Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол № 70 / 22.05.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 70 / 22.05.2019

ПРОТОКОЛ №70/22.05.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 22 май 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.
ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане дневния ред на ФС за 22.05.2019 г.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ, приети на заседание на ДС (Протокол № 69/15.05.2019 г.):

 •   Поздравителни адреси – проф. д-р Стоил Миховски и доц. д-р Недялка Казакова;

Връчване на златен медал на Димитър Дойчев (30 т. от 30 възможни) и купа за ІІ-ро място на отбора от НСОМ.

 •  Учебни.
 • Утвърждаване на нови учебни програми за 4. курс на спец. „Софтуерно инженерство“ (редовно и задочно) + други;
 • Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за ОКС „Бакалавър”, Есенен триместър на учебната 2019/2020 година, редовно и задочно обучение;
 • Гласуване на избираеми дисциплини за магистри, за текущия триместър;
 • Брой изпити – преминаване в до 3. курс (включително) – не повече от 3 (три) невзети, за 4. курс няма ограничение;
 • Частична еднократна промяна в учебния план на специалност ИТМОМ във Филиала на ПУ в гр. Смолян през учебната 2019/2020 г.;
 • Частична промяна за спец. БИТ;
 • Нова магистърска специалност;
 • Комисия по учебната дейност до края на мандата – доц. д-р Б. Златанов, доц. д-р Т. Глушкова, доц. д-р А. Пенев.
 • Докторанти.
 • гласуване на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за уч 2018/2019;
 • НЖ и дата за защита – ас. Ася Тоскова;
 • информация за тримесечните отчети – до 06.06.2019 г. (и за зачислените на 01.03.2019 г.).
 • Акредитация.
 • Приемане на доклада по направление 4.6. Информатика и компютърни науки (бакалаври и магистри);
 • Мотивирано предложение за капацитет по 4.6.;
 • САНК за последната година по 4.6.;
 • Актуализация на регламенти.
 • Научни.
 • НЖ за главен асистент – ас. д-р Валя Арнаудова;
 • Хонорувани.
 • Преподаватели+ допълване списъка на хоноруваните за 2019/2020 – Филиал на ПУ, Смолян;
 •  Ментори.
 •  Отчети на факултетни комисии.
 • Отчет на Факултетната комисия по акредитация;
 • Отчет на Факултетната комисия по качество;
 • Отчет на Факултетната комисия по атестация;
 • Отчет на Факултетната комисия по етика.
 •  Разни.
 • Конкретизиране  на: кои професори от ФМИ могат да вземат участие в изборите за заемане на академичната длъжност „професор“ (участие на всички професори на ОТД+гост-професори);
 • Предложения за „Гост-преподаватели” – проф. д-р Николай Кюркчиев; проф. дмн Петко Пройнов; проф. дмн Снежана Гочева; проф. дмн Георги Тотков, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Дойчин Бояджиев;
 •  ДТВ „Наука”;
 •  Отчет за изпълнение на годишен план за научноизследоветелска дейност на ФМИ за 2018 г.;
 • Годишен план за научноизследоветелска дейност на ФМИ за 2019 г.;
 • КСК – ще е заета Нова сграда;
 • 10 юли 2019 – краен срок за отчитане на  индивидуални планове за работа за 2018/2019 г.;
 • Следващо заседание на ФС – на 10 юли 2019 г.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС накомплект учебни програми за четвъртата академична година на специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър” за редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следните учебни програми, предложени от КС на катедра „Компютърни технологии“:

 • за специалност Бизнес информатика с английски език, 1 година и 2 години, Уеб базирано програмиране;
 • за избираема дисциплина „Въведение във web програмирането с Java и JavaScript“;
 • за избираема дисциплина „Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java“;
 • за избираема дисциплина „Стратегии за навлизане/защитаване на пазари. Пазарно сегментиране. Бизнес развитие“;
 • актуализирана учебна програма за избираема дисциплина „Разработка на игри в C++ with Unreal Engine 4“.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС и АС на следната частична промяна в учебния план на специалност „Бизнес информационни технологии“, ОКС „Бакалавър“:
Дисциплината „Маркетингови изследвания“, 1‑ви курс, Б триместър, в специалност Бизнес информационни технологии, да се преименува на „Маркетинг и маркетингови информационни системи“ при запазване на хорариума. Отговорна катедра за дисциплината да бъде катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на следната еднократна частична промяна в учебния план на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, с цел оптимизиране на учебния процес във Филиала на ПУ, гр. Смолян през учебната 2019/2020 година:

 • Дисциплината „Планиране и оптимизиране на учебния процес“ (15/16, 3 кредита) да бъде преместена от VI в V семестър;
 • Да се допълни списъка на хоноруваните преподаватели за учебната 2019/2020 година, както следва: Еманоила Величкова – за водене на часове по дисциплината „Английски език“ на специалностите ИТМОМ и МИИТ.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС и АС разкриването на следната нова магистърска специалност към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2019/2020 година:
„Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.) по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС и АС на учебния план и квалификационната характеристика на новата магистърска специалност Технология на софтуерното производство и внедряване“. Обучението по специалността за ОКС „Магистър” има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за бакалаври по специалности от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС и АС на 2 (две) семестриални такси по 1110 лв. за платена форма на обучение в магистърска програма „Технология на софтуерното производство и внедряване”, за учебната 2019/2020 година във ФМИ.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода (ноември 2018 – април 2019) и атестационните оценки на атестираните през този период преподаватели:
1. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – положителна;
2. Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов – положителна;
3. Ас. Йордан Георгиев Тодоров – положителна.

РЕШЕНИЕ 10: ДС прие: да бъдат избрани за „Гост-преподаватели“  на пълен щат и да бъдат сключени трудови договори със следните преподаватели от ФМИ:
проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от  01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;
проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев към катедра „Компютърни технологии”, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;
проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков към катедра „Компютърна информатика”, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;
проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева към катедра „Приложна математика и моделиране”, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;
проф. д-р Андрей Иванов Захариев към катедра „Математически анализ“, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;
доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев към катедра „Приложна математика и моделиране“, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;
доц. д-р Евгения Делчева Ангелова към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа.
ДС прие: в срок до 26.03.2019 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят корекции за евентуални грешки в разписанието за редовно обучение, Пролетен триместър на уч. 2018/2019 г.

РЕШЕНИЕ 11: ДС прие следното конкретизиране при провеждането на избор за академичната длъжност „Професор“: в избора могат да участват всички професори на ОТД и гост-професорите от ФМИ.

РЕШЕНИЕ 12: ДС прие:  в срок до 11.06.2019 г. (вторник) да финализират индивидуалните си планове за работа следните преподаватели от ФМИ: проф. д.м.н. Петко Пройнов, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д.м.н. Георги Тотков, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев и доц. д-р Евгения Делчева Ангелова.

РЕШЕНИЕ 13: ДС прие следното предложение от проф. д-р Андрей Захариев: Гост-преподаватели към ФМИ имат право да осъществяват самостоятелно научното ръководство на докторанти, зачислени към ФМИ; това право отпада, ако научният ръководител не бъде преизбран за гост-преподавател към ФМИ за поредната година.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие: крайният срок за отчитане на индивидуалните планове за работа за учебната 2018/2019 година е 10.07.2019 г. (сряда). Проф. Илиев напомни, чеза ръководство на докторанти и дипломанти, както и участие в комисии за Държавни изпити може да не се отчита в ИПР; тарифите от миналата година се запазват.

РЕШЕНИЕ 15: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 10.07.2019 г. (сряда) от 13:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ