Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 53 / 04.07.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 53 / 04.07.2018

ПРОТОКОЛ № 53 / 04.07.2018

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  

Днес, 4 юли 2018 г. (сряда) от 14:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Уточняване дневния ред на ФС за 11.07.2018 г.
 2. Разни.

  

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ, който ще се проведе на 11.07.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Научни.
 4. Акредитация.
 5. Хонорувани.
 6. Разни.
 7. Назначаване на асистенти.

 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: на ФС на 11.07.2018 г. да се гласуват научните журита за двата конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”; научното жури и дата на защита за присъждане на ОНС „доктор” на докторант Галя Шивачева.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение от Факултетната комисия по наука за утвърждаване от ФС и АС:, което ще е в сила от учебната 2017/2018 година: при отчитане в края на учебната година, след попълване на индивидуалния план за работа да се заплаща за:

 1. От проекта за индивидуален отчет за научноизследователската дейност на преподавателите през 2018 г. да отпаднат следните дейности – с № №1, №8, №12-16. В дейност №7 отпада „друго участие /изброяват се/“ и в дейност №9 отпада „заявка“.
 2. Освен 20 000 лв. на факултет, да бъдат отпуснати допълнителни 20%, които да бъдат използвани за финансиране на научни резултати на млади учени.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 11.07.2018 г. (сряда) от 12:00 ч. 

 

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика


Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ