Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол № 35 / 12.12.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 35 / 12.12.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 35 / 12.12.2018 г. 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 12 декември 2018 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, док-т Веселина Руменова Тавкова, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов.
Редуцирани:  проф. д-р Христо Димитров Крушков – отпуск по болест, доц. д-р Веска Пенчева Нончева – в неплатен отпуск.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33; Отсъстващи – 3; Присъстващи – 30.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.  
 4. Разни.
 5. Изборна асистенти. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2018/2019 г. по професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:

1.  По направление 1.3 Педагогика на обучението по ...

МАГИСТРИ ОМУ 1 и ОМУ 2

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Системи уравнения

доц. Р. Маврова

доц. Д. Бойкина

първа група

2

А

Нестандартни методи в задачите по елементарна математика

проф. П. Рангелова

 

втора група

3

А

Извънкласна работа по математика

проф. П. Рангелова

първа група

4

А

Построителни задачи в планиметрията

доц. Р. Маврова

проф. В. Милушев

доц. Д. Бойкина

първа група

5

Б

Графичен  метод  и  приложения

проф. В. Милушев

доц. Д. Бойкина

втора група

6

Б

Методи и методика за съставяне на математически задачи

доц. Д. Бойкина

проф. В. Милушев

втора група

7

Б

Методи за решаване на нестандартни задачи

проф. П. Рангелова

 

втора група

 МАГИСТРИ ОИИТУ - 2 години (1 курс)

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Преподаване на основи на компютърното програмиране в училище

проф. Хр. Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова

втора група

2

Б

Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии

проф. К. Гъров

 

първа група


МАГИСТРИ ОИИТУ- 2 години (2 курс) И ОИИТУ - 1 година

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии

проф. К. Гъров

 

 

 МАГИСТРИ ОИТНУ И ОИТП

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Визуално програмиране в интернет

доц. Г. Стоицов

гл.ас.  И. Димитров

 

 

2

Б

Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание

доц. Г. Стоицов

гл.ас.  И. Димитров

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Системи уравнения

доц. Р. Маврова

доц. Д. Бойкина

първа група

2

А

Графичен  метод  и  приложения

проф. В. Милушев

доц. Д. Бойкина

втора група

3

А

Извънкласна работа по математика

проф. П. Рангелова

първа група

4

Б

Построителни задачи в планиметрията

доц. Р. Маврова

проф. В. Милушев

доц. Д. Бойкина

първа група

5

В

Методи и методика за съставяне на математически задачи

доц. Д. Бойкина

проф. В. Милушев

втора група

6

В

Методи за решаване на нестандартни задачи

проф. П. Рангелова

 

втора група

 КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИТ

ТРИМ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА

ЛЕКТОРИ

ГРУПА

1

А

Tестология

доц. Евг. Ангелова

 

първа група

2

А

Уеб базирани среди за обучение

Доц. Генчо Стоицов

втора група

3

А

Преподаване на проектиране и стилизиране на адаптивни уеб страници в училище

доц. Т. Терзиева

гл. ас. Христо Христов

втора група

4

Б

Методика за преподаване на компютърно моделиране в  началното училище

Гл. ас. д-р Т. Глушкова

първа група

5

В

Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии

проф. К. Гъров

 

втора група

6

В

Английски език за информационни технологии в училище

доц. И. Шотлеков

гл. ас. И. Иванова

Факултативна дисциплина


2.  
По направление 4.5 Математика и 4.6 Информатика и компютърни науки:

        Избираема дисциплина №1

 • Въведение в Интернет на нещата, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров; 
 • Когнитивна роботика, доц. Ася Стоянова-Дойчева, ас. Ася Тоскова; 
 • Въведение в технологиите на блоковите вериги, доц. Тодорка Глушкова, докт. Ирина Кръстева; 
 • Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения, доц. Владимир Вълканов, ас. Александър Петров;
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.
 • Изкуствени невронни мрежи и техните приложения, проф. Станимир Стоянов, Иван Павлов (АДАСТРА)
 • Въведение в Data Science, доц. Ася Стоянова-Дойчева, Николай Шопов (АДАСТРА) 
 • Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. д.м.н. Снежана Христова;
 • Методи за управление на логистични системи, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Анализ на икономически модели, проф. д-р Андрей Захариев;

        Избираема дисциплина №2

 • Приложения на Интернет на нещата, проф. Станимир Стоянов, доц. Катарина Василев (University of Copenhagen), ас. Пенчо Малинов
 • Въведение в машинното учене (Deep Learning), доц. Тодорка Глушкова, ас. Ася Тоскова
 • Приложения на блокови вериги, доц. Владимир Вълканов, докт. Михаил Петров;
 • Информационен мениджмънт, доц. Ася Стоянова-Дойчева, Захари Барбов (АДАСТРА);
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков;
 • Практически финансов мениджмънт, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Модели и средства за избор на инвестиционни решения, доц. д-р Анна Малинова;
 • Съвременни проблеми на качеството на софтуера, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, д-р Гордана Ракич (Университета в Нови сад).

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ учебни програми за следните квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Дигитална мултимедийна визуализация на учебно съдържание по чуждоезиково обучение;
 • Групова и екипна работа – различната мотивация на учениците и децата;
 • Иновативни методи при управление и развитие на човешките ресурси в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Проектно-базирано обучение - новата перспектива;
 • Интерактивни методи на преподаване.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие: в срок до 21.01.2019 г. да се предадат в Деканата актуализираните учебни програми за дисциплините от всички специалности (актуализират се по катедри учебните програми, поне в частта Литература да има източници от 2015 насам).

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ:  да бъде прекъсната докторантурата на Веселина Василева Карапеева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, за срок от 1 (една) година, считано от 01.01.2019 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 6: ФС утвърди следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2017/2018 година:
Председател : Доц. д-р Яна Атанасова Роланд.
Членове: 1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;
                2. Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.
Дата на изпита по английски език: 22.01.2019 г. от 9:00 ч. в 7-ма  и 10-та семинарна зала, Ректорат.
Обемът от задължителните за прочит и подготовка страници е 50.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие  и предлага да бъдат утвърдени от АС на ПУ предложенията (22 редовни и 7 задочни) от катедрите за прием на докторанти през учебната 2019/2020 година: (виж Приложение 1).

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Ангел Стоянов Ангелов, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от Висше училище по застраховане и финанси, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...  (Методика на обучението по информатика);

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

1) (резервен външен член) Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

2) (резервен вътрешен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на дисертационния труд на Ангел Стоянов Ангелов, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии “ да бъде на 20.02.2019 г. 

РЕШЕНИЕ 10: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия на редовно и задочно обучение и ментори за провеждане на практика по специалността през учебната 2018/2019 година:

1) Гл. ас. д-р Стоян Георгиев Златев – с хорариум 180 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити по дисциплината „Анализ на инвестиционни проекти“, 4. курс, БМ  и „Инвестиции и инвестиционни техники“, 3. курс, БМ, редовно обучение, Зимен триместър; (двоен хонорар);

2) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова  – с хорариум 180 часа за водене на часове по МОМ, ТПП, ППП, редовно обучение и участие в семестриални изпити; (двоен хонорар);  

3) Йоана Николаева Иванова – с хорариум 100 часа за водене на упр. по английски език на 1. курс СТД, задочно обучение;  

4) Росина Иванова Петрова (студентка, 3. курс СТД, Ф. № 1601681017) – с хорариум 40 часа за водене на упражнения по дисциплината „Геометричен дизайн”, 2. курс,спец. СТД, преглеждане на курсови работи и участие в провеждането на семестриални изпити;

5) Ивелина Петкова Атанасова (студентка 3. курс СТД, ф. № 1601681050)  – с хорариум 40 часа за часа за водене на упражнения по дисциплината „Геометричен дизайн”, 2. курс,спец. СТД, преглеждане на курсови работи и участие в провеждането на семестриални изпити;

6) Ангелина Костадинова Матева (студентка 3. курс СТД, ф. № 1601681053)  – с хорариум 40 часа за часа за водене на упражнения по дисциплината „Геометричен дизайн”, 2. курс,спец. СТД, преглеждане на курсови работи и участие в провеждането на семестриални изпити;

7) Ментори, провеждащи практика по специалността, редовно и задочно обучение:

 1. Тодор Христов Николов – с хорариум 180 часа в упр.
 2. Бойчо Илиев Илиев – с хорариум 180 часа в упр.
 3. Владислав Иванов Господинов – с хорариум 180 часа в упр.
 4. Страхил Нейков Нейков – с хорариум 180 часа в упр.
 5. Филипина Лозанова Грозданова – с хорариум 180 часа в упр.
 6. Гергана Пенчева Илиева – с хорариум 180 часа в упр.
 7. Николай Русев Русев – с хорариум 180 часа в упр.
 8. Женя Живкова Иванова – с хорариум 180 часа в упр.
 9. Ирина Пламенова Димитрова – с хорариум 180 часа в упр.
 10. Николай Георгиев Андонов – с хорариум 180 часа в упр.
 11. Антъни Тейсер – с хорариум 180 часа в упр.
 12. Георги Сергеев Литвиненко – с хорариум 180 часа в упр.
 13. Тодор Делчев Делчев – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от Факултетната комисия по наука:
Факултетът по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ взема отношение по минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности по професионални направления 4.5 и 4.6.

Подкрепяме становището на Факултета по математика и информатика при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Подкрепяме отпадането на делението на брой съавтори на научна публикация.

Предлагаме:

 1. Да се уточни какво се има предвид като понятие световноизвестни бази от данни с научна информация.
 2. Преформулиране на показател 3. Да стане
  3а) Хабилитационен труд – монография, или

3б) научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази от данни с научна информация.

 1. Да отпаднат четирите квартила (Q1, Q2, Q3, и Q4) в точки 4 и 7.
 2. По група от показатели В и Г показатели 4 и 7 да се променят:
 • Публикация в научни издания, монографии и колективни томове, реферирани и индексирани, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази от данни с научна информация да се точкуват с 20 точки
 • Добавя се още един показател в групи В и Г:
  Публикация в научни издания, монографии и колективни томове да се точкуват с 5 точки
 1. По група от показатели Д показател 11 се променят на:
 • Цитирания в научни издания, монографии и колективни томове, реферирани и индексирани, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази от данни с научна информация да се точкуват с 2* точки
 • Добавя се още един показател в група Д:
  Цитирания в научни издания, монографии, дисертации и колективни томове да се точкуват с 1* точки

При изчисляване на приноса на цитатите за професионални направления 4.5. и 4.6. да се умножават с еднакъв коефициент 3.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следното предложение от Факултетната комисия по наука: във връзка с Постановление № 90 на МС за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации Комисията по наука предлага докторантите, които заявят да участват в конкурса да бъдат класирани по Научни публикации, авторство на монографии и книги, доклади на конференции и участия в проекти според точките, които се използват при определяне на ДТВ наука във ФМИ при ПУ. Общият размер на отпуснатите пари за стипендии (13 000 лева) на ФМИ се разделя между всички участници, претеглени съобразно точките с които докторантът участва в конкурса. 

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие: в срок до 07.01.2019 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Зимния триместър на учебната 2018/2019 година. Предложенията да се изпратят  на следните имейли: nmileva@gmail.com, gerry.koleva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 14: Доц. Малинова направи следното съобщение: на януарския ФС, 2019 г. ще се гласуват избираемите за Пролетния триместър на учебната 2018/19 г., редовно и задочно обучение и е добре ръководителите на катедри да имат готовност с предложенията. 

РЕШЕНИЕ 15: Доц. Златанов информира членовете на ФС, че на 18.01.2018 г. и 19.01.2019  г. ще се проведат конкурсните изпити за прием на докторанти, на 22.01.2019 г. ще е изпитът по английски език. В края на януари 2019 г. ще е следващото заседание на ФС, на който ще се гласуват и темите на новоприетите докторанти, добре е да се помислят отсега. 

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие програма за писмен държавен изпит за магистърска специалност "Обучение по математика в училище" (2 г.) .

РЕШЕНИЕ 17: Проф. Илиев направи следните съобщения:

 • За КСК – за следващата 2019/2020 учебна година във Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се осъществи прием по специалностите: „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“, „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Софтуерно инженерство“, „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ – всички за образователно-квалификационната степен „бакалавър“; приемът ще е както за учебната 2018/2019 година, само за спец. МИИТ ще е 30 души, а не 15;
 • Всички ръководители след ФС да заповядат на 14.12.2018 г. (петък) в 13:00 ч. в Деканата за получаване на коледни торбички за всички щатни, за редовните докторанти календар на ФМИ за 2019 година;
 • Следващото заседание на ФС на ФМИ ще е на края на януари 2019 г. (сряда) от 13:00 ч.;
 • ДТВ – получено е ноември; 560 лв. на всеки щатен (на пълен щат), включено е участие във ФС, АС, защитили докторанти и др.
 • Пожелания за здраве, щастие, късмет и весели Коледни и Новогодишни празници.

РЕШЕНИЕ 18: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ Атанас Василев Илчев на академичната длъжност “асистент” на пълен щат за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра “Математически анализ” на Факултета по математика и информатика, считано от 01.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ 19: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ Ирина Красимирова Кръстева на академичната длъжност “асистент” на пълен щат за срок от 4 (четири) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Компютърни системи” на Факултета по математика и информатика, считано от 01.01.2019 г.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/ 

Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ