчев – с хорариум 180 часа;
 • Петър Веселинов Йочев – с хорариум 180 часа;
 • Пламен Богданов Богданов – с хорариум 180 часа;
 • Рангел Желев Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Рангел Христов Михов – с хорариум 180 часа;
 • Росица Миткова Атанасова – с хорариум 180 часа;
 • Светлин Михайлов Анков – с хорариум 180 часа;
 • Светослава Петрова Попова – с хорариум 180 часа;
 • Сейхан Расим Бекир – с хорариум 180 часа;
 • Селяхтин Сеидахмед Ибрям – с хорариум 180 часа;
 • Станил Стойчев Николов – с хорариум 180 часа;
 • Стилян Цанков Малаков – с хорариум 180 часа;
 • Стоян Петров Паров – с хорариум 180 часа;
 • Стоян Тодоров Момчилов – с хорариум 180 часа;
 • Стоянка Николова Дошева – с хорариум 180 часа;
 • Тодор Стоилов Тодоров – с хорариум 180 часа;
 • Федя Руменов Огнянов – с хорариум 180 часа;
 • Хайри Фахриев Лошев – с хорариум 180 часа;
 • Христо Владков Грозев – с хорариум 180 часа;
 • Христо Димитров Димитров – с хорариум 180 часа;
 • Христофор Славов Славов – с хорариум 180 часа;
 • Янко Василев Политов – с хорариум 180 часа;
 • Янко Георгиев Къркаличев – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 62: ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да бъде избран проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов за „Гост-преподавател“ на ¼ щат за към катедра „Математически анализ“ на ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за периода 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г., тъй като е ръководител на проект ДН 12/12 към ФМИ при МОН.

РЕШЕНИЕ 63: Проф. Асен Рахнев, Председател на ОС на ПУ информира членовете на ФС за съществуващите:
1. Промени в ПРАСРБ и ПРАСПУ: намалена е значително изискуемата документация за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени;
2. Промени в Правилника за устройството и дейността на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: в тази връзка проф. Рахнев прочете две становища относно термините „научно направление на катедра“ и „професионално направление“ от: проф. д-р Велизар Гочев, Председател на Контролния съвет на ПУ и доц. д-р Константин Пехливанов, Зам.-председател на Контролния съвет на ПУ и ръководител катедра „Публичноправни науки“, Юридически факултет.

РЕШЕНИЕ 64: Доц. Боян Златанов запозна членовете на ФС със становището на Факултетната комисия по етика: във връзка с постъпилата жалба от катедра „Приложна математика и моделиране“, Факултетната комисия по етика единодушно взе следното решение: в жалбата не е посочено кой текст от Правилник комисия по етика и академично единство на ПУ и/или ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите във Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” е(са) нарушен(и) според жалбоподавателя. Комисията взе единодушно решение, че подадената в този вид жалба не може да бъде разглеждана от Факултетната комисия по етика.

РЕШЕНИЕ 65: Доц. Боян Златанов запозна членовете на ФС с: класирането на катедрите по точки за наука през 2018/2019 година по общ брой точки; класирането на катедри по точки за наука през 2018/2019 г. по среден брой точки; индивидуалното класиране на всички с над 200 точки за наука; средно точките за 2018 г. са 173, за 2019 г. са 239 точки.

 • класиране на катедри по точки за наука през 2018/2019 година по общ брой точки: Компютърни технологии, Приложна математика и моделиране, Компютърни системи, Математически анализ, Компютърна информатика, Обучение по математика, информатика и информационни технологии, Софтуерни технологии, Алгебра и геометрия;
 • класиране на катедри по точки за наука през 2018/2019 г. по среден брой точки: Компютърни технологии, Приложна математика и моделиране, Математически анализ, Компютърна информатика,   Компютърни системи, Обучение по математика, информатика и информационни технологии, Софтуерни технологии, Алгебра и геометрия;
 • индивидуално класиране на всички с над 200 точки за наука: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Иван Ганчев Иванов, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Николай Величков Павлов, проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, ас. Веселин Николаев Кюркчиев, доц. д-р Елена Петрова Сомова.

РЕШЕНИЕ 66: ФС приевъв връзка с приключването на учебната година и предстоящия летен отдих е необходимо всички преподаватели да ползват платения си годишен отпуск в периода 12.07.2019 г. – 29.09.2019 г. Тези преподаватели, които имат занятия със задочници през месец септември 2019 г. е необходимо да си подадат молби за прекъсване на отпуската.

РЕШЕНИЕ 67: Проф. Илиев информира членовете на ФС за включените дейности за ДТВ: участие във ФС; участие в АС; точки „наука“ по 9 лв.; допълнителни изпити и др.

РЕШЕНИЕ 68: Ръководителят на звено УКЗ Тодор Чаушев призова всички преподаватели да информират колегите от звено УКЗ за използвания софтуер за следващата 2019/2020 учебна година най-късно до 25.07.2019 г.; ръководителите катедри да предупредят и хоноруваните преподаватели, водещи упражнения и най-вече избираеми дисциплини.

РЕШЕНИЕ 69: Проф. Антон Илиев информира членовете на ФС за:

 • следващото заседание на ФС ще е на 02.10.2019 г. (сряда), на което ще се проведат избори за „професор“ и „доцент“;
 • традиционния семинар на ФМИ ще е от 06.11.2019 г. – 08.11.2019 г., в курортен комплекс „Камелия“, Пампорово; там ще се проведе и отчетно Общо събрание на ФМИ;
 • на дата 25.11.2019 г. засега е планирано да се проведе Общо събрание за избор на Декан и нов ФС, а след него ще е първото заседание на ФС, на което ще се изберат зам.-деканите и утвърдят новите ръководители на катедри. Промяна на тази дата може да се наложи във връзка със очакваната заповед на Ректора за фиксираните периоди за провеждане на избори.

РЕШЕНИЕ 70: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Валя Спасова Арнаудова за академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал – гр. Смолян  по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 71: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно чл.17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 55. (2) от ПРАСПУ Иван Иванов Желев на академичната длъжност „асистент” на трудов договор за срок от 4 (четири) години по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки към катедра „Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ (на ОТД) – осем часа работно време, считано от 01.10.2019 г.

РЕШЕНИЕ 72: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно чл.17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 55. (2) от ПРАСПУ Веселина Руменова Нанева на академичната длъжност „асистент” на трудов договор за срок от 4 (четири) години по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки към катедра „Софтуерни технологии” на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ (на ОТД) – осем часа работно време, считано от 01.10.2019 г.

РЕШЕНИЕ 73: Проф. Илиев пожела на всички весело и безгрижно лято.

 

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ