Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2017 Протокол № 51 / 05.10.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 51 / 05.10.2017

ПРОТОКОЛ №51
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 05.10.2017 г. от 12:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Ка­тед­­ре­ния съвет на ка­тед­ра „Алгебра и геометрия” в разширен състав.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива До­ку­зо­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
В съответствие със заповед №Р33-4629/27.09. 2017 на Ректора на ПУ участват ед­но­крат­но с право на глас: проф. д.м.н. Петър Георгиев Бойваленков – ИМИ на БАН, доц. д-р Мая Митева Стоянова – СУ „Св. Климент Охридски”, проф. д-р Евгения Димитрова Попова – ИМИ на БАН и доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – ПУ „Паисий Хилендарски”, ФМИ, катедра „Приложна математика и моделиране”.

Дневен ред:

  • Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за присъждане на обра­зо­ва­телната и научна степен „Доктор” на Радка Колева.
  • Учебни.
  • Други.

По точка 1.
Ръководителят на катедрата поясни процедурата по предварителното обсъждане на дисертационния труд за присъждане на ОНС „Доктор“ на Радка Паскова Колева по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма „Алгебра и теория на числата“, с научен ръководител доц. д-р Кирил Христов Коликов. Темата на дисертационния труд е „Алгебрични методи за изследване на максимални неточности на косвеноизмеряеми величини и приложението им при описание на процеси в течни дисперсии“.
Проф. Манев припомни, че на заседание от 03.05.2017 (Протокол №49) Катедреният съвет прие предложението на доц. Коликов като научен ръководител да се открие процедура по предварително обсъждане на ди­сер­та­ционния труд на Радка Паскова Колева, съгласно чл. 33 (1) от ПРАС на ПУ, когато беше предложено и последното изменение на темата на дисертацията, утвърдено от ФС (Протокол №18/ 17.05.2017). Проектът за ди­сертация бе на разположение на желаещите да се за­поз­на­ят с него в деканата от 11 септември.
С цел по-голяма представителност на предварителното обсъждане, съставът на КС е разширен едно­кратно със заповед на Ректора на ПУ (№Р33-4629/27.09.2017) по предложение на ръ­ко­водителя на катедра с още 4 хабилитирани лица, специалисти по докторантската програма или тематиката на ди­сер­та­ци­ята: проф. д.м.н. Петър Бойваленков – ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; про­феси­о­нално на­прав­ление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата); доц. д-р Мая Стоянова – ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; про­феси­о­нално на­прав­ление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата), проф. д-р Евгения Попова – ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; про­феси­о­нално на­прав­ление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) и доц. д-р Дойчин Бояджиев – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; про­феси­о­нално на­прав­ление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).
Съгласно Правилника за развитие на академичния състав на ПУ ръководителят на катедрата даде думата за изложение на Радка Колева в рамките на 15 минути.
След изложението проф. Манев даде ход на обсъждането, като за начало прикани дисертантката да посочи научните приноси на дисертационния си труд, което не бе направено в презентацията, както и след запитването от ръководителя на катедра.
Радка Колева определи като най-съществен принос намерените от нея контра­примери към приложението на безразмерната скала на максималните абсолютни неточности.
Думата беше дадена на научния ръководител доц. Коликов, да представи своето мнение за дисертационния труд. Доц. Коликов пожела да се извини на членовете на КС за лошото начало на заседанието, при което поканени от него колеги трябваше да напуснат залата, тъй като не са членове на разширения катедрен съвет. Той запозна присъстващите със своите мотиви, а именно да бъде подкрепен от пенсионираните колеги. Основен мотив според него е съмнението за приносите на дисертацията в областта на алгебрата. Според него консервативните учени са свикнали областта да е изчистена. Доц. Коликов даде пример с дисертацията на Стефан Божков, в която е имало по-малко алгебрични приноси, но е била успешно защитена и е намерила положителен отзвук сред световната научна общност. Според научния ръководител, основата на дисертацията е определяща за нейните качества. Той отбеляза, че докторантката пише втора дисертация, в която са изведени нови резултати и методи, с цел да получи повече приноси от областта „Алгебра и теория на числата”. Доц. Коликов спомена, че Ректорът е предоставил на екипа му лаборатория, в която да работи по спечелен от него проект на стойност 500 хил. лв. Направени са много експерименти с центрофуга и без нея. Резултатите се изучават от студенти в Университета по хранителни технологии и имат седем патента. Така той представи пред колегите си фундаментите, на които стъпва дисертационният труд на Радка Колева.
Доц. Теофилова попита докторантката какви са наукометричните показатели на публикациите ѝ.
Р. Колева отговори, че две от статиите ѝ са в списания на IFThompsonReuters, но едното от тях не е получило импакт фактор в годината, в която статията ѝ е излязла.
Проф. Бойваленков започна изказването си със забележка относно атмосферата на заседанието. Той отбеляза, че тя не е в услуга на докторантката. Според неговите проучвания, само една от статиите на дисертацията е в Scopus, което не е зле. Проф. Бойваленков каза, че несъмнено дисертацията има качества да бъде защитена, като се има предвид нивото в последно време. Съществува технически проблем, че дисертантката е зачислена по „Алгебра и теория на числата“, а нейните приноси са в друга посока. Претендира се, че се използват методи от алгебрата. Той смята, че в работата има резултати, но няма алгебрични приноси. Този проблем трябва да бъде някак разрешен – евентуално с промяна на научната специалност, по която Р. Колева ще защитава дисертацията си.
Проф. Манев отговори, че технически е невъзможно да се смени специалността „Алгебра и теория на числата” с друга – например „Математическо моделиране и приложение на математиката”. Според ръководителя на Отдела по развитие на академичния състав и докторантури г-жа Цвета Темелкова, по закон не може да се напише на дисертацията друга научна специалност, когато докторантурата е била по специалност „Алгебра и теория на числата”. Процедурата в момента е такава, че трябва да се отговори на въпроса, дали проектът има качества за дисертация по „Алгебра и теория на числата”, за да бъде представен на научно жури за защита. Следващият въпрос се отнася за избор на жури.
Доц. Коликов настоя да вземе думата отново. Обясни, че преди зачисляването на докторантката е говорил с бившия заместник-ректор проф. Георги Андреев относно приложната тема на дисертацията и докторантските програми в катедрата. Попитал го е за евентуални бъдещи проблеми, свързани с нейния приложен характер. Заместник-ректорът е отговорил, че такива дисертации ще бъдат приветствани. Освен това той е разговарял с жена от Министерството, която е отговаряла за всички докторантури, и тя също се е възмутила от отношението на факултета към дисертацията. Доц. Коликов прочете мнението на проф. д.м.н. Тодор Желязков, според което в дисертацията се прилагат алгебрични методи и методи на анализа. Според проф. Желязков дисертацията може да бъде успешно защитена.
Проф. Бойваленков изказа мнение, че това устно мнение на служител от министерството трябва да се подкрепи с писмено становище, което ще ни улесни.
Проф. Попова обясни, че областта на научните ѝ интереси са наистина числени и алгебрични методи за задачи с неточни (интервални) данни, но тя започва изследванията си на моделите, там където докторантката е свършила дисертацията си. Според нея е актуално например разглеждането на математически модели с неточни данни, тъй като има множество фактори, които влияят на данните. Тя смята, че дисертацията има приноси в тази област. Освен това е спазено изискването на ПУ за 3 статии, като поне една от тях да е в списание. Проф. Попова попита Радка Колева в коя област на науката според нея са приносите на дисертацията и създаденият центромасов метод.
Р. Колева отговори, че методът отива към физиката, но без математическите изчисления няма как да бъде създаден и да имаме тези резултати, тъй като изчисленията са неточни. Тя обясни, че Параграф 8 е на базата на алгебричен метод.
Проф. Попова изказа мнение, че в работата има 1-2 алгебрични приноса, колко силни са те, е отделен въпрос. Останалите резултати са приложенията им. Приложени са класически известни резултати от алгебрата. Преобладаващата част са приложения на математически методи в областта на математическото моделиране. Според проф. Попова това е потвърдил и проф. Желязков в прочетеното от доц. Коликов мнение.
Доц. Стоянова се присъедини към колегите си, че в дисертацията има резултати, но сериозни приноси в алгебрата няма. Същността на работата е приложения с моделиране. Тя предложи дисертацията да се преработи.
Доц. Бояджиев каза, че спорът по темата на дисертацията е възникнал отдавна. Според него е можело да се смени направлението, но не е било направено, заради формалностите. Той смята, че работата има приноси, но трябва да се промени оформянето. Той е учуден от това, че е сменен терминът „грешки” с „неточности”. Отбеляза, че има и други неточности в работата.
Гл. ас. Епитропов направи анализ на първата част от дисертацията, където той е бил съавтор. В нея има разработен алгебричен метод и това е принос на докторантката. Разработеният метод е нестатистически и е от голяма полза за математическите науки. Същинските приноси според него са от алгебрата и са следните:

  • В критериите, които се разглеждат, е посочено как да бъде минимизирана греш­ката.
  • В прецизирането – контрапримерите.
  • Класифицирани са повърхнините в n-мерно пространство.

Гл. ас. Епитропов смята, че има перспектива в тези изследвания – оказва се, че тези повърхнини могат да бъдат само от параболичен тип.
Проф. Манев подчерта, че той не е специалист по „Алгебра и теория на числата“, но ще даде своето мнение като професор и доктор на науките по математика. Становището му се основава на следните три основни наблюдения върху представения проект за дисертация:

  • В проекта няма научни резултати по „Алгебра и теория на числата”.
  • Проектът не е написан на задоволително ниво като математически текст.
  • Съмнително е нивото на коректност относно авторството и оригиналността на някои части от текста.

Аргументи му са следните:
По теза №1. В проекта са представени три публикувани статии и една под печат. От четирите статии, 3 са в общонаучни комерсиални издания, а една (Статия №2) е в академично списание в Молдова по компютърни науки, раздел Числени методи. Статия №4 не е в раздел Математика на сборника на виртуалната конференция Procee­d­ings in Scientific Conference. Статия №3 е в The Scientific World Journal, който няма раздел Математика. Статия №1 е обявена, че е под печат в International Journal of Current Research – представено на сайта му като списание в областта на Science, Commerce & Arts. Статия №3 е класифицирана в Scopus в предметната област Medicine; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Environmental Science; ... Тоест три от статиите не са имали възможност да бъде рецензирани от математик, а четвъртата е определена като статия по числени методи.
Проф. Манев цитира Encyclopedia of Mathematics, където Теория на грешките е клон на Математическата статистика, посветен на получаване на точни изводи за числените стойности на приблизително измерени величини, както и за грешките в измерванията. За „Теория на неточностите” не е успял да намери дефиниция в интернет, а точността е описание на случайните грешки, мярка за статистическата променливост.
Освен това посочи, че в Mathematics Subject Classification (MSC) терминът “inaccuracy” не се среща, а подобластта 65Gxx Error analysis and interval analysis, към която вероятно има отношение темата, е в област 65-XX Numerical Analysis на MSC.
По теза №2, че проектът не е написан на задоволително ниво като математически текст. Забележките на проф. Манев са главно следните: Аргументираност. Не става ясно дали резултатите на групата около научния ръководител имат потвърждение и положителни отзиви от други учени (извън групата). Мотивираност. Странно е, че проектът се базира на предишни статии на научния ръководител и съавтори, и след това изводи в три от тях се обявяват за грешни и се привеждат контрапримери.
Проф. Манев вижда едно недобро математическо изложение в стилово, смислово и езиково отношение. Не е срещал в математически статии и монографии възклицателни изречения например. По оформлението има доста критики, на които е безпредметно да се спира.
Във формулираните на стр. 95 основни резултати се срещат странни приноси: „1. Извършена е канонизация на повърхнините първа и втора степен в многомерното евклидово пространство.“, както и „3.1. Намерени са връзки между вида на някои функции и техните производни“ и „3.3. Дадени са контрапримери към приложението на …“.
Параграф 4 на стр. 53 е наречен „Дискусия“ и е разположен на 1 стр. и 6 реда, като не става ясно между кои субекти и по какъв спор е тази дискусия.
По теза №3 относно авторството и оригиналността на текста. Самостоятелната статия №4, публикувана на английски през 2014 г. в споменатия сборник на виртуална конференция се намира и на български език в списанието на Съюза на учените в България – Стара Загора: Science & Technologies, том III, номер 3, 2013, 120-125, „Модел на плътна опаковка за определяне основни характеристики на компонентите на течни дисперсии“ с автори К. Коликов, Р. Колева, Д. Христозов, Г. Кръстев.
Твърдение 9.3 на стр. 85, текстът след него и на следващата страница, както и фиг. 9.1 са част от статията в Science & Technologies, Volume II, Number 3, 2012, 75-79, „Барицентричен (центромасов) метод и устройство за определяне на седиментационната стабилност на течни дисперсии“ с автори К. Коликов и Д. Христозов. Освен това, в последно споменатата статия се пише „Ще опишем създадения от нас барицентричен (центромасов) метод [1,3,4].”, където [1], [3], [4] са статии на Коликов К., Д. Христозов, Г. Кръстев, Р. Колева от 2011 г.; Dakova D, D. Christozov, M. Beleva от 2002 г. и Kolikov K., G. Krastev, Y. Epitropov, D. Hristozov от 2010 г.
На стр. 91 от проекта се пише за „наши идеи“ (читателят предполага, че са на дисертанта, евентуално в съавторство), а се цитират статии на Krystev G., Dakova D., Christozov D., Beleva M. Следващото изречение е „Тези начални центромасови идеи са заложени в патентовани (от) нас центромасови устройства“ и се цитират статия на Hristozov D. D., Krustev G. A. от 1979 г. и заявка за патент на Коликов К. от 2012 г.
Според проф. Манев тези наблюдения са достатъчно убедителни, за да се направи следното закючение: Да не се гласува положително, че представената работа е готова за защита на дисертация по „Алгебра и теория на числата” пред научно жури. Противоположното решение според него ще компрометира като математик всеки от членовете на Разширения катедрен съвет, както и катедрата, факултета и университета.
Накрая проф. Манев сподели нещо, което не е свързано с качествата на проекта за дисертация, но има отношение към гласуването сега. Той пожела да се включи към изказването му в протокола. Сподели, че във вторник по телефона му се е обадил научният ръководител и в началото предлагал да се разберат да „пуснем“ дисертацията за защита. На неговите думи, че това са пазарлъци и ще се реши на обсъждането, като се чуе мнението и на другите специалисти, доц. Коликов избухнал, че проф. Манев иска война с него и ще я получи. Щял да бъде компрометиран от него, незнайно за какво. Доц. Коликов обещал да се разправи с проф. Манев и със сина му, че ще съжалява жестоко за това, че не го е слушал. Тези заплахи са се повторили няколко пъти с подобни фрази. В края на изказването си проф. Манев призова членовете на КС, дори ако има и други заплашвани, да не се притесняват и да си кажат честното мнение.
Доц. Коликов пожела да обясни ситуацията, като започна с това, че за тази учебна година първоначално не е получил часове в катедрата от проф. Манев и се наложило деканът да се намесва.
На отправения призив от ръководителят на катедра към доц. Коликов да не измества темата, а да отговори дали това, което е казал току-що проф. Манев са лъжи, доц. Коликов отговори, че това е вярно, но за това си имало причини.  
Р. Колева отговори, че след статията „Барицентричен (центромасов) метод и устройство за определяне на седиментационната стабилност на течни дисперсии“ с автори К. Коликов и Д. Христозов от 2012 год. методът се доразвива теоретично и приложенията са нови.
Проф. Бойваленков сподели, че преди разглеждане на дисертационен труд е добре той да се подлага на програма за плагиатство и повторения.
Р. Колева каза, че тя е направила корекции и вариантът, който се разглежда сега, не е окончателен. Някои от тези забележки са поправени.
Доц. Стоянова посъветва докторантката в работата си да акцентира върху приносите в алгебрата, ако има такива.
Доц. Коликов заяви, че могат да махнат последната глава, която е насочена към физиката.
Проф. Манев поясни, че сега се обсъжда проекта, който тя е представила, а не някой следващ негов вариант. Ако днес се одобри дисертацията в този си вид, то обсъжданият вариант трябва да бъде подаден официално в Отдела, евентуално с езикови и технически корекции, но не промени по същество. Проф. Манев подчерта, че дисертацията не е готова за защита, тъй като промените, които се предлагат да се направят, са съществени.
Доц. Коликов настоя работата да се коригира и да отиде на защита.
Проф. Манев отново повтори, че се дава вариантът, който е разгледан на днешното заседание. Той предложи дисертацията да се преработи в срок от 3 месеца, както се позволява от процедурата.
Ръководителят на катедрата прекрати разискванията поради липса на нови изказвания и подкани членовете на РКС да гласуват дали представеният проект е готова дисертация по „Алгебра и теория на числата”. Предложено на гласуване беше следното решение: Катедреният съвет реши, че съгласно чл. 34. (1) от ПРАСПУ, представеният от РАДКА ПАСКОВА КОЛЕВА дисертационен труд на тема „Алгебрични методи за изследаване на максимални неточности на косвено измеряеми величини и приложението им при описание на процеси в течни диспесрии“ е готов за защита пред научно жури за присъждане на обра­зова­тел­ната и на­уч­на сте­пен „Док­тор” по област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; про­феси­о­нално на­прав­ление 4.5. Математика; док­­тор­ска про­грама „Алгебра и теория на числата“.
Петима от членовете на РКС гласуваха положително, четирима се въздържаха, а трима – отрицателно. В резултат на това гласуване решението не беше прието от РКС.
Проф. Манев цитира чл. 35 (2) на ПРАС на ПУ, според който при отрицателно становище на КС относно готовността на дисертационния труд за разглеждане от научно жури, докторантът е длъжен да преработи труда съобразно с указанията на КС в тримесечен срок. След изтичането на този срок КС разглежда отново дисертационния труд и изслушва доклада на докторанта относно преработването.

По точка 2.
Ръководителят на катедра попита членовете на КС дали има някакви проблеми с учебния процес през А триместър на учебната 2017/2018 уч. год.

По точка 3. Нямаше въпроси по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

гр. Пловдив 

05.10.2017 г.

Секретар на катедрата:
(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:
(проф. д.м.н. М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ