Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол № 68 / 20.03.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 68 / 20.03.2019

ПРОТОКОЛ № 68 / 20.03.2019

 От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 20 март 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС за 20.03.2019 г.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ, приети на заседание на ДС (Протокол № 67/13.03.2019 г.):

       0)  Връчване на дипломи за:

 • Поздравителни адреси: проф. д-р Пенка Рангелова, проф. дмн Тодор Желязков;
 • ОНС „доктор” на: д-р Атанас Илчев ; д-р Димитър Разпопов.

       1)  Учебни.

 • Актуализирани учебни програми от катедри СТ и ПММ; уч. програма за спец. Биоинформатика; в срок до 22.05.2019 г. да се изготвят уч. програми за СИ;
 • Утвърждаване на учебни програми за квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – 2 курса от ОМИИТ;
 • Такси за платени форми на обучение;
 • Във връзка с изготвяне на разисанията.

       2)  Докторанти.

 • приемане на индивидуални планове за работа на новозачислените докторанти;
 • възстановяване на докторантура – Лиляна Монева;
 • промяна на тема – Мария Митева;
 • прекратяване на докторантура – Борис Манев;
 • приемане на годишни отчети и оценки;
 • отчисляване – Лиляна Монева, Неделчо Андонов, Мартин Такев, Детелина Милкотева, Костадин Царев, Ася Тоскова, Борислав Тосков, Георги Георгиев, Желян Гуглев, Йордан Тодоров, Любляна Благоева, Мария Митева, Мария Добрева, Мария Гачкова, Мартин Василев, Радослава Терзиева;
 • Конкурси за прием на докторанти за незаетите места за учебната 2018/2019 година.
 • научно жури и дата за защита: Георги Илийчев, Анатоли Карабов, Радка Колева.

      3)  Обявяване на конкурси за академични длъжности.

      4)  Подготовка на ОС на ФМИ.

 • Комисии – за протокола, мандатна, явно гласуване, тайно гласуване;
 • Номинации.

      5)   Отчети на факултетни комисии (отчет на ФКН).

      6)   Хонорувани.

 • Преподаватели и ментори;
 • Филиал на ПУ, гр. Смолян.

       7)  Разни.

 • Промоция – 30.03.2019 г. от 15:00 ч.; от 18:30 ч. в осн. р-т на Парк-хотел „Санкт Петербург”;
 • Конференция на СМБ – служебен микробус: отпътуване в 11 ч. на 01.04.2019 г. от спирката на  Ректората, връщане на 05.04.2019 г. от хотел „Самоков”, Боровец в 11:00 ч.;
 • Трудов договор – проф. Станимир Стоянов;
 • ОС на ПУ – 21.05.2019 г. от 10:00 ч. в Дом на културата „Борис Христов“; 
 • Проекти – съобщение: доц. д-р Анна Атанасова Малинова  е отново ръководител на Проектно предложения за Факултетен проект;
 • Отчет и план на звено УКЗ;
 • Готовност за ИД за Есенния триместър на уч. 2019/2020 г. – в срок до14.05.2019 г. в Деканата;
 • Приемно време- в срок до 9.04.2019 г.;
 • КСК – в срок до 9.04.2019 г. предложения за комисии и квестори;
 • Разпределение по специалности в катедрите – в срок до 24.04.2019  г.;
 • Кандидатури за Ректор – до 15.04.2019 г. в деловодството на ПУ до Председателя на ОС;
 • Платформи, до 5 стр. се качват в сайта на ПУ до 25.04.2019 г.;
 • ФМИ е на първо място по положителен остатък; (АИ)
 • ФС на ФМИ – на 22.05.2019 г.: приемане на Доклад по 4.6.;

       8)  Избор на асистенти. 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението за брой и състав на следните комисии за Общото събрание на ФМИ на 10 април 2019 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Христина Николова Кулина и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Нина Георгиева Игнатова;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова, гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова, гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, гл. ас. д-р Стоян Николов Черешаров, ас. Кирил Иванов Иванов; сист. админ. Ангел Василев Урилски.
 • комисия за тайно гласуване (12 души) – с председател доц. д-р Иван Илиев Шотлеков и членове: доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Николай Маринов Касъклиев, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов; гл. ас. д-р Асен Христов Христов; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; ръководител УКЗ Тодор Георгиев Чаушев.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следните предложения от катедрените съвети за обявяването на: 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“, съгласно чл. 75 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник; 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) към катедра „Приложна математика и моделиране“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник; 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии за нуждите на ПУ, Филиал–Смолян със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 14.05.2019 г. (сряда)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Есенен триместър на учебната 2019/2020 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 24.04.2019 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) разпределението на часовете към катедрата по специалности, редовно и задочно обучение, за учебната 2019/2020 година. В разпределението да бъдат включени дисциплините за 4. к. „Софтуерно инженерство“, редовно и 3. курс „Софтуерно инженерство”, задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: в срок до 09.04.2019 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Пролетния триместър на учебната 2018/2019 година, на следните имейли: nmileva@gmail.comgerry.koleva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: в срок до 09.04.2019 г. (вторник) ръководителите на катедри да представят в Деканата на хартиен носител или да изпратят по електронната поща предложения за комисии (за предварителната и редовната кандидатстудентска кампания), както следва:

 1. За преглеждане на писмените работи за предварителни и редовни изпити по математика.
 2. За преглеждане на писмените работи за предварителни и редовни изпити по информатика.
 3. Списък на квесторите за месец Юни 2019 г.
 4. Списък на квесторите за месец Юли 2019 г.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: в срок до 26.03.2019 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят корекции за евентуални грешки в разписанието за редовно обучение, Пролетен триместър на уч. 2018/2019 г.

РЕШЕНИЕ 9: Проф. Илиев направи следните съобщения във връзка с предстоящите избори за Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 21.05.2019 г.:

 • Кандидатури за Ректор се приемат до 15.04.2019 г. в деловодството на ПУ до проф. д-р Асен Рахнев, Председател на ОС с копие до Председателя на Контролния съвет на ПУ, проф. д-р Велизар Гочев;
 • Платформите (до 5 страници) се качват в сайта на ПУ до 25.04.2019 г.
 • Може да се кандидатира всеки хабилитиран преподавател.

РЕШЕНИЕ 10: Проф. Илиев запозна членовете на ФС с дебатираните въпроси на последното заседание на бюджетната комисия на 19.03.2019 г. и съобщи, че ФМИ е на първо място по положителен остатък и е от малкото факултети, които продължават да запазват тренда си нагоре; благодарение на това ще се вдигне ДТВ и се надява да се запази заплащането за точки „наука“.

РЕШЕНИЕ 11: ДС прие следното предложение за промяна на изискванията за „Гост преподавател“ във ФМИ: за последните 5 (пет) години кандидатът да има поне 500 точки „наука“, вместо 1000.

РЕШЕНИЕ 12: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 22.05.2019 г. от 13:00 ч., на което ще се приеме доклад по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 13: ДС следните предложения от КС на катедра „Компютърни технологии“ за назначаването, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ Мария Добринова Добрева на ½ щат на академичната длъжност „асистент” на трудов договор за срок от 4 (четири) години по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки към катедра „Компютърни технологии”, на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 67, ал. 1, считано от 01.04.2019 г.; за назначаването на д-р Валя Спасова Арнаудова на ½ щат на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии за срок от 2 (две) години, считано от 01.04.2019 г., за нуждите на ПУ, Филиал–Смолян.

РЕШЕНИЕ 14: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 15.05.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/

Декан на Факултет по математика и информатика


Надя Милева  /п/

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ