Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 42 / 13.12.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 42 / 13.12.2017

ПРОТОКОЛ №42 / 13.12.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 13 декември 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Боян Златанов

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследните подточки към точките от дневния ред за ФС.
ДНЕВЕН РЕД:
0)  Поздравление за отлично представяне на отбора на ФМИ в І-во Национално състезание по медиация за студенти;
Връчване на дипломи за „професор” и „доцент” – проф. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Светослав Христосов. 
1)   Учебни.

 • Утвърждаване на допълнителни избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър”, редовно и задочно обучение; (АМ)
 • утвърждаване на избираеми за ОКС „Магистър”; (АМ)
 • утвърждаване на учебна програма за дисциплината „Висша математика” на спец.”Фармацефтични биотехнологии” към Биологически факултет; (БЗ)
 • утвърждаване на учебна програма за квалификационен курс „Адаптация на младия учител към учителската професия” за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти; (ИШ)
 • Учебен план и квалификационна характеристика за спец. „Математика, информатика и информацонни технологии”, Филиал на ПУ-гр. Смолян; (БЗ)
 • утвърждаване на учебни планове за професионално-педагогически специализации относно придобиване на трета професионално- квалификационна степен.(ИШ)                                

2)   Докторанти.(БЗ)

 •  
  •  отчет, оценка, отчисляване с право на защита – Ирена Кехайова;
  •  отчет, оценка, отчисляване с право на защита – Венета Табакова;
  •  отчет и оценка – Димитър Разпопов;
  •  зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка – Радка Колева;
  •  прекъсване на докторантура – Иван Бъндев по здравословни;
  •  прекратяване на докторантура – Ива Пъхлева;
  •  прекратяване на докторантура – Кремена Ванчева;
  •  научни журита и дата за защита – Д. Шаркова, Ст. Черешаров, К. Граматова;
  •  утвърждаване на комисията по английски език за кандидат-докторанти;
  •  заявка за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г.;                                              

3)   Хонорувани.

 • преподаватели и ментори;

4)   Разни.

 • предложение за ½ щат като „Гост-професор“ – проф. Пройнов, с хорариум 180 часа; 
 • непрекратяване на трудов договор (доц. Евгения Ангелова – второ);                              
 • приемно време за Зимен триместър – в срок до 20.12.2017 г.;
 • евростипендии и награди - (обявено е на АС);
 • общежития - могат да кандидатстват и магистри, включително и платено;
 • теми за новоизбраните докторанти – за 24.01.2018 г.;
 • избираеми дисциплини за бакалаври, Пролетен триместър – ще се гласуват на 24.01.2018 г., когато ще е следващия ФС – (съобщение за рък. катедри;
 • финансова помощ за Д. Димитров – срок до 20.12.2017 г.(който желае);
 • планиране на Научна конференция „ИИТ и образование” съвместно с Педагогически факултет – началото на октомври 2018 г., срок за доклади – май 2018 г.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: да бъдат утвърдени от АС на ПУ следните предложения (22 редовни и 7 задочни) от катедрите за прием на докторанти през учебната 2018/2019 година:

 • към катедра „Математически анализ“

2 редовни докторантури по професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ;
2 редовна докторантура по професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения.

 • към  катедра „Приложна математика и моделиране“

1 редовна докторантура по професионално направление 4.5. Математика; докторска програма  Диференциални уравнения.

 • към катедра „Компютърни системи“

6 редовни докторантури по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.

 • към катедра „Компютърни технологии“

1 редовна и 1 задочна докторантури по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика;

 • към катедра „Компютърна информатика“

7 редовни и 1 задочна докторантури по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.

 • към катедра „Софтуерни технологии“

1 редовна и 2 задочни докторантури по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика;
1 редовна и 1 задочна докторантурапо професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 • катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“

1 редовна и 1 задочна докторантури по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
1 задочна докторантура по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма Методика на обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението до АС на ПУ: да бъде избран за „Гост-професор“ на ½ (половин) щат и да бъде сключен трудов договор с проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от 01.01.2018 г. до края на учебната 2017/2018 г., с годишен хорариум 180 часа.
РЕШЕНИЕ 4:ДС прие: в срок до 05.01.2018 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Зимния триместър на учебната 2016/2017 година.
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: за следващата 2018/2019 учебна година във Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се осъществи прием по специалностите: „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“, „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Софтуерно инженерство“, „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ – всички за образователно-квалификационната степен „бакалавър“.
РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложения по следните процедурни въпроси :

 • във връзка с евростипендиите и наградите се организира Шеста студентска научна сесия, която ще се проведе на 06.01.2018 г.;
 • за общежития могат да кандидатстват и магистри, включително и платено обучение;
 • на 18.01.2018 г. и 19.01.2018 г. ще се проведат конкурсните изпити за прием на докторанти, а на 22.01.2018 г. ще е изпитът по английски език. На 24.01.2018 г. ще е следващото заседание на ФС, на който ще се гласуват и темите на новоприетите докторанти, хубаво е да се помислят отсега;
 • на 24.01.2018 г. ще се гласуват избираемите за Пролетния триместър на учебната 2017/18 г., редовно и задочно обучение и е добре ръководителите на катедри да имат готовност с предложенията;
 • по молба на проф. Илиян Иванов, Директор на Филиала на ПУ, гр. Смолян предлагам да помогнем финансово Димитър Димитров, един приятел на ФМИ, който много помага за обучението в Смолян. Той се нуждае от оперативно лечение на очите и който желае може да помогне – до 20.12.2017 г. в Деканата при Гергана Колева;
 • по покана от Декана на Педагогически факултет проф. Румяна Танкова е планирана Научна конференция „Информатика, информационни технологии и образование” съвместно с Педагогически факултет – началото на октомври 2018 г., срок за доклади – май 2018 г.;
 • получен е доклад за качеството на научните статии във връзка с министерско постановление от септември 2015 г., в който препоръките са да се наблегне на статии с импакт фактор и импакт ранг.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 17.01.2018 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ