Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 50 / 18.04.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 50 / 18.04.2018

ПРОТОКОЛ № 50/ 18.04.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 18 април 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Анна Малинова – в болнични.


 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ:

 1. Учебни.
  •  Избираеми дисциплини за Есенния триместър на уч. 2018/2019 г. – в срок до 16.05.2018 г.; 
  •   Акредитация по 1.3. за ПУ;
  •  Учебни програми;
  •  Разпределение на часовете по специалности за уч. 2018/2019 (+3СИ) - в срок до 25.04.2018 г.
  •  Комисия за Практико-приложен ДИ на спец. МИ и ИТМОМ във Филиала на ПУ - гр. Смолян.
 2. Докторанти.
  • Дати за защита на: Маргарита Атанасова, Кирина Бойкова, Валя Арнаудова;
  • Отчети.
 3. Отчети на Факултетни комисии.
  • отчет на Факултетната комисия по акредитация;
  • отчет на Факултетната комисия по качество;
  • отчет на Факултетната комисия по атестация;
  • отчет на Факултетната комисия по етика.
 4. Хонорувани.
  • преподаватели;
  • ментори;
  • във Филиал на ПУ, гр. Смолян.
 5. Разни. (АИ) 
  • заглавие на списанието на ФМИ;
  • доклад от ръководител катедра за спазване на специфичните изисквания за заемане на академични длъжности;
  • КСК – дати (Математика – 4 юни и 4 юли; Информатика –5 юни и 2 юли; комисии за преглеждане Председатели: юни – доц. Б. Златанов и доц. А. Голев; юли – доц. М. Теофилова, доц. А. Малинова;
  • ДТВ - ;
  • Промоция – информация и благодарности на всички Председатели на комисии, гл. ас. д-р Кремена  Стефанова и др.;
  • Научни журита за „главни асистенти” – 30.05.2018; за „доцент” и „професор” – 11.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие:  отлага се за следващия ФС приемането на  новите учебни програми за 3. курс на спец. „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър“.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следния състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през календарната 2019 г., за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян. 
Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров.
Членове: 1. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов;
2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
3. Ас. Илияна Петрова Чакърова;
4. Ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;
5. Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян;
6. Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.
РЕШЕНИЕ 4: Доц. Шотлеков запозна членовете на ДС за състоялия се на 14 и 15 април семинар по Еразъм+ с отделните представители от факултети, на който са дискутирани възможностите за студентски мобилности, студентски практики/стажове в чужбина, сътрудничество с университети от държави извън ЕС по КА107, проекти за повишаване на капацитета (Capacity Building). Доц. Шотлеков апелира за популяризиране сред студентите и докторантите тази възможност за участие, предвид повтарящата се препоръка от предишната акредитация. Сроковете са:

 • студентски мобилности – срок за прием на документи:  24.04.2018. Събеседване с кандидатите: 25.04.2018 от 12:00 ч., в 345.;
 • студентски практики/стажове в чужбина – желаещите кандидати да се обърнат към доц. Шотлеков на имейл: shotlekov@gmail.com. Кандидатства се директно в отдел „Международна сътрудничество“ на ПУ, а не както досега в АПАО (Асоциация за подпомагане на академичната общност);
 • сътрудничество с университети от държави извън ЕС по КА107 – до месец октомври всички идейни предложения за проекти през следващата година да се изпратят до мен на следния  имейл shotlekov@gmail.com. Следва обединяване на кандидатурите в отдел „Международно сътрудничество“, след което се разработва окончателният вариант на предложението за проект. Всички проекти от ПУ се подават електронно в един-единствен формуляр от оторизиран служител на Отдел „Международна сътрудничество“ и не може както в предишни години да се чака последният момент. Сроковете на Отдел „Международно сътрудничество“ са преди официалните поради технологичното време, което се изисква, за да се обединят кандидатурите на принципа 1 партньорска държава – 1 кандидатура от ПУ;
 • проекти за повишаване на капацитета (Capacity Building) – „новият ТЕМПУС“ . Продължителност 2 или 3 год. за минимум 500000 евро и максимум 1 млн евро. Авансовото плащане е 50% от общата сума, след 1,5 год. - още 40% . Документацията не е толкова огромна както при други проекти. В ПУ вече има 3-годишен проект с Йордания и предстои с Китай.
  Тези проекти предлагат възможности за ефективни бакалавърски/магистърски/докторски програми, а работата по тях е (добре) заплатена.

РЕШЕНИЕ 5: Доц. Шотлеков запозна Деканското ръководство за това, че е закупена от ПУ C.students платформа за борба с плагиатството. Софтуерът, използван в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” е предназначен технически да подпомага взимането на информирано решение относно плагиатство. Системата може да се ползва на адрес: https://students.uni-plovdiv.net (регистрацията е като във „Фокус”) или да се интегрира в Moodle

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: на 30.04.2018 г. да се проведе извънреден ФС в делови порядък, на който да се гласува научно жури и дата за защита на Дамян Митев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ