Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2017 Протокол № 2/27.02.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2/27.02.2017 г.

 

ПРОТОКОЛ №2/27.02.2017 г.

 

Днес 27.02.2017 г. /понеделник/ от 12 ч. в 441 с. з. на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“  към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

       Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева,  доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. Слав Чолаков.

Отсъстват: гл. ас. Милена Петкова

 

Дневен ред: 

  1. Докторанти.
  2. Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1.

1.1. Катедреният съвет разгледа индивидуалния план за работа за трите години на подготовка на Атанас Василев Илчев - редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

След обсъждане, проф. А. Захариев подложи на гласуване следното РЕШЕНИЕ

Катедреният съвет приема индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

 

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

1.2. Катедреният съвет разгледа индивидуалния план за работа за трите години на подготовка на Ива Тодорова Йончева-Найденова - редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.

След обсъждане, проф. А. Захариев подложи на гласуване следното РЕШЕНИЕ:

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се- 0.

 

Катедреният съвет приема индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Ива Тодорова Йончева-Найденова, редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.

1.3. След обсъждане, проф. А. Захариев подложи на гласуване следното РЕШЕНИЕ

Катедреният съвет приема годишения отчет. за работата през първата година на подготовката по докторантурата на Ренато Николла, редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева с много добра оценка 5.00.

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се- 0.

По точка 2 Разни.

След обсъждане бе подложено на гласуване следното предложение за хоноровани преподаватели:

  1. Атанас Василев Илчев (докторант) 80 часа упражнения за водене на дисциплината МА, Информатика и Софтуерно инженерство, 1 курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти.
  2. Ренато Николла (докторант) 40 часа упражнения за водене на дисциплината „Математически анализ 1”, МИ и ИТМОМ, 1 курс, редовно обучение; 10 часа за изпитване на студенти.

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

27.02.2017 г.

Вярно с оригинала:

 

Рък. катедра „Математически анализ”:

/проф. д-р А. Захариев/

Протоколчик:

/доц. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ