Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол №26 / 21.03.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №26 / 21.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 26 / 21.03.2018 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 21 март 2018 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова (в болнични, редуцирана), док-т Василка Димова Събева.

Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 33; Отсъстващи – 1.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Общо събрание на ФМИ.

2) Докторанти. 

3) Отчети на факултетни комисии.

4) Хонорувани.

5) Разни.

6) Избор на асистенти.

 

РЕШЕНИЕ 1: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящото Общо събрание на Факултета по математика и информатика, което ще се проведе на 11.04.2018 г. (сряда) от 13:00 ч. до 15:00 във 2. аула.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие следното предложение за структура на Общото събрание на Факултета по математика и информатика на 11.04.2018 г.: списъчен състав – 114 души, от които:

80 души академичен състав =70,17% от състава;

12 души помощен и административен персонал=10,33% от състава на ОС;

22 студенти и докторанти=19,30% от състава на ОС. 

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ на 11 април 2018 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Нина Георгиева Игнатова;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Боян Георгиев Златанов и членове: доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов; доц. д-р Емил Николов Хаджиколев; гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова; гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова; гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов; гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов; гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов; гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков; ас. Кирил Иванов Иванов; инф. д-р Стоян Николов Черешаров; сист. админ. Ангел Василев Урилски.
 • комисия за тайно гласуване (15 души) – с председател доц. д-р Ангел Атанасов Голев и членове: доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева; доц. д-р Веска Пенчева Нончева; доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев; доц. д-р Елена Петрова Сомова; доц. д-р Николай Маринов Касъклиев; доц. д-р Стефка Йорданова Анева; доц. д-р Теменужка Пенева Пенева; доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева; доц. д-р Христо Стефанов Кискинов; гл. ас. д-р Асен Христов Христов; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков; гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова; ръководител УКЗ Тодор Георгиев Чаушев.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следните предложения до ОС на ФМИ за актуализиране състава на ФС: номинира  

   доц. д-р Генчо Димитров Стоицов (на мястото на прф. дмн Петко Димитров Пройнов);

   док-т Веселина Руменова Тавкова (на мястото на Василка Димова Събева).

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение до ОС на ФМИ за номиниране на редовен докторант за участие в Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: Веселина Руменова Тавкова (на мястото на Василка Димова Събева).

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ива Тодорова Йончева-Найденова, докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ива Тодорова Йончева-Найденова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Мария Добрева Добрева-Георгиева, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Добрева Добрева-Георгиева за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Приложна математика и моделиране": на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Мария Добрева Добрева-Георгиева, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Василка Димова Събева, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Василка Димова Събева за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 13:  ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Приложна математика и моделиране": на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Василка Димова Събева, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Венелин Васков Вълков, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Венелин Васков Вълков за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Приложна математика и моделиране": на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Венелин Васков Вълков, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Радослава Сашкова Терзиева, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. дмн Снежана Георгиева Христова.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Радослава Сашкова Терзиева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Красимира Брайкова Иванова, докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. дмн Снежана Георгиева Христова.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Красимира Брайкова Иванова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Теодора Запрянова Панайотова, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Теодора Запрянова Панайотова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Теодора Запрянова Панайотова, считано от 01.03.2018 г.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие отчета за третатагодина от подготовката на Галя Илиева Шивачева, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Галя Илиева Шивачева за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мартин Викторов Такев, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Елена Петрова Сомова и проф. д-р Мигел Естебан Родригес.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Мартин Викторов Такев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 28: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Неделчо Андонов Андонов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Милен Пламенов Близнаков за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мария Руменова Гачкова, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Елена Петрова Сомова.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Мария Руменова Гачкова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Тони Пламенов Каравасилев, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Елена Петрова Сомова и доц. д-р Светослав Христосов Енков.

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Тони Пламенов Каравасилев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Стоян Петев Атанасов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева.

РЕШЕНИЕ 35: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Стоян Петев Атанасов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 36: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мария Минева Жекова, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 37: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Мария Минева Жекова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Слави Станчев Глухов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 39: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Слави Станчев Глухов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 40: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Нина Станчева Станчева, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

РЕШЕНИЕ 41: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Нина Станчева Станчева за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 42: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Нина Станчева Станчева, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 43: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Ася Тодорова Тоскова, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 44: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ася Тодорова Тоскова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 45: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Борислав Борисов Тотков, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и проф. д-р Иван Ганчев Иванов.

РЕШЕНИЕ 46: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Борислав Борисов Тотков за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 47: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Боян Богомилов Костов, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и проф. д-р Иван Ганчев Иванов.

РЕШЕНИЕ 48: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) Боян Богомилов Костов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 49: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Георги Илиев Георгиев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

РЕШЕНИЕ 50: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) Георги Илиев Георгиев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 51: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Желян Иванов Гуглев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 52: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Желян Иванов Гуглев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 53: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Йордан Георгиев Тодоров, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 54: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Йордан Георгиев Тодоров за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 55: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Любляна Атанасова Благоева, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 56: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Любляна Атанасова Благоева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 57: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мария Кръстанова Митева, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

РЕШЕНИЕ 58: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Кръстанова Митева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 59: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мартин Георгиев Василев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Димчо Стойков Димов.

РЕШЕНИЕ 60: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мартин Георгиев Василев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 61: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Андрей Петров Петров, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 62: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Андрей Петров Петров за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 63: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Димитър Георгиев Христов, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 64: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Димитър Георгиев Христов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 65: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Георги Василев Пенчев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 66: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Василев Пенчев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 67: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Дритан Дервиши, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 68: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) Дритан Дервиши за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 69: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Чавдар Петров Кулин, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

РЕШЕНИЕ 70: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) Чавдар Петров Кулин за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 71: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Чавдар Петров Кулин, считано от 16.02.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 72: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Георги Илийчев Илиев, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Ангел Атанасов Голев и проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев.

РЕШЕНИЕ 73: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  Георги Илийчев Илиев за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 74: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Георги Илийчев Илиев, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 75: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Виктор Пламенов Матански, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Антон Илиев Илиев.

РЕШЕНИЕ 76: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Виктор Пламенов Матански за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 77: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Виктор Пламенов Матански, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 78: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Павел Александров Кюркчиев, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Антон Илиев Илиев.

РЕШЕНИЕ 79: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Павел Александров Кюркчиев за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 80: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Павел Александров Кюркчиев, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 81: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Анатоли Веселинов Карабов, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 82: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Анатоли Веселинов Карабов за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 83: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Анатоли Веселинов Карабов, считано от 24.01.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 84: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мария Добринова Добрева, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 85: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  Мария Добринова Добрева за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 86: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Веселина Василева Карапеева, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 87: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Веселина Василева Карапеева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 88: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Петьо Цветанов Павлов, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 89: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Петьо Цветанов Павлов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 90: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Хасан Шюкрю Гюлюстан, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Антон Илиев Илиев и доц. д-р Светослав Христосов Енков.

РЕШЕНИЕ 91: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Хасан Шюкрю Гюлюстан за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 92: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Теодора Петрова Гарджева, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 93: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Теодора Петрова Гарджева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 94: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мария Викторова Малинова, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Ангел Атанасов Голев.

РЕШЕНИЕ 95: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Викторова Малинова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 96: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Димитър Маринов Николов, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 97: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Димитър Маринов Николов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 98: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Стелиана Тилчева Чиликова, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Евгения Делчева Ангелова;

РЕШЕНИЕ 99: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стелиана Тилчева Чиликова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 100: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Маргарита Теохарова Спирова, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева;

РЕШЕНИЕ 101: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Маргарита Теохарова Спирова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 102: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Ангел Стоянов Ангелов, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров;

РЕШЕНИЕ 103: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ангел Стоянов Ангелов за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 104: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Ангел Стоянов Ангелов, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 105: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Кирина Димитрова Бойкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.

РЕШЕНИЕ 106: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Кирина Димитрова Бойкова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 107: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Кирина Димитрова Бойкова, считано от 18.03.2018 г.

РЕШЕНИЕ 108: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Ламбри Йовков Йовков, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 109: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ламбри Йовков Йовков за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 110: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Ламбри Йовков Йовков, считано от 01.03.2018 г. 

РЕШЕНИЕ 111: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Костадин Димитров Царев, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.

РЕШЕНИЕ 112: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Костадин Димитров Царев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 113: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Детелина Сергеева Милкотева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.

РЕШЕНИЕ 114: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) Детелина Сергеева Милкотева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 115: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Соня Кирилова Заимова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.

РЕШЕНИЕ 116: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) Соня Кирилова Заимова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 117: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ивелина Венкова Велчева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 118: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ивелина Венкова Велчева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 119: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Румяна Иванова Карадимитрова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева.

РЕШЕНИЕ 120: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Румяна Иванова Карадимитрова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 121: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Стефан Димитров Ставрев, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 122: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стефан Димитров Ставрев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 123: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Светослав Иванов Чонков, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Христо Димитров Крушков.

РЕШЕНИЕ 124: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) Светослав Иванов Чонков за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 125: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Костадин Емилов Цветанов, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Христо Димитров Крушков.

РЕШЕНИЕ 127: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) Костадин Емилов Цветанов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 128: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ:  да бъде прекъсната докторантурата на Петя Цветанова Василева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, за срок от 1 (една) година, считано от 01.04.2018 г., поради майчинство.     

РЕШЕНИЕ 129: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Мая Пламенова Стоименова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д.т.н. Иван Томов Димов – от Институт по Информационни и комуникационни технологии (ИИКТ), БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

2)  Проф. д-р Михаил Димов Тодоров – от Технически университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

3)  Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева – от  Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Разград, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

2)   Проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Резервни членове:

1)   (резервен външен член) доц. д-р Ирена Милкова Иванова – от Аграрен университет, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

2) (резервен вътрешен член) доц. д-р Христина Николова Кулина – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

РЕШЕНИЕ 130: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: защитата на дисертационния труд на Мая Пламенова Стоименова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ да бъде на 15.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ 131: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Маргарита Христова Атанасова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“:

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

1)   Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)  Доц. д-р Георги Теохаров Тупаров – от НБУ; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки ( Информатика);

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

1)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2) Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1) (външен) Проф. д-р Кольо Златанов Онков – от Аграрен университет, Пловдив, област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) (вътрешен) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Инфор­матика и компютърни науки (Информатика). 

РЕШЕНИЕ 132: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“:

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

1) Проф. дпн Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)  Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от НБУ, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика);

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

1) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

1) (външен) доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от Русенски университет „Ангел Кънчев“; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2) (вътрешен) Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 133: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Кирина Димитрова Бойкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)  Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика).

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий  Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

 Резервни членове:

1)  (резервен външен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев”, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

2)  (резервен вътрешен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии). 

РЕШЕНИЕ 134: ФС прие отчета на Факултетната комисия по наука за периода: 10 октомври 2017 г. – 21 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ 135: ФС избра следните хонорувани преподаватели и ментори за Пролетния триместър на учебната 2017/2018 год.:

1. Гл. ас. д-р Стоян Георгиев Златев – с хорариум 100 часа за водене на часове по дисциплината „Инвестиции и инвестиционни техники“, 3. Курс БМ, Пролетен триместър (двоен хонорар);

2. Гл. ас. д-р Христо Манчев Манев – с хорариум 120 часа за водене на лекции и сем. упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на изпити по дисциплината „Диференциална геометрия“ на спец. Математика, Пролетен триместър;

3. Доц. д-р Иван Младенов Соколов (ЕВУИМ) – с хорариум 130 часа упражнения за водене на дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение и изпитване на студенти по изброените дисциплини;

4. Маргарита Христова Атанасова (магистър) – с хорариум 80 часа упражнения за водене на дисциплината „Уеб дизайн”, БИТ, 3 курс, редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;

5. Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 200 часа упражнения за водене на дисциплината „Бизнес информационни системи”, БИТ, 4 курс, редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини и за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Компютърни системи“;

6. Стелиана Тилчева Чиликова (магистър) – с хорариум 40 часа упражнения за водене на дисциплината „Бизнес информационни системи”, БИТ, 4 курс, редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;

7. Хасан Шюкрю Гюлюстан (магистър) – с хорариум 100 часа упражнения за водене на дисциплината „Бизнес информационни системи”, БИТ, 4 курс, задочно обучение; „ООП“, СТД, 1 курс и за изпитване на студенти по изброените дисциплини).

8. Георги Димчев Спасов (магистър) – с хорариум 50 часа упражнения за водене на дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране”, СИ, 1 курс, задочно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;

9. Виктор Пламенов Матански (магистър) – с хорариум 180 часа упражнения за водене на дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране”, СИ, 1 курс, редовно и задочно обучение, БИТ, 1 курс, редовно; ООП, Софтуерно инженерство, 1 курс, редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;

10.  Мария Добринова Добрева (магистър) – с хорариум 120 часа упражнения за водене на дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране”, СТД, 1 курс, задочно обучение, Софтуерно инженерство, 1 курс, редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;

11.  Момчил Костадинов Момчилов - с хорариум 120 часа упражнения за водене на дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране”, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;

12.  Владимир Хариев Цветков (студент 4 курс, спец. БИТ) – с хорариум 60 часа за водене на упражнения по „Моделиране и управление на бизнес процеси“;

13.  Иван Владимиров Марков (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране на мобилни приложения“, редовно обучение;

14.  Мария Минева Жекова (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина, редовно и задочно обучение, за изпитване на студенти;

15. Ива Тодорова Найденова (магистър) – с хорариум 60 часа за водене на упр. по дисциплината „Математически анализ 2“, 1.курс МИИТ и ИТМОМ и за изпитване на студенти;

16. Димитър Васков Фиданов (магистър) – с хорариум 60 часа за водене на упражнения по дисциплината „Приложна математика“, на 1. Курс БИТ, задочно обучение през Пролетния триместър;

17.  Желян Иванов Гуглев (магистър)  – с хорариум 160 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Компютърни системи“ през Пролетния триместър, редовно обучение;

18. Константин Николаев Русев (магистър)  – с хорариум 160 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Компютърни системи“ през Пролетния триместър, редовно обучение;

19.  Йордан Иванов Вачков (магистър)  – с хорариум 160 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Компютърни системи“ през Пролетния триместър, редовно обучение;

20. Елисавета Атанасова Пенкова (магистър) – с хорариум 160 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Компютърни системи“ през Пролетния триместър, редовно обучение;

21. Радостина Валентинова Стоилова – с хорариум  200 часа в упр. за водене на избираема дисциплина през Зимен триместър, редовно обучение;

22. Мария Минева Жекова – с хорариум 200 часа в упр. за водене на избираема дисциплина през Зимен триместър, редовно обучение;

23. Мадлен Костадинова Стойчева – с хорариум 200 часа в упр. за водене на избираема дисциплина през Зимен триместър, редовно обучение;

24. Илиан Руменов Иванов – с хорариум 200 часа в упр. за водене на избираема дисциплина през Зимен триместър, редовно обучение;

25.  Тодор Иванов – с хорариум 200 часа в упр. за водене на избираема дисциплина през Зимен триместър, редовно обучение;

26.  Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов – с хорариум 160 часа в упр. за водене на избираема дисциплина през Зимен триместър, редовно обучение (двоен хонорар);

27.  Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – с хорариум 160 часа в упр. за водене на избираема дисциплина през Зимен триместър, редовно обучение (двоен хонорар);

28.  Силвия Георгиева Павлова – с хорариум 160 часа в упр. за водене на избираема дисциплина през Зимен триместър, редовно обучение;

29.  Ментори, провеждащи практика и стаж по специалността, редовно и задочно обучение:

 1. Анка Радева Карагьозова – с хорариум 180 часа в упр.;
 2. Кирил Стефанов Джагалов– с хорариум 180 часа в упр.;
 3. Виктор Русенов Пелтеков– с хорариум 180 часа в упр.;
 4. Йорданка Василева Аврамова – с хорариум 180 часа в упр.;
 5. Александър Божидаров Димитров – с хорариум 180 часа в упр.;
 6. Чудомир Иванов Делчев – с хорариум 180 часа в упр.;
 7. Николай Тодоров Николов – с хорариум 180 часа в упр.;
 8. Орхан Алилов Гавазов – с хорариум 180 часа в упр.;
 9. Георги Неделчев Търкаланов – с хорариум 180 часа в упр.;
 10. Василка Димитрова Йоргова – с хорариум 180 часа в упр.;
 11. Хасан Керим Юсеин – с хорариум 180 часа в упр.;
 12. Ростислав Алексеев Минев – с хорариум 180 часа в упр.;
 13. Даниела Делчева Сталева – с хорариум 180 часа в упр.;
 14. Неше Неджахтин Йозтюрк – с хорариум 180 часа в упр.;
 15. Минко Симеонов Василев – с хорариум 180 часа в упр.;
 16. Симеон Илиев Балабанов – с хорариум 180 часа в упр.;
 17. Миланка Христова Банкова – с хорариум 180 часа в упр.;
 18. Славка Кънчева Пеева – с хорариум 180 часа в упр.;
 19. Мартин Боянов Даскалов – с хорариум 180 часа в упр.;
 20.  Ивайло Делчев Стоянов – с хорариум 180 часа в упр.;
 21. Мария Тошкова Водева – с хорариум 180 часа в упр. 

РЕШЕНИЕ 136: ФС прие предложението: проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева да бъде включена в ПК по природни науки, математика и информатика. Същата отговаря на следните общи изисквания:

 • академичен и професионален опит, престиж като учен и преподавател;
 • организационно-управленски опит в ръководството на висшето училище или негови  основни звена;
 • опит в процедури за вътрешно и външно оценяване на системите за управление и качеството на обучение на висшите училища;
 • познаване на нормативната база, регламентираща дейността на висшите училища (научните организации) и акредитационната практика на НАОА;
 • международни контакти и участия в международни проекти;
 • професионален опит, гарантиращ активно сътрудничество с висши училища и научни организации в помощ на индустрията;
 • да има качества за работа в екип и да спазва изискванията за обективност и конфиденциалност.

РЕШЕНИЕ 137: ФС прие следното становище на Факултета по математика и информатика предложението, въвеждащо изискванията за учебно-методическа и научноизследователска дейности в индивидуалните планове на преподавателите в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

след като Пловдивския университет не получава целево финансиране за брой статии и наукометрични показатели е нецелесъобразно предложението, въвеждащо изискванията за учебно-методическа и научноизследователска дейности в индивидуалните планове на преподавателите в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 138: Доц. Шотлеков припомни, че Промоцията за тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2017 г. ще е на 24.03.2018 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще бъде Основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург” от 18:30 ч. Поканват се всички преподаватели.

РЕШЕНИЕ 139: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че за Пролетната конференция на СМБ има осигурен микробус на ПУ. Отпътуването за хотел Самоков, Боровец ще е в 11:00 ч. на 2 април 2018 г. (понеделник) от спирката на Ректората, а връщането ще е в 11:00 ч. на 6 април 2018 г. от хотел Самоков, Боровец.

РЕШЕНИЕ 140: ФС прие критерии за класиране при обявяване на конкурс за академичните длъжности „Професор“ и „Доцент“ по научните направления 4.6. Информатика и компютърни науки; 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика. (Приложение 1)

РЕШЕНИЕ 141: ФС  прие: да се отложи за следващ ФС предложението за промяна името на списанието на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 142: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че ДТВ-то на факултета ще е с 5% повече от 2017 г. и сме първи в ПУ с предварителен остатък.  

РЕШЕНИЕ 143: ФС прие предложението: да се предложи на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ, Георги Димчев Спасов на академичната длъжност “асистент” за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 67, ал. 1, считано от 01.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ 144: ФС прие предложението: да се предложи на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ Павел Александров Кюркчиев на академичната длъжност “асистент” за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика, на ½ щат по чл. 111 от КТ, считано от 01.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ 145: ФС прие предложението: във връзка с изтичане срока на ас. Ася Тодорова Тоскова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” на 30.04.2018 г., моля да не се прекратява трудовият ú договор за срок от 2 (две) години, считано от 01.05.2018. 

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/ 

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ