Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език ниво А2 (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Английски език ниво А2 (Практикум)
 Лектори  доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова
Анотация

Курсът е насочен към студенти с придобито ниво по английски език А1, които имат силна мотивация да продължат към следващото езиково ниво. Освен учебните материали, с които ще се работи по време на семинарните упражнения, ще бъдат подготвени голям брой теми за самостоятелно изследване и задачи за самостоятелна работа. Курсът ще наблегне на развиване на уменията за водене на разговор и устно изложение, наред със задължителните лексикални и граматични помощни средства, които да подпомогнат тези умения. Материалът е разпределен в самостоятелни  теми, чийто обем е съобразен с определения хорариум. От решаващо значение за успешното завършване на избираемата дисциплина е инициативата на обучаемите, които по време на цялото обучение ще бъдат насърчавани от преподавателя да провеждат самостоятелни изследвания, които да споделят и обсъждат с останалите в групата.

Предварителни изисквания: Студенти, обучавани в езикови групи на ниво А1 или А1-А2, което се удостоверява от списък, изготвен от преподавателите по английски език.
Съдържание
  1. Лични предпочитания и интереси (сегашно просто време). 
  2. Езикът на тялото (наречия за честота и време).
  3. Професии (глаголни форми).
  4. Таланти (модални глаголи за изразяване на способност)
  5. Технологии (множествено число на съществителните имена).
  6. Дива природа (сравнителни и превъзходни форми на прилагателните имена).
  7. Увереност и лична самооценка (наречия за място и начин).
  8. Лични постижения (минало просто време)
  9. Живот в града (модални глаголи за изразяване на възможност)
  10. Здраве (условно наклонение)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ