Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 41 / 06.12.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 41 / 06.12.2017

ПРОТОКОЛ №41/06.12.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 6 декември 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Уточняване дневния ред за ФС на 13.12.2017 г.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследния дневен ред за ФС на ФМИ, който ще се проведе на 13.12.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие да се предложат за утвърждаване от ФС на следните допълнителни избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2017/2018 година, редовно и задочно обучение:
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Алгебрична теория на числата, гл. ас. д-р Йордан Епитропов ;
 • Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (за спец. БИТ и СТД);
 •  Управление на риска, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Нестандартни приложения на линейното оптимиране, доц. д-р Дойчин Бояджиев;
 • Програмиране на R, доц. д-р Веска Нончева;
 • Въведение в маркетинговите изследвания, гл. ас. д-р Десислава Войникова (без БИТ и БМ);
 • Графичен дизайн с Photoshop, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова
 • Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков;
 • Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, док-т Виктор Матански
 • Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Радостина Стоилова (Проксиад), хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (Проксиад)
 • Бизнес право, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (юрисконсулт в общ. Пловдив).

Б)  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (за спец. БИТ и СТД);
 • Нестандартни приложения на линейното оптимиране, доц. д-р Дойчин Бояджиев;
 •  Въведение в маркетинговите изследвания, гл. ас. д-р Десислава Войникова (без БИТ и БМ);
 • Графичен дизайн с Photoshop, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова;
 • Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков;
 • End-to-end Javascript приложения, проф. д-р Антон Илиев, док-т Павел Кюркчиев.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: ФС да утвърдипредложената от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ учебна програма за квалификационен курс „Адаптация на младия учител към учителската професия“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение: ФС да утвърди предложената от КС на катедра „Алгебра и геометрия“ учебна програма за дисциплината „Висша математика“ на спец. „Фармацевтични биотехнологии“ към Биологическия факултет.
РЕШЕНИЕ 5:ДС прие предложението: АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните Учебни планове за професионално-педагогически специализации относно придобиване на трета професионално-квалификационна степен, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Съвременни тенденции в обучението по информатика и информационни технологии в училище;
 • Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии;
 • Разнообразяване съдържанието на математическите задачи в училище и адаптиране на методите за решаването им;
 • Приложение на информационни технологии в обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди Учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ за ОКС „Бакалавър“ към Филиала на ПУ- гр. Смолян.
РЕШЕНИЕ 7: ДС прие предложението: ФС да утвърди избираемите дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2017/18 г. по професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.
РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: в срок до 05.01.2018 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Зимния триместър на учебната 2016/2017 година.
РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: да се подготвят за утвърждаване от ФС през месец януари 2018 г.:

 • Академичен календар за учебната 2018/2019 година;
 • Комисии за ДИ (в комисията за спец. СТД да се включи и доц. д-р Светослав Енков);
 • Конспекти за ОКС „Магистър“;
 • Конспект за спец. ИТМОМ.

РЕШЕНИЕ 10: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 13.12.2017 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ