Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2017/2018 учебна година Протокол № 10 - 2017/2018 - 11.07.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 - 2017/2018 - 11.07.2018 г.

Протокол № 10 – 2017/2018

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 11.07.2018 г.

 

Днес, 11.07.2018 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова,  проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Мая Стоева, проф. д.р Асен Рахнев, , aс. Георги Спасов, доц. д-р Анна Малинова

Отсъстващи: гл.ас. д-р Мария Василева и доц. д-р Николай Павлов

Приет бе следният дневен ред:

  1. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „доцент“ към катедрата.
  2. Учебни.
  3. Кадрови - предложение за назначаване на академична длъжност „асистент“.
  4. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

По първа точка

  1. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 25 от ЗРАСРБ и чл. 68 (1) и (2) от ПРАСПУ, за потенциални членове на състава на научното жури за провеждане на избор на доцент по обявения в ДВ, брой 33 от 17.04.2018 г., по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика (Изкуствен интелект):

Външни за Пловдивски университет членове:
1) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

2) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и инфор­матика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

3) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; профе­сионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

Вътрешни за Пловдивски университет членове:
4) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилен­дарски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компю­търни науки; научна специалност: Информатика;

5) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

6) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

7) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ПУ „П. Хилендарски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направ­ление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

 

Резервни членове:
Външни за Пловдивски университет:
8) (Резервен) Доц. д-р Георги Теохаров Тупаров – от НБУ; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; профе­сионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност:  Информатика;

Вътрешни за Пловдивски университет членове:
9) (Резервен) Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика.

По втора точка

2. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да бъдат приети разработените учебни програми за обучение на студенти в бакалавърски програми, за които катедрата е отговорна, както следва:

  •  Избираема дисциплина, Разработка на игри в C++ Unreal Engine 4, редовно обучение.

 

По трета точка

3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да одобри предложението да се назначи магистър Веселин Николаев Кюркчиев на длъжността „асистент“ на трудов договор за срок от две години по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика към катедра „Компютърни технологии“, на непълен щат.

4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да одобри предложението да се назначи магистър Виктор Пламенов Матански на длъжността „асистент“ на трудов договор за срок от две години по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика към катедра „Компютърни технологии“, на непълен щат.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

11.07.2018 г.                                                                        Протоколчик /п/

гр. Пловдив                                                                         /гл. аc. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:/п/

/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ