Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2018/2019 Учебна година Протокол № 5 / 22.02.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 22.02.2019 г.

Протокол № 5 - 2018/2019
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 22.02.2019 г.

Днес, 22.02.2019 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д‑р Мария Василева, гл. ас. д-р Мая Стоева, ас. Веселин Кюркчиев, ас. Виктор Матански.

Отсъстващи: доц. д-р Тодорка Глушкова – в платен отпуск, ас. Георги Спасов – в болнични, ас. Павел Кюркчиев.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ по направление 4.6
  2. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ по направление 1.3
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

Като нулева точка по предложение на доц. д-р Евгения Ангелова съветът избра единодушно за протоколчици гл. ас. д-р Мария Василева и гл. ас. д-р Елена Тодовава, поради отсъствието на титулярния протоколчик на катедрата доц. д-р Тодорка Глушкова.

По точка 1: 

РЕШЕНИЕ 

Катедреният съвет, съгласно чл. 37. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, прие, че представеният от докторант Георги Илийчев Илиев дисертационен труд на тема Мобилни приложни системи и услуги е готов за защита пред научно жури, след отразяване на направените препоръки и забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма Информатика.

По точка 2:

РЕШЕНИЕ

  1. Катедреният съвет, съгласно чл. 37. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, прие, че представеният от докторант Анатоли Веселинов Карабов дисертационен труд на тема „Методика за разработване на адаптивно електронно учебно съдържание“ е готов за защита пред научно жури, след отразяване на направените препоръки и забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
  2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторант Анатоли Карабов:

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

1)   Проф. дпн Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика;

2)   Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от НБУ, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност: Методика на обучението по информатика;

3)   Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

4)   Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

5)   Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Резервни членове:

1)      Доц. д-р Ангел Илиев Ангеловот ФМИ на СУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­дагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика и информатика);

2)   Доц. д-р Евгения Делчева Ангеловаот ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

22.02.2019 г.                                                                                       Протоколчик

гр. Пловдив                                                                                             /гл. ас. д-р Е. Тодорова,

                                                                                                                  гл. ас. д-р М. Василева/

 

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/ 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ