Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 20 / 20.11.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 20 / 20.11.2018 г.

Протокол № 20-2018/2019

 от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 20.11.2018 г.

Днес, 20.11.2018 г. (вторник) се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“. КС е разширен със следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“, съгласно заповед № Р33-5875/15.11.2018 г. на Ректора на ПУ:

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);
 2. Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);
 3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Присъстваха членовете на катедрата: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, гл. ас. д-р Кирина Бойкова и следните външни лица: проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Деница Шаркова, доц. д-р Евгения Ангелова.

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд.    
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Представеният от докторант Ангел Стоянов Ангелов дисертационен труд на тема „Компетентностен модел за развитие на изчислително мислене на учениците” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Ангел Стоянов Ангелов:
 3. Външни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

  2)  Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...  (Методика на обучението по информатика);

  3)  Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

  Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии); 

  Резервни членове:

  1) (резервен вътрешен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2)  (резервен външен член) Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по(Методика на обучението по математика).

 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Ангел Стоянов Ангелов пред научното жури датата 20.02.2019 г.
 5. Катедреният съвет предлага за одобрение от Факултетния съвет на учебни програми за следните квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:
  • Дигитална мултимедийна визуализация на учебно съдържание по чуждоезиково обучение;
  • Групова и екипна работа – различната мотивация на учениците и децата;
  • Иновативни методи при управление и развитие на човешките ресурси в системата на предучилищното и училищното образование;
  • Проектно-базирано обучение - новата перспектива;
  • Интерактивни методи на преподаване.
 6. Катедреният съвет предлага следния състав на комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“:
 7. Председател: Проф. д-р Коста Андреев Гъров

  Членове:         1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

                            2. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова

                            3. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева

                            4. Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева

 8. Катедреният съвет предлага следния състав на комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика“:
 9. Председател: Проф. д-р Коста Андреев Гъров

  Членове:         1. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов

                            2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина

 10. Катедреният съвет одобри конспект за конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ за учебната 2018/2019 г.
 11. Катедреният съвет одобри конспект за конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика“ за учебната 2018/2019 г.
 12. Катедреният съвет предлага кандидат докторантските изпити към катедрата да се проведат на 18.01.2019 г. (петък) от 9.00 часа в 241 кабинет на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“.
 13.  

  20.11.2018 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

  гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                         Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                      /проф. д-р К. Гъров /

   

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ