Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2018 Протокол № 5 / 11.04.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 11.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 5 / 11.04.2018 г.

Днес, 11.04.2018г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Присъстващи:

проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Хаджиколева, доц. Енков, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, ас. Хоптериев и ас. Иванов.

Отсъстващи:

доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев – в час.

Дневен ред:

1.  Хонорувани.

2.  Разпределение на часовете за учебна 2018/2019.

3.  Разни.

Решения:

1.  По т. 1, КС предлага на ФС да избере за хоноруван преподавател за учебната 2017/2018 година:

  • Владимир Хариев Цветков (студент 4 курс, спец. БИТ) – с хорариум 50 часа за водене на упражнения по „Моделиране и управление на бизнес процеси“.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

2.  По т. 2 беше обсъдено разпределението на часовете за учебната 2018/2019.

3.  По т. 3, КС прие новите учебни програми на дисциплината „Мобилни приложения” за специалност „Софтуерно инженерство”, редовно и задочно обучение.

Гласували 8, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 1

4.  По т. 3, КС прие състав на комисия за провеждане на изпита на кандидати за докторанти в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки):

  • Доц. д-р Ангел Голев;
  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков;
  • Доц. д-р Светослав Христосов Енков.

 

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

5.  Докторант Галя Илиева Шивачева е готова за предзащита, според мнението на научния ръководител проф. дмн Г. Тотков.

 

 

 

11.04.2018 г.                                                  

Ръководител на катедра:

(доц. д-р Е. Сомова)

Протоколирал:

 (доц. д-р С. Хаджиколева)

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ