Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 40 / 08.11.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 40 / 08.11.2017

ПРОТОКОЛ №40/08.11.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 8 ноември 2017 г. (вторник) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване дневния ред за ФС на 08.11.2017 г.
 2. Разни.

 РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследните подточки към точките от дневния ред за ФС на 08.11.2017 г.
    ДНЕВЕН РЕД:
1. Учебни.

 • утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за Зимен триместър на учебната 2017/18 година, редовно и задочно обучение;
 • индивидуални планове за работа – информация;
 • заявка за изпитната сесия на редовно обучение – в срок до 17.11.2017 г. в Деканата.

2. Докторанти.

 •  
  • зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка – Радка Колева;
  • промяна на тема на дисертационен труд – Василка Събева, Константина Граматова и Ирена Кехайова;
  •  възстановяване на докторантура – Ламбри Йовков;
  •  отчет,оценка и отчисляване – Деница Шаркова.

3. Отчети на Факултетни комисии.

 • Факултетна комисия по качество;
 • Факултетна комисия по акредитация;
 • Факултетна комисия по атестация.

4. Хонорувани.
5. Разни.

 • предложение за ½ щат – проф. Пройнов с годишен хорариум 260 часа;
 • ФНС – от 14:00 ч. – на 22.11.2017 г. от 14:00 ч.;
 • ОС на ФМИ – от 16:00 ч. на 22.11.2017 г.; структура и комисии;
 • Семинар на ФМИ;
 • Промоция – 24.03.2018 г. – от 15 ч. в Спортна зала, неофициална част от 19:00 ч. в парк хотел „Санкт Петербург”;
 • Коледно парти – 19.12.2017 г. в „Южен полъх” от 19:00 ч.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие да се предложат за утвърждаване от ФС на следните избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2017/2018 година, редовно и задочно обучение:
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
1. Избрани глави от алгебрата и анализа, проф. д.м.н. Нако Начев;
2. Аналитична макроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов; 
3. Въведение в математическите методи за вземане на решение, доц. д-р Георги Костадинов;
4. Линейни оператори във функционални пространства, проф. дмн Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (за БМ, ПМ, МИ и ИТМОМ);
5. Магията на простите числа, доц. д-р Теменужка Пенева;
6. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов;
7. Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. д-р Петко Пройнов;
8.  Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
9. Въведение в машинното самообучение, доц. д-р Веска Нончева, док-т Венелин Вълчев;
10. Основи на сигурността в киберпространството, доц. д-р Златогор Минчев;
11. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова, хон.ас. Светозар Гледачев;
12. Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи, доц. д-р Станка Хаджиколева, проф. д.м.н. Снeжана Христова;
13. Програмиране в Microsoft Office (практикум), ас. Юри Хоптериев (за СИ, СТД, БИТ и Инф.);
14. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов;
15. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
16. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл.ас.д-р Мариана Крушкова;
17. Приложения за бази данни с Entity Framework, проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков;
18. Създаване на уеб приложения с Laravel, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев; 
19. Сделки и интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев.
Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
1. Избрани глави от алгебрата и анализа, проф. д.м.н. Нако Начев;
2. Аналитична макроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов; 
3. Магията на простите числа, доц. д-р Теменужка Пенева;
4. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов;
5. Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. д-р Петко Пройнов;
6. Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
7. Въведение в машинното самообучение, доц. д-р Веска Нончева, док-т Венелин Вълчев;
8. Числено моделиране в нанофизиката, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
9. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова, хон.ас. Светозар Гледачев; 
10.Програмиране в среда Arduino, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
11.Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов;
12.Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
13.Създаване на уеб приложения с Laravel, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев; 
14. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
1. Руски език – 1. част (практикум), гл. ас. Петранка Савова.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 13.11.2017 г. (понеделник) всички катедри да предложат по още една допълнителна избираема, тъй като предложените до момента не са достатъчни.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 17.11.2017 г. (петък) да се подават в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Есенен триместър, учебна 2017/18 година.
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране: да се  зачисли Радка Паскова Колева в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, срок на обучение 3 години и тема на дисертационния труд „Изследване на максималните неточности на косвено измеряеми величини и приложения” при условие, че Радка Паскова Колева подаде молба до Ректора за зачисляване.
РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение: Радка Паскова Колева да бъде освободена от такса за обучение при зачисляването в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране”.
РЕШЕНИЕ 7: ДС прие следното предложение за структура на Общото събрание на ФМИ на 22.11.2017 г.: членове – 114 души; от тях 80 са академичен състав (70,17%); 22 докторанти и студенти (19,30 %); 12 души учебно-помощен персонал (10,53%).
РЕШЕНИЕ 8: ДС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ на 22 ноември 2017 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Нина Руменова Игнатова;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Генчо Димитров Стоицов; доц. д-р Емил Николов Хаджиколев; гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова; гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов; гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова; гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов; гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов; гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов; гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков; ас. Кирил Иванов Иванов; инф. Стоян Николов Черешаров; сист. админ. Ангел Василев Урилски.
 • комисия за тайно гласуване (15 души) – с председател доц. д-р Ангел Атанасов Голев и членове: доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева; доц. д-р Веска Пенчева Нончева; доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев; доц. д-р Елена Петрова Сомова; доц. д-р Николай Маринов Касъклиев; доц. д-р Стефка Йорданова Анева; доц. д-р Теменужка Пенева Пенева; доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева; доц. д-р Христо Стефанов Кискинов; гл. ас. д-р Асен Христов Христов; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков; гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова; ръководител УКЗ Тодор Георгиев Чаушев.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие следното предложение за структура на Факултетния съвет на ФМИ:
28  хабилитирани преподаватели, което е 80% от състава на ФС; 5 нехабилитирани преподаватели, което е 14,29%; 1 докторант и 1 студент, което е 5,71%).
РЕШЕНИЕ 10: ДС прие следните предложения: номинира Владимир Николаев Вълканов и Николай Лалев Чавдаров, студент 4. Курс, спец. „Информатика“ за членове на ФС на ФМИ във връзка с ОС на ФМИ.
РЕШЕНИЕ 11: ДС прие предложенията:

 • на 22.11.2017 г. от 14:00 ч. в курортен комплекс „Камелия“ да се проведе ФНС на ФМИ, на който ще бъдат проведени избори за „професор“ и „доценти“;
 • на 22.11.2017 г. от 16:00 ч. ОС на ФМИ ще се проведе в голямата зала на КК „Камелия“, като регистрацията ще започне от 15:30 ч.;
 • отпътуване с автобуса на ПУ за курортен комплекс „Камелия“, Пампорово на 22.11.2017 г. в 10:00 ч. от спирката на Ректората, връщане от комплекс „Камелия“ в 11:00 ч.

РЕШЕНИЕ 12: ДС прие предложенията:

 • Шестата студентска научна сесия във Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да бъде на 06.01.2018 г.;
 • Тържествената промоция на Випуск 2016, ще се проведе на 24 март 2017 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част да е в основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург“ от 19:00 ч.;
 • Коледното тържество на ФМИ да е на 19.12.2017 г. в ресторант „Южен полъх“, срещу Полиграфията от 19:00 ч.;
 • Членски внос за СМБ може да се заплаща в Деканата на Гергана Колева; 15 лв. е за всички, а за студенти, редовни докторанти, пенсионирани преподаватели, майчинство, инвалиди е 7,50 лв.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ