Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2018 Протокол № 9 / 05.10.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 / 05.10.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 9 / 05.10.2018 г.

Днес, 05.10.2018г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, проф. Тотков

Отсъстващи: доц. Хаджиколева (на учебни занятия)

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Комисии.
 3. Разни.

Решения:

 

1. По т. 1 КС реши относно състава на комисия за провеждане на изпита (докторантски минимум) на  докторанти в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) да предложи комисия в състав:

 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова – председател;
 • Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева;
 • Доц. д-р Светослав Христосов Енков.

 

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

2.  По т. 1 КС прие предложените конспекти за изпита  (докторантски минимум) на докторанти (както следва) в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки):

 • Мария Руменова Гачкова (редовен докторант);
 • Мартин Викторов Такев (редовен докторант);
 • Неделчо Андонов Андонов (редовен докторант).

 

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

3. По т. 1 КС реши изпитът (докторантски минимум) в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки) да се проведе от 9:00 ч. на 16.11.2018 г. в каб. 361 (Ректорат).

 

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

4. По т. 2 във връзка с представляването на катедра „Компютърна информатика” във факултетските комисии, на КС бяха обсъдени и приети следните предложения за промяна на членове в съответните комисии на ФМИ:

 • Комисия по наука – доц. д-р Елена Сомова (вместо проф. дмн Георги Тотков);
 • Комисия по акредитация – доц. д-р Светослав Енков (вместо доц. д-р Емил Хаджиколев).

 

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

5. По т. 3 КС прие на Факултетен съвет да бъде предложено като хонорувани преподаватели във ФМИ през 2018/19 учебна година да бъдат утвърдени:

 • Милен Пламенов Близнаков (докторант) с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина;
 • Мария Минева Жекова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2;
 • Мария Руменова Гачкова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси;
 • Мартин Викторов Такев (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Дизайн на приложения за мобилни устройства;
 • Тони Пламенов Каравасилев (докторант) с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини;
 • Слави Станчев Глухов (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Операционни системи;
 • Стоян Петев Атанасов (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране с PHP и MySQL;
 • Неделчо Андонов Андонов (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2;
 • Мария Тодорова Христозова-Дочева (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Информационни технологии;
 • Денислав Иванов Лефтеров (докторант) с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина;
 • Емил Ангелов Ангелов (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране;
 • Георги Христов Палешников (докторант) с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина;
 • Светлозар Маринов Гледачев (GSM: 0888626393) с хорариум 460 часа за водене на избираеми дисциплини;
 • Д-р Тодор Минков Рачовски (програмист) с хорариум 360 часа за водене на упражнения по Мобилни приложения и Програмиране на приложения за мобилни устройства;
 • Здравко Николаев Вангелов (магистър спец. „Мултимедия и виртуална реалност“) с хорариум 50 часа за водене на избираема дисциплина "3D моделиране с Maya".

 

Гласували 8, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 1

 

6. По т. 3 КС реши да предложи на ФС да гласува възстановяване на докторантурата на Неделчо Андонов Андонов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, считано от 01.11.2018 г. въз основа на подадена молба от докторанта.

 

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

7.  По т. 3 КС реши да избере за протоколчик гл. ас.  д-р Георги Пашев.

 

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

05.10.2018 г. Ръководител на катедра:                                
  (доц. д-р Е. Сомова)
   
  Протоколирал:                                
  (гл. ас. д-р Г. Пашев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ