Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Обучение по информатика и информационни технологии в училище    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 18/24.04.2017 г

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (Проф. д-р Антон Илиев)
  Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                            
Есенен триместър 140 80 8 30 3 60 6 430 570 19        
Проектиране и приложение на алгоритми 40 15 1.5 0 0 25 2.5 110 150 5 И 1 Е 1
Дидактически технологии 30 15 1.5 0 0 15 1.5 120 150 5 И 1 Е 1
Блоково програмиране 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 1 Е 1
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 Е 1
или практикум от група А 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 135 70 7 30 3 65 6.5 405 540 18        
Приложения с графичен потребителски интерфейс 40 15 1.5 0 0 25 2.5 110 150 5 И 1 З 2
Системи и комуникации в образованието 35 10 1 0 0 25 2.5 115 150 5 И 1 З 2
Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии 30 15 1.5 0 0 15 1.5 90 120 4 ТО 1 З 2
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 З 2
или практикум от група Б 0 0 30 3 0 0
Пролетен триместър 70 30 3 0 0 40 4 650 720 24        
Уеб технологии 40 15 1.5 0 0 25 2.5 110 150 5 И 1 П 3
Информационни технологии в образованието 30 15 1.5 0 0 15 1.5 90 120 4 И 1 П 3
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО 345 180 18 60 6 165 16.5 1485 1830 61        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ