Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2019 година Протокол №36 / 30.01.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №36 / 30.01.2019 г.

 ПРОТОКОЛ № 36 / 30.01.2019 г.

 От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 30 януари 2019 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова, С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

Редуцирани: проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Веска Пенчева Нончева – неплатен отпуск.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33; Отсъстващи – 4; Присъстващи – 29.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.     Учебни.
 2.     Докторанти.
 3.     Хонорувани.
 4.     Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие следното предложение: за избираема №7„Аналогии и обобщения в математиката“, с лектор проф. д.м.н. Христо Семерджиев от списъка на избираемите дисциплини за Зимен триместър, редовно обучение да се допълни гл. ас. д-р Павлина Атанасова като втори лектор. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2018/19 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ (31 за редовно и 21 за задочно);

А) Редовно обучение

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.  

Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и философията

 

за всички

 

проф. д.м.н. Тодор Желязков

2.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

3.  

Анализ на пазарите на информационни технологии

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4.  

Алгебрична теория на числата

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев,
гл. ас. д-р Йордан Епитропов

5.  

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов,
гл. ас. д-р Слав Чолаков

6.  

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

за всички

доц. д-р Боян Златанов

7.  

Приложен функционален анализ

за всички

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

8.  

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

9.  

Сходимост и компактност в метрични пространства

за всички

доц. д-р Боян Златанов

10.  

Математически модели на класически и квантови системи

за всички

доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ),
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

11.  

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за всички

доц. д-р Светослав Енков

12.  

Уеб програмиране с JavaScript и jQuery

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
ас. Юри Хоптериев

13.  

Съвременна икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

14.  

Когнитивна роботика

за спец. Инф., СИ, СТД, БИТ

проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. Ася Тоскова

15.  

Системен анализ

за всички

доц. д-р Димчо Димов

16.  

Информационна и комуникационна сигурност

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,
хон. ас. Стефан Тафков

17.  

JavaScript в дълбочина, 2 част

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
док-т Михаил Петров

18.  

Програмиране на Oracle БД с PL/SQL

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
док-т Михаил Петров

19.  

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

20.  

Водене на преговори и разрешаване на конфликти

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов

21.  

Анализ на данни и изработване на интерактивни справки

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

22.  

Въведение в генеративната визуализация

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
ас. Виктор Матански

23.  

Въведение във web програмирането с Java и JavaScript

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Николай Петков (Проксиад)

24.  

Платформена виртуализация

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Росен Христев

25.  

Видеопродуциране

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Ангел Генков

26.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

27.  

Single Page приложения с Angular

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Тодор Иванов

28.  

Агентни системи

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
ас. Стефан Ставрев

29.  

Преподаване на системи уравнения в училище

за всички

доц. д-р Добринка Бойкина,
доц. д-р Румяна Маврова

30.  

Сделки и интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. д-р Владимир Вълев

31.  

Бизнес приложения за Интернет

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

 

IІ. Задочно обучение

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.  

Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и философията

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

2.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

3.  

Анализ на пазарите на информационни технологии

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4.  

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

за всички

доц. д-р Боян Златанов

5.  

Приложен функционален анализ

за всички

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

6.  

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

7.  

Математически модели на класически и квантови системи

за всички

доц. д-р Христо Димов (ФФ на СУ),
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

8.  

Моделиране на ERP системи за управление на предприятия

за всички

Проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Георги Палешников

9.  

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за всички

доц. д-р Светослав Енков

10.  

Моделиране на бизнес процеси с нотация „Обобщени мрежи“

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
проф. д-р Даниела Орозова

11.  

Графичен дизайн с Photoshop

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Мария Жекова

12.  

Съвременна икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

13.  

Системен анализ

за всички

доц. д-р Димчо Димов

14.  

Въведение в технологиите на блоковите вериги

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. Ирина Кръстева

15.  

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

16.  

Анализ на данни и изработване на интерактивни справки

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

17.  

Въведение в генеративната визуализация

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
ас. Виктор Матански

18.  

Блоково програмиране

за всички

доц. д-р Тодорка Глушкова

19.  

Платформена виртуализация

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Росен Христев

20.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

21.  

Сделки и интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. д-р Владимир Вълев

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за редовно обучение, учебна 2019/2020 година;
 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за задочно обучение, учебна 2019/2020 година;
 • Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика, учебна  2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие: в срок до 06.02.2019 г. (сряда) ръководителите на  катедри и щатните преподаватели по английски език да изпратят актуализирани заявки и преподавателите (щатни и хонорувани) по съответните дисциплини, във връзка с изготвяне разписанията за задочно обучение за Пролетния триместър, учебна 2018/2019 година. 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2019 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2019 година: за бакалавърските програми – 06, 07 юли 2019 г. и 05, 06 октомври 2019 г.; за магистърските програми – 29 юни 2019 г. и 28 септември 2019 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит за спец. „Физика и математика“ – 12.02.2019 г., 05.07.2019 г. и 20.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2019 г., за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян:

Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.

Членове:
1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
2. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов.
3. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през календарната 2019 г., за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян.

Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров.

Членове:
1. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов;
2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
3. Ас. Илияна Петрова Чакърова;
4. Ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;
5. Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян;
6. Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 09.07.2019 г. и  на 11.10.2019 г. от 11:00 ч.

РЕШЕНИЕ 9: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ учебни програми за следните 3 (три) квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Дизайн и изготвяне на сертификати и грамоти, с лектор гл. ас. д-р Десислава Войникова;
   
 • Създаване на постер с Adobe Spark, с лектор гл. ас. д-р Десислава Войникова;
   
 • G Suite за образованието, с лектор гл. ас. д-р Десислава Войникова.

РЕШЕНИЕ 10: ФС утвърди следните допълнителни избираеми дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2018/2019 г. по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... , : 

 • Уеб базирани среди за обучение – за ОИИТУ (за едногодишен и двугодишен период на обучение);
 • Създаване на динамични модели за визуализиране на учебно съдържание – за ОИИТУ (за едногодишен и двугодишен период на обучение) и  за ОИТП.

РЕШЕНИЕ 11: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини за магистърска специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“:

 • Уеб базирани среди за обучение – за едногодишен и двугодишен период на обучение;
 • Създаване на динамични модели за визуализиране на учебно съдържание – за едногодишен и двугодишен период на обучение;

РЕШЕНИЕ 12: ФС утвърди предложената от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ нова учебна програма за следната избираема дисциплина за магистърска специалност „Обучение по информационни технологии в прогимназията“:

 • Създаване на динамични модели за визуализиране на учебно съдържание.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложените актуализирани учебни програми за бакалавърските специалности  от следните катедри: от „Алгебра и геометрия“ – 29; от „Математически анализ“ – 42; от „Компютърна информатика“ – 45; от „Компютърни системи“ – 60; от „Компютърни технологии“ – 25; от „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 7 и 2 за ИД от магистърските програми.  

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: на основание чл.15. (4) от ППЗАСРБ и чл.21. (3) от ПРАСПУ да бъде освободен проф. д-р Михаил Михайлов Константинов от научно ръководство на Екатерина Борисова Мадамлиева, редовен докторант към катедра „Математически анализ", считано от 04.02.2019 г., поради служебна заетост.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни системи": съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник на мястото на доц. д-р Димчо Стойков Димов да бъде избран доц. д-р Александър Пламенов Пенев за научен ръководител на Мартин Георгиев Василев, редовен докторант към катедра "Компютърни системи".

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за следната промяна на темата на Ася Тодорова Тоскова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

от „Адаптиране на виртуално образователно пространство за учене през целия живот
на „Модели за самообучение и учене в областта на роботиката“.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следните предложения за:

 • трансформиране на 2 бройки за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения в 2 бройки за редовен докторант в сходна област на висше образование, т.е. бройката да бъде в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • трансформиране на 2 бройки за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика в 2 бройки за редовен докторант в сходна област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 18: ФС избра Пламена Иванова Марчева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ, към катедра „Математически анализ“.

РЕШЕНИЕ 19: ФС избра проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов и проф. д-р Андрей Иванов Захариев за научни ръководители на Пламена Иванова Марчева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“.

РЕШЕНИЕ 20: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Пламена Иванова Марчева: „Неподвижни точки и сходимост на итерационни методи за симултантна апроксимация на нули на полиноми.

РЕШЕНИЕ 21: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Пламена Иванова Марчева.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Пламена Иванова Марчева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ към катедра „Математически анализ“; с научни ръководители проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов и проф. д-р Андрей Иванов Захариев. 

РЕШЕНИЕ 23: ФС избра Мирослав Трендафилов Трънков за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 24: ФС избра доц. д-р Емил Николов Хаджиколев за научен ръководител на Мирослав Трендафилов Трънков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 25: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мирослав Трендафилов Трънков: „Моделиране на невронни мрежи за анализ на финансови данни“.

РЕШЕНИЕ 26: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мирослав Трендафилов Трънков.

РЕШЕНИЕ 27: ФС избра Костадин Георгиев Йотов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 28: ФС избра доц. д-р Емил Николов Хаджиколев за научен ръководител на Костадин Георгиев Йотов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 29: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Костадин Георгиев Йотов: „Моделиране на невро-кибернетична система за прогнозиране на потреблението на електрическата енергия“;

РЕШЕНИЕ 30: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Костадин Георгиев Йотов.

РЕШЕНИЕ 31: ФС избра Емил Тодоров Йончев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“; 

РЕШЕНИЕ 32: ФС избра доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева за научен ръководител на Емил Тодоров Йончев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 33: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Емил Тодоров Йончев: „Модел и система за електронно обучение, базирани на педагогически модели“;

РЕШЕНИЕ 34: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Емил Тодоров Йончев.

РЕШЕНИЕ 35: ФС избра Маргарита Василева Гочева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“; 

РЕШЕНИЕ 36: ФС избра доц. д-р Елена Петрова Сомова и доц. д-р Николай Маринов Касъклиев за научни ръководители на Маргарита Василева Гочева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 37: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Маргарита Василева Гочева: „Мобилни образователни игри за деца в предучилищна възраст и начален училищен етап“;

РЕШЕНИЕ 38: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Маргарита Василева Гочева.

РЕШЕНИЕ 39: ФС избра Николай Георгиев Ханджийски за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“; 

РЕШЕНИЕ 40: ФС избра доц. д-р Елена Петрова Сомова за научен ръководител на Николай Георгиев Ханджийски, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“. 

РЕШЕНИЕ 41: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Николай Георгиев Ханджийски: „Парсер за строеж на конкретни синтактични дървета чрез безконтекстни граматики“;

РЕШЕНИЕ 42: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Николай Георгиев Ханджийски. 

РЕШЕНИЕ 43: ФС избра Себиха Ахмедова Маданска за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 44: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Себиха Ахмедова Маданска, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“. 

РЕШЕНИЕ 45: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Себиха Ахмедова Маданска: „Семантично моделиране на българското културно-историческо наследство“.

РЕШЕНИЕ 46: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Себиха Ахмедова Маданска.

РЕШЕНИЕ 47: ФС избра Михаела Михайлова Мишева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 48: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Михаела Михайлова Мишева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 49: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Михаела Михайлова Мишева: „Адаптиране на ViPS за прецизно земеделие“.

РЕШЕНИЕ 50: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Михаела Михайлова Мишева.

РЕШЕНИЕ 51: ФС избра Кристиан Неделчев Милев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 52: ФС избра доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева за научен ръководител на Кристиан Неделчев Милев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 53: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Кристиан Неделчев Милев: „Интелигентен персонален туристически екскурзовод;

РЕШЕНИЕ 54: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Кристиан Неделчев Милев.

РЕШЕНИЕ 55: ФС избра Иван Димитров Вътов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 56: ФС избра доц. д-р Владимир Николаев Вълканов за научен ръководител на Иван Димитров Вътов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 57: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Иван Димитров Вътов: „Персонални асистенти в системи за приобщаващо обучение.

РЕШЕНИЕ 58: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Иван Димитров Вътов.

РЕШЕНИЕ 59: ФС избра Симеон Деков Монов за задочен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 60: ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов за научни ръководители на Симеон Деков Монов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 61: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Симеон Деков Монов: „Генериране на тестове за автоматично изпитване и оценяване.

РЕШЕНИЕ 62: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Симеон Деков Монов.

РЕШЕНИЕ 63: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Симеон Деков Монов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“, с научни ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов. 

РЕШЕНИЕ 64: ФС избра Светослав Колев Енчев за редовен докторант по: област на висше образо­вание по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 65: ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Светослав Колев Енчев, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 66: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Светослав Колев Енчев: „Дидактически технологии при обучение по спортни дейности за студенти.

РЕШЕНИЕ 67: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Светослав Колев Енчев;

РЕШЕНИЕ 68: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Светослав Колев Енчев, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по: област на висше образо­вание по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Софтуерни технологии“, с научни ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева. 

РЕШЕНИЕ 69: ФС избра Нели Николова Тодорова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 70: ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Нели Николова Тодорова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 71: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Нели Николова Тодорова: „Методически подходи за използване на образователни игри в обучението по „Компютърно моделиране““.

РЕШЕНИЕ 72: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Нели Николова Тодорова.

РЕШЕНИЕ 73: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Нели Николова Тодорова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров. 

РЕШЕНИЕ 74: ФС избра Деяна Йовкова Пейкова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 75: ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Деяна Йовкова Пейкова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 76: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Деяна Йовкова Пейкова: „Модел за обучение в училище чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката;

РЕШЕНИЕ 77: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Деяна Йовкова Пейкова.

РЕШЕНИЕ 78: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Деяна Йовкова Пейкова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров. 

РЕШЕНИЕ 79: ФС избра Наталия Димитрова Хубчева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;

РЕШЕНИЕ 80: ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Наталия Димитрова Хубчева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 81: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Наталия Димитрова Хубчева: „Методически подход за преподаване на „Блокчейн технологии“ в профилираната подготовка по информатика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 82: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Наталия Димитрова Хубчева.

РЕШЕНИЕ 83: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Наталия Димитрова Хубчева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров. 

РЕШЕНИЕ 84: ФС избра Мухарем Асанов Моллов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 85: ФС избра доц. д-р Генчо Димитров Стоицов за научен ръководител на Мухарем Асанов Моллов, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 86: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мухарем Асанов Моллов: „Организация на практическата работа по програмиране при обучението по професия „Приложен програмист““.

РЕШЕНИЕ 87: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мухарем Асанов Моллов.

РЕШЕНИЕ 88: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Мухарем Асанов Моллов, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител доц. д-р Генчо Димитров Стоицов. 

РЕШЕНИЕ 89: ФС избра Росен Димитров Вълчев за задочен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 90: ФС избра доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов за научен ръководител на Росен Димитров Вълчев, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 91: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Росен Димитров Вълчев: „Оценяване на дигиталните компетентности на обучаемите с интегрирани софтуерни системи“;

РЕШЕНИЕ 92: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Росен Димитров Вълчев.

РЕШЕНИЕ 93: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Росен Димитров Вълчев, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов . 

РЕШЕНИЕ 94: ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2018/2019:

 1. Доц. д-р Христо Паунов – с хорариум 180 часа в упражнения за водене на дисциплината „Право и правни информационни системи”, БИТ, 1 курс, задочно и редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 2. Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 120 часа в упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 3. Ангел Красимиров Генков (магистър) – с хорариум 420 часа в упражнения за водене на дисциплините „Разпределени приложения”, Информатика, 3 курс, водене на избираема дисциплина „Видеопродуциране“, редовно обучение, за изпитване на студенти;
 4. Силвия Георгиева Павлова (магистър)с хорариум 160 часа в упражнения за водене на избираемата дисциплина „Предприемачество в IT индустрията”, за всички специалности; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 5. Костадин Димитров Царев (магистър) – с хорариум 120 часа в упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, задочно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 6. Веселина Руменова Нанева (магистър) – с хорариум 160 часа в упражнения за водене на дисциплината „Администриране на динамични уеб системи”, СТД, 2 курс, задочно обучение; „Бизнес информационни системи”, СТД, 4 курс, редовно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 7. Иван Иванов Желев (магистър) – с хорариум 200 часа в упражнения за водене на дисциплината „Администриране на динамични уеб системи”, СТД, 2 курс, редовно обучение; „Информационни технологии в Интернет”, СТД, 4 курс, редовно и задочно обучение; „Бизнес информационни системи”, СТД, 4 курс, редовно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 8. Николай Атанасов Чочев (магистър) – с хорариум 260 часа за водене на лабораторни занятия по “Въведение в уеб програмирането” на 1. Курс МИИТ, водене на избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част“ за всички специалности, редовно и задочно обучение; изпитване на студенти;
 9. 9.   Проф. дмн Христо Илиев Семерджиев – с хорариум 100 часа за провеждане на избираема дисциплина (редовно и задочно) за зимния триместър Б на учебната 2018/19 година (двоен хонорар);
 10. Доц. д-р Златогор Борисов Минчев (ИИКТ и ИМИ на БАН, София) – с хорариум 120 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина Основи на сигурността в киберпространството за зимния Б триместър на учебната 2018/19 година, редовно обучение.
 11. Доц. д-р Христо Димов Димов (от ФФ на СУ) – с хорариум 270 часа в упр. за водене на избираема дисциплина, Есенен и Зимен триместър, редовно и задочно обучение, изпитване на студенти;
 12. Док-т Радослава Сашкова Терзиева (магистър) с хорариум 250 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплините „Вероятности и приложна статистика“, „Теория на игрите“ и „Теория на вероятностите и математическа статистика“, за зимния Б триместър на учебната 2018/19 година;
 13. Стефан Костадинов Тафков (магистър) – с хорариум 120 часа за водене на упр. по дисциплините към катедра „Компютърни системи“, Пролетен триместър;
 14. Благовест Атанасов Пижев (магистър) – с хорариум 120 часа за водене на упр. по дисциплината „Въведение в облачните технологии“, изпитване на студенти;
 15. Емил Тодоров Йончев (магистър) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения по дисциплината„Въведение в облачните технологии“, изпитване на студенти;
 16. Владислав Иванов Господинов (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на лекции по избираема дисциплинат „Въведение в Web програмирането с Java и Java Script“, редовно обучение;
 17. Илия Ангелов Илиев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на лекции по избираема дисциплина „Автоматизирано тестване с Java“, редовно обучение;
 18. Николай Стефанов Петков (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Въведение във Web програмирането с Java и Java Script“, редовно обучение;
 19. Надежда Недялкова Ангелова (магистър) – с хорариум 260 часа за водене на упражнения по дисциплината „Основи на графичния дизайн“ на 1. курс СТД, редовно и задочно обучение;
 20. Владимир Петров Вълев – с допълнителен хорариум 160 часа за водене на Избираеми дисциплини, редовно и задочно обучение, Пролетен триместър.

РЕШЕНИЕ 95: Проф. Илиев информира членовете на ФС за:

 • предстоящата институционална акредитация на ПУ: комисията ще заседава от 25.02.2019 до 01.03.2019 г.  (от понеделник до петък), което означава да се спазват учебните разписания, приемното време и да сме подготвени за проверка. За целта ръководителите на катедри е необходимо да сведат до знанието на всички членове от съответните катедри;
 • предстоящата акредитация по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (за бакалаври и магистри) и изготвяне на доклад, който ще се приеме през месец май 2019 г., материали ще се събират през месец април 2019 г.

РЕШЕНИЕ 96: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Коста Андреев Гъров за срок от 1 /една/ година, считано от 15.07.2019 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 97: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящата 48-ма Пролетна конференция на СМБ, от 1 до 5 април 2019 г., хотел Самоков, Боровец. Ще се командироват само членове на СМБ. Срокът за попълване на регистрационните карти е 25.02.2019 г. в Деканата. Членски внос – в Деканата на Гергана Колева. 

РЕШЕНИЕ 98: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“ за участие на членове от катедрата във Факултетните комисии: доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева да бъде член на Факултетната комисия по наука; гл. ас. д-р Христо Тошков Христов да бъде член на Факултетната комисия по акредитация.

РЕШЕНИЕ 99: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че следващото заседание на ФС ще е на 20.03.2019 г., на което ще се обявят всички конкурси за заемане на академични длъжности. 

РЕШЕНИЕ 100: Проф. Илиев направи следното съобщение: получено е дарение за офис столове. За целта е необходимо ръководителите на катедри да заявят в срок до 12:00 ч. на 01.02.2019 г. (петък) в Деканата брой столове по кабинети за нуждите на катедрата. 

РЕШЕНИЕ 101: ФС прие следното предложение: във връзка с приетите корекции на проекта за индивидуален отчет за научноизследователската дейност на преподавателя през 2018 г. (решение №39 на АС от 16.07.2018 г., Протокол №29) да бъде заплатена сумата от 2222,22 лв. (две хиляди двеста двадесет и два лева, двадесет и две стотинки) на следните преподаватели с над 800 точки от Факултета по математика и информатика:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
 2. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева;
 3. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова;
 4. Проф. д-р Антон Илиев Илиев;
 5. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
 6. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов;
 7. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев;
 8. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;
 9. Доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 102: Доц. Златанов информира членовете на ФС с особеностите при изготвяне на списъка за участие в научни журита към НАЦИД:изисква се пълно изписване на заглавията.  

РЕШЕНИЕ 103: ФС прие: всички преподаватели и служители, които имат неизползван годишен отпуск от предходни години да предвидят ползването му в дни извън графика на обучение на студентите. Всички са уведомени за размера на платения годишен отпуск и е необходимо всеки да се разпише в справките, получени от отдел „Управление на човешките ресурси“.   

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/ 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ